Předmluva: Ve velmi energickém prvním dubnovém týdnu 2016 jsem nalezla tento článek, který je tak silný a aktuální až mne mrazí a to zejména proto, že odpovídá na otázky hluboké historie ale i současného hurikánu zvedající se vibrace planety kolmo vzhůru. Naše těla na situaci reagují a mnozí z nás mohou i panikařit. Pan Mojmír Mišun vysvětluje v následujících řádcích, co se děje, ačkoliv je článek napsán v roce 2011. Nesmírně mne baví, že už tehdy byla jeho vize budoucnosti jasná, akorát se spletl, jako mnozí z nás, že transformace bude trvat jen do roku 2012. Ach jak jsem byla bláhová i já. :-)) Ještě nás čeká možná 5 možná 10 a možná také 100 let práce na sobě. :-)) Ale my to zvládneme, proto jsme se nakonec narodili do této doby. Přeji vám příjemné počtení. Pro zveřejnění článku máme my PT TV exklusívní právo a tato předmluva byla napsána na základě přání autora pana ing. Mišuna. Předmluvu napsala Ava Chrtková zpěvačka, moderátorka a provozovatelka Příznaky transformace TV. 


Transformační energie planety Země a jejich vliv na člověka vztahující se k roku 2012 a konci Mayského kalendáře.

Ocitáme se uprostřed úžasné doby změn, které většina lidí vnímá zatím pouze v oblasti vědecké. Přesto více a více lidí cítí hluboké změny, které u nich probíhají. To nejdůležitější, co se teď odehrává, probíhá na úrovni jemných energií. Pro planetu Zemi a lidi byl vytvořen plán, ve kterém dojde k obnovení harmonie mezi člověkem a přírodou a vědomí člověka bude povzneseno na úroveň, která mu skutečně přísluší. Postupně prochází transformací celá Země, příroda, živočichové a také člověk, aby se očistil od negativní karmy, která jím byla nashromážděna po mnohá tisíciletí. Zvyšující se vibrace budou postupně očišťovat celé naše Stvoření, aby ti, co se rozhodnou pro pozitivní změnu, se mohli postupně připravovat na nově přicházející období obnovení duchovních vlastností člověka a plné využití jeho skrytého potencionálu.
Vše je čím dál více propojeno s naší vlastní proměnou - hlubokou změnou v nás samotných, která více a více zasahuje i do společnosti. V měsíci říjnu 2009 se začalo otevírat poselství pro český národ a současně je umožněno napojení na dharmickou energii naší vlasti (kterou shromažďovali výnamné osobnosti jako je Libuše, Karel IV, Svatý Václav, Rudolf II atd.) a využít ji pro usnadnění průchodu změn, které teď stojí před námi. Pro současné a blízké období je možné se více propojovat s vlastní Duší, s duchovním vedením a svým posláním. Pomoc z venčí je též velmi silná. Pokud se lidé sejdou proto, aby se aktivně zůčastnili těchto změn, je všem těmto setkáním požehnáno.

Dávná historie lidstva

Historie vývoje člověka sahá mnohem dále, než by současně propagovaná Darwinova teorie připustila. Ta vychází pouze z materiálního pohledu a úplně popírá duchovní vývoj Duše po mnohé životy. Planeta Země měla být původně místem pro zrození Duše, která si bude přát získat své zkušenosti v hmotném těle. Tento plán po dlouhou dobu plnil svou funkci a v jejím období prošli svým vývojem první obyvatelé Země – polární bytosti, podobné andělům. Poté prošla vývojem bájná Lemurie a nakonec Atlantida, po které následovala naše současná civilizace.

Ke konci Atlantské civilizace se však stalo něco, s čím plán našeho stvoření nepočítal. Do našeho slunečního systému se dostaly bytosti z jemnohmotného světa a jejím hlavním cílem bylo zcela ovládat a využívat obyvatele Atlantidy. Do původní vysoce duchovní civilizace byly postupně implementovány vysoce destruktivní modely jednání (Matrix). Vetřelci velmi inteligentně a cílevědomě vkládali do vzorců jednání tehdejších lidí touhu pro hromadění majetku a touhu po ovládání a manipulaci jiných. Další vývoj Atlantidy byl už poněkud smutný a znamenal duchovní úpadek.

Samotný konec, postupné potápění Atlantidy, souvisel s extrémním použitím silných zbraní a vyspělých technologií, po kterých byla porušena už samotná stabilita planety Země. Přímým následkem bylo potápění rozsáhlých částí pevniny a nakonec i potopení zbytku Atlantidy a to kolem 9600 let př.n.l.

Vývoj lidstva od Atlantidy po současnost

S potopením Atlantidy vývoj člověka neskončil a migrující skupinky Atlanťanů se usadily v různých částech světa, kde již probíhal vývoj lidí, kteří byli proti Atlanťanům výrazně zaostalí. Vývoj lidské civilizace se postupně rozvíjel, ale stále nebylo dostatečně rozpoznáno, kdo se snaží vývojem člověka manipulovat a pro jaký cíl. Proto další společenské řády kopírovaly stejný společenský princip a to hierarchicky uspořádanou společností s velmi zřetelnou strukturou uplatnění moci a restrikce. Jmenovitě to byly říše založené na centrální správě a tak si lidé například postupně vyzkoušeli římský stát, otrokářství, feudalismus, komunismus a nakonec kapitalismus. Vždy se jednalo o přímé uplatňování vůle vládnoucí menšiny na úkor výrazné větší chudší většiny.

Současné společenské zákony se velmi odvrátily od zákonů duchovních a to je hlavní důvod, proč chybí univerzální pocit svobody pro všechny, kteří se chtějí duchovně rozvíjet. Přejeme si návrat k tomu, aby si všichni lidé byli opět rovni, svobodní a měli rovnocenný přístup k nekonečnému bohatství Ducha. Protože se současná společenská situace snaží bránit přístupu lidí k transformaci, začínají skutečnou svobodu zažívat až pouze ti, kteří se prokoušou očistnými programy a poté se propojí se sílou Ducha. Od tohoto okamžiku lze zřetelně zažívat podporu Ducha na cestě osobní transformace.

Vývoj planety Země je důležitý jak pro lidi samotné, tak současně i pro pozitivní vývoj dalších obydlených planet. Aby nad současnou destrukcí převážil pozitivní vývoj, byl vysokými duchovními bytostmi navržen pro Zemi záchranný plán. Jeho obsahem je pomoci urychlit duchovní vývoj lidí. Součástí tohoto plánu je i zvýšená činnost našeho slunce, které stále silnějším zářením neustále zahaluje Zemi skutečným Světlem, které má postupně pomoci očistit a transformovat nerostnou, rostlinnou a živočišnou říši včetně člověka. Proto tak v současné době cítíme, že vše se velmi urychluje a to se bude dít až do roku 2012. Je potřeba, aby se uvolnila dosud nashromážděná negativní karma všech lidí. Tento vliv působí na všechny stejně. Rozdíl je však v tom, zda se této transformace chceme účastnit vědomě nebo ne. Toto je osobní rozhodnutí každého jedince a jeho odpovědností.

Při aktivní účasti v transformaci jsou nám k dispozici mnohé alternativní léčebné postupy, terapie, očišťování organismu, meditace, regrese apod. Jde o to, abychom mohli vědomě pracovat se všemi událostmi, které uvolňující karma přináší.

Některé životy byly velmi náročné a současně měly velký potenciál získání zkušeností při řešení obtížných situací. Takto se skrze události v těchto životech postupně sbírala pozitivní nebo negativní karma. Došlo-li k pochopení situace a nalezení láskyplných a moudrých řešení, docházelo k zamezení vzniku strachu, stresu, bolesti, sobectví, neohleduplnosti nebo hněvu. Získaná zkušenost měla velkou cenu a znamenala pochopení možnosti řešit podobné situace pozitivně.
Na druhé straně bylo mnohdy obtížné nalézat prospěšná řešení, kdy jsme s láskou, moudrostí a soucitem obstáli v náročných zkouškách a nalezli správné řešení pro sebe a současně prospěli všem, kteří s danou událostí souviseli.

Čištění karmy a zvyšování osobních vibrací

Pozitivní emoce jsou prvním stupněm pochopení karmických a energetických zákonitostí. Umožňují udržet vysokou vibraci, udržet a dokonce navyšovat osobní energii čchi. Vědomí má velmi širokou schopnost analyzovat situace a přirozená moudrost schopnost správně reagovat. V pozitivních emocích prožíváme lásku, štěstí, radost a pohodu. V tento okamžik jsme v harmonii s celým Stvořením, sebou a druhými. Není důvod jiným lidem ubližovat nebo v nich vzbuzovat záporné emoce.
Růst záporné karmy je vždy spojen se zápornými emocemi, ve kterých sami vědomě spočíváme nebo do nich jiné lidi uvádíme. Vždy jde o velmi nepříjemné pocity strachu, stresu, hněvu, sobectví nebo manipulace. Tyto stavy zřetelně snižují vibraci člověka a také dochází ke ztrátě osobní čchi. Pravděpodobně budete mít zkušenost s člověkem, který cíleně dostává lidi ve svém okolí do negativit, aby sám energii druhých vysával.

Chceme-li pracovat na svém vlastním vzestupu, je potřeba pochopit fungování běžných lidských vztahů. Pak půjde o cílevědomé získávaní zkušeností, jak co nejdéle spočívat v pozitivních emocích. Půjde současně o práci s energiemi, získávaní energetické ochrany a současně o zbavování se blokujících programů z vědomí (minulé záporné karmické zkušenosti). V současné době mnozí hledající mohou získat přístup k silným zdrojům léčebných energií.

Aktivace světelného těla

Mnohá tajemství o původu současné civilizace začínají v době Atlantidy. Poměrně hodně lidí má zde mnohé karmické zkušenosti. Těla Atlanťanů fungovala úplně jinak, něž jak nám známá naše fyzická těla. Atlanťané byli neustále napojeni na vyšší úrovně vědomí a ze Zdroje přijímali energii čchi přímo. To jim umožňovalo jejich plně funkční světelné tělo. Kromě základní podpory života má další funkce, z nichž některé jsou pro nás až neuvěřitelné. Světelné tělo umožňuje opravu a regeneraci proti jakékoliv nemoci, velmi dlouhý život. Bytost se světelným tělem má přístup k neomezené energii, možnost se plně svobodně rozhodovat, co se chce během svého života naučit a mimo jiné kde (na které planetě) a s kým (s jakými bytostmi).

Pro hledajícího by bylo velmi vhodné, kdyby alespoň započal aktivovat své vlastní světelné tělo před rokem 2012.

Tak, jak se zvyšuje rychlost rotace světelného těla, bytost postupně odhazuje poslední pouta, které ji pojí do třírozměrného prostoru (3D) a vlivu Matrixu.
Celý proces se i popisuje jako vzestup z 3D (nám dosud známé hmotné dimenze) do 4D (integrace podvědomí a jeho záznamů do vědomí) a nakonec dokonce postup do 5D. Tato změna vědomí resp. vzestup může v dnešní době proběhnout pro některé lidi během jejich současného života. Cílem bude obnovení ztracených schopností člověka, prodloužení jeho života, možnosti neomezené regenerace organismu a možnosti neomezené seberealizace ve shodě s plánem Stvoření.

Na první pohled se může vše zdát až neuvěřitelné, přesto se stačí pozorně podívat na události vlastního života a na neustále se zrychlující rozvoj společnosti. Věci se skutečně daly do pohybu. Protože téměř všechny uměle vytvořené zákony společnosti se velmi vzdálily od zákonů Stvoření (tj. duchovních zákonů), budou postupně také spolu s člověkem transformovány. Zcela pokřivené zákony (politické, společenské, právní, ekonomické, vědecké, principy léčení, způsob vzdělávání, neomezené zkreslování informací v médiích, vztah k přírodě a matce Zemi apod.) budou probíhat změnami velmi dramaticky.

Tam, kde pokřivení bylo jen mírné, proběhne transformace snadněji. Jedno se dá říci s jistotou – jak známe tento svět, tak svět budoucí bude vypadat úplně jinak.
Můžeme si jenom přát, abychom rozuměli těmto událostem, mohli se v nich orientovat a dokonce i aktivně pomoci své osobní transformaci. Vše o čem jsme doposud přemýšleli a čeho jsme se obávali, přicházelo do našich životů. Nyní stojíme u výjimečné možnosti aktivně se účastnit vytváření nové pozitivní budoucnosti a být součástí nové společnosti, která plně respektuje duchovní principy Stvoření.

Autor článku: ing. Mojmír Mišun. http://www.slovanskakosile.cz


Navazující články:

Pleja Světlo Krystal:"Hrajeme" podle vlastního scénáře, který si neseme ve svém srdci.

Ivona Antalii: Transformace

Ivana Valová: Je období sklizně. Sklízíme to, co jsme zaseli...

Aktuální příznaky transformace hlasování!

Příznaky transformace- 51 symptomů spirituálního probuzení


Tento článek není dovoleno kopírovat na jiné weby ani kopírovat části textu. Pokud chcete článek publikovat, získejte si osobní souhlas autora. Budeme však velmi rádi, když jej budete sdílet na sociálních sítích. Ke snadnému sdílení na facebooku využijte tlačítko sdílet v horní části článku. Děkujeme, že dodržujete naše autorská práva. :-)) 

 • Simple Item 30
 • Simple Item 27
 • Simple Item 28
 • 1
 • 2
 • 3
 • MUDr. Jan Miklánek: Placebo léčí nebo neléčí?

  MUDr. Jan Miklánek: Placebo léčí nebo neléčí? V soudobé klasické medicíně si ve většině případů představujeme pod pojmem placebo lék, léčivo či lékařskou nebo léčitelskou metodu, jenž neobsahují žádnou aktivní látka není znám materialisticky daný mechanismus jeho účinku. Bohužel v praxi jako lékař i vidím, že je to placebo, které má obrovský Číst dál
 • Křesťané nás okradli o tisíce let minulosti

  Křesťané nás okradli o tisíce let minulosti V letošním roce bychom podle slovanského kalendáře měli rok 7523. Ale nemáme. Píše se rok 2015 n.l.. Proč? Před 7520 lety v den podzimní rovnodennosti byl uzavřen mír ve Hvězdném chrámu mezi Bílou Rasou (starými Slovany) a Velkým Drakem (starými Číňany). Tehdejší Slované vytvořili nový Číst dál
 • Nacisté ukradli symbol svastiky Slovanům

  Nacisté ukradli symbol svastiky Slovanům Slovanské Svastiky byly používány našimi Předky na ochranu lidí, zvířat, polí, obydlí i hospodářských stavení před temnými silami. Dodávaly sílu, harmonizovaly prostředí, umocňovaly léčitelské i jiné duševní a duchovní schopnosti. Naši Předkové věděli, jak jsou mocné, a znali jejich velkou sílu. Proto je používaly jako Číst dál
 • Adéla Chytilová: Děkujte za to, čeho chcete více

  Adéla Chytilová: Děkujte za to, čeho chcete více Vděčnost je fenoménem dnešní doby, ale málokdo ji cítí upřímně od srdce. Cítit vděčnost za to, že máme postel, skleničku na vodu nebo možnost dýchat, nám možná přijde jako klišé, ale přitom je to ta nejkrásnější základna, co máme. Takové jedno děkuji znásobí ihned to, Číst dál
 • Katka Kramolišová: KDO A CO JE BOHYNĚ? 

  Katka Kramolišová: KDO A CO JE BOHYNĚ? Bohyně není pouhá soška z archeologických vykopávek dávno zapomenutých kmenů. Není také jen neuchopitelným závanem naší duše, který existuje pouze v mýtech. Bohyně žije v nás, žije v zemi, v našich činech a našich životech. Jako Bohyně matka je dárkyní života, stvořitelkou všeho živého a Číst dál
 • Rozchod / rozvod - příčiny a možnosti prevence

  Rozchod / rozvod - příčiny a možnosti prevence Nic nedokáže udržet manželství naživu uprostřed jedovatých výparů (hádek). Hádky jsou pro partnerský vztah největším zlem, vždy ničí a zabíjí. Lásku zabíjí neustálé stížnosti, sekýrování a kritizování.K napsání tohoto článku mně inspirovala nelichotivá statistika rozvodů v naší republice a z hlediska mého profesního zaměření i Číst dál
 • ČASOPIS ŠIFRA: Slovinsko prohlásilo svou pitnou vodu za lidské právo. V různých zemích světa však stále zuří válka o vodu

  ČASOPIS ŠIFRA: Slovinsko prohlásilo svou pitnou vodu za lidské právo. V různých zemích světa však stále zuří válka o vodu Slovinsko prohlásilo svou pitnou vodu za lidské právo. Učinilo tak pravý opak toho, co udělal Peter Brabeck-Letmathe, prezident společnosti Nestlé, největší potravinové společnosti na světě, když se podílel na rozsáhlé privatizaci pitné vody, často nabízeje vyšší částky než různé komunity, které chtěly své vodní rezervy Číst dál
 • Miroslav Čonka: Otevření jasnovidnosti během pobytu ve tmě

  Miroslav Čonka: Otevření jasnovidnosti během pobytu ve tmě Během terapie tmou, se mohou účastníkům výrazně posunout či aktivovat jemněhmotné smysly. Může dojít k aktivaci Kundalini - hadí síly, třetího oka či dokonce otevření částečné nebo plné jasnovidnosti. Pokud je člověk na určitém stupni duchovního vývoje, očištěn od strachů, bloků a destruktivních a omezujících programů, Číst dál
 • Lucie Harnošová: Volná menstruace

  Lucie Harnošová: Volná menstruace To nemůže rozhodně fungovat!!! Byla moje první myšlenka, když jsem zaslechla před pár lety poprvé o bezvložkové menstruační metodě, nebo-li svobodné či také volné menstruaci. Zajímavé je, že to stejné si řada lidí myslí i o bezplenkové komunikační metodě, kterou jsme s dětmi praktikovali a Číst dál
 • Petra Janoušková: Všechno bude fungovat, dokud…

  Petra Janoušková: Všechno bude fungovat, dokud… Dítě je bytost přirozená a emocionální. Čistá, nezkažená, nádherná. O tom se mnou, myslím, nikdo nebude polemizovat. Ale troufnu si tvrdit i víc. :) Dítě je tvor inteligentní, s vlastním pudem sebezáchovy, s přirozenými sklony zařadit se do skupiny a chová se tak, aby ho skupina Číst dál
 • BENJAMIN KURAS: O pohřbívání svobody a o tom, že i růst někdy bolí…

  BENJAMIN KURAS: O pohřbívání svobody a o tom, že i růst někdy bolí… Jak se můžeme bránit pohřbívání svobody? Tady totiž nejde jen o tu evropskou svobodu, ale i o naši vlastní. Tu, která je manipulována médii, tu, díky které si přece jen ještě můžeme vybrat farmářskou lokální potravinu a vidět to, jakou skutečnou hybnou světovou moc mají Číst dál
 • Renata Petříčková: ÚNOR 2018 dle Karet pravé lásky

  Renata Petříčková: ÚNOR 2018 dle Karet pravé lásky ÚNOR 2018 dle Karet pravé lásky. Přidáte se k uzdravení a hojnosti? Jak nejlépe vyzkoušet tak parádní, barevné karty než si je rovnou ověřit v praxi? Takže jaký bude podle nich únor 2018? Mohl by být celkem kvetoucím a rostoucím měsícem, ve kterém se nám Číst dál
 • Ív Kejzlarová Ešmírová: Vztahy a zase ty vztahy

  Ív Kejzlarová Ešmírová: Vztahy a zase ty vztahy Vztahy a kdy přijde ten pravý a kdy ta pravá.., proč někdo vchází do života, když chcete být sami nebo jste již zadaní......karmické, vztahy , paprsky, dvojpaprsky , dotazy kterých mám plné zprávy. V současnosti kdy energie proudí trošku jinak, je plno změn, transformací, nerozdělovala bych partnery Číst dál
 • Pleja Světlo Krystal: Zlomový rok 2018

  Pleja Světlo Krystal: Zlomový rok 2018 Přátelé drazí,Rok 2018 má být pro nás skutečně ten zlomový, jde nám v něm doslova o všechno, o velké změny v naší společnosti, o zachování suverenity mnoha národů, o propojování s matičkou přírodou. Vše se bude odvíjet, podle našich rozhodnutí, činů, stavu naší Mysli, velikosti Číst dál
 • Eva Marvánová: Můžu zhubnout?

  Eva Marvánová: Můžu zhubnout? Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se vás zeptat zda máte zkušenosti s lidmi, kteří chtěli zhubnout a ,,něco“ jim v tom bránilo. Nebo i zhubli a zase přibrali. Dá se tato záležitost také vyléčit vaší metodou? Pokud ano, prosím jaká je v tomto zkušenost. Kolik Číst dál
 • Pavlína Holancová: KRÁSNÉ NOVOLUNÍ V KOZOROHU!

  Pavlína Holancová: KRÁSNÉ NOVOLUNÍ V KOZOROHU! Novoluní je fáze, kdy se Slunce potkává v přesné konjunkci s Lunou. To dnešní nastává ve znamení Kozoroha (3.17 hod. SEČ). Jedná se o poslední nov před novou sérií zatmění. Dá se říci, že se tak již tímto novoluním urychlují události. Zvyšuje se tlak na Číst dál
 • Aniel Sejková: Pyramida v Jižních Čechách

  Aniel Sejková: Pyramida v Jižních Čechách Práci s energiemi, krystaly a bylinami jsem studovala od té doby, co jsem uměla číst. O existenci duchovních světů jsem však věděla dávno. Také o tom, že každá duše má svůj životní plán, než se vtělí na planetu Zemi. O tom zda a jak plán Číst dál
 • Mgr. Lenka Sobková: Kam vede magická stezka?

  Mgr. Lenka Sobková: Kam vede magická stezka? Komu by nepřipadala přitažlivá schopnost “vykouzlit si” to, co si právě přeji. Každý takový rituál, kdy si něco toužíme zhmotnit, míří k určitému cíli, kde nám naše přání někdo splní. A ten cíl může ležet ve velmi rozdílných úrovních a plnit jej mohou velmi různorodé Číst dál
 • Zdenka Blechová: Láska nebolí, jen závislost bolí

  Zdenka Blechová: Láska nebolí, jen závislost bolí Tak jsem si tak přemýšlela o lásce a uvědomila si, že láska nebolí, ale závislost bolí a tu zaměňujeme za lásku. Když si na někoho zvyknete a on vám odejde, bolí vás vlastně vaše závislost na něm. Když si na něco zvyknete a najednou to Číst dál
 • Dita Křížková: Celerové 'hranolky'

  Dita Křížková: Celerové 'hranolky' 1 velký celer panenský olivový olej sušená nebo čerstvá celerová nať 2 lžičky kurkumy půl lžičky pepře špetka Himálajské soli Celer očistěte a nakrájejte na hranolky. Z oleje, kurkumy, soli a celerové nati připravte marinádu a v ní hranolky nechte 15 minut odpočívat. Pak hranolky Číst dál
 • Domácí čokoláda - recept na výrobu

  Raw čokoláda domácí Vladimír Zach ukazuje divákům jak připravit doma výbornou čokoládu a předává zajímavé informace o historii této pochoutky zvané také pokrm Bohů. Článek obsahuje i video s podrobným postupem přípravy. Rozpusíme si kakaové máslo ve vodní lázni, přidáme ve vodě rozpuštěnou himalájskou sůl (špetku) se šťávou Číst dál
 • Miroslav Zelenka: Posílení egregoru Slovanství a pozitivní budoucnosti a meditace k tomuto posílení

  Miroslav Zelenka: Posílení egregoru Slovanství a pozitivní budoucnosti a meditace k tomuto posílení Lidé často tvrdí, že nedostávají odpovědi na své otázky, ale základním problémem těchto lidí bude ve většině případů to, že neumějí naslouchat. Umějí jen mluvit. Je nutné se s pokorou učit naslouchat. To ale znamená nejen, aby slova prošla sluchem, ale znamená to vnímat informace, Číst dál
 • Petra Nel Smolová: Horoskop na období 15.– 21.1.2018

  Petra Nel Smolová: Horoskop na období 15. 1. – 21. 1. 2018 Dobývání vrcholu V tomto týdnu nastává konjunkce Merkura s Černou lunou do 19. 1. a je potřeba dávat si pozor na své myšlenky a slova. Necháváme se velmi ovlivnit a mysl má tendenci vše vidět černěji, než ve skutečnosti je. Hledání problémů nebo spíše zaměření Číst dál
 • Zlatá Dušička: Aktuální stav

  Zlatá Dušička: Aktuální stav Oblast Země se nachází ve středu zájmů nejen vyšších sil, ale také jejich opačné polarity. Mnozí se utkávají na poli technologickém, další na poli mentálním. Není tu prostor, který by byl ušetřen. Zejména v budoucích týdnech bude velice zesílena ochrana Země. Planeta se již oprostila Číst dál
 • Petra Yamuna Wolf: Karta duše na týden 15. – 21.1.2018

  Petra Yamuna Wolf: Karta duše na týden 15. – 21.1.2018 Karta č. 79 – „Ochrana štěstěny“ Klíčová slova: štěstí ochrana podpora opora rozkvět radost lehkost bytí vděčnost pokora plamínek naděje nový život počátek početí dítě Téma: Přijmi nové do svého života – je to tvým požehnáním. Co nového v tobě/ve tvém životě nyní vzniká, co potřebuje požehnání Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Nadcházející události

23led
Další živé vysílání s numeroložkou Soňou Sofi s praktickými radami- kdy investovat, do čeho - byt, nemovitost, půda nebo nějaký pozemek - kdy být naopak obezřetným a zvažovat hypotéky či dlouhodobé úvěrování nebo investice do podnikání- jak mohou lidé rozproudit energeticky a prakticky tok financí - čím vším to mohou podpořit - nejen nastavení mysli ale i praktickými návody- jak vydělávat peníze, tak aby se náš život nestal jen honbou za zisky mamonem nebo slávou, ale abychom tvořili srdcem- jaký jsem typ, pro spolupráci, individuální práci, zaměstnanecký poměr, či zda mohu podnikat sám za sebe, ve spolupráci s někým nebo založit rodinnou firmu- při neúspěchu, který se nevyhýbá nikomu z nás - najít příčinu a ukázat cestu- jak zvládat své finanční závazky a strach spojený s obavami o dostatek finančních prostředků SLEDUJTE VYSÍLÁNÍ NA YOUTUBE ZDE: " id="dp-module-upcoming-default-136-events-144-144-description">
25led
S alternativním publicistou Miroslavem Zelenkou na aktuální témata, energie ledna a přípava na jaro. Přenos sledujte zde: https://youtu.be/PZdGMjpiW7U" id="dp-module-upcoming-default-136-events-287-287-description">
30led
Detailní povídání o astrologickém znamení Vodnáře s renomovaným astrologem Antonínem Baudyšem.http://www.horoskopyproradost.cz/ " id="dp-module-upcoming-default-136-events-284-284-description">
31led
Povídání o úplňku s astroložkou Jitkou Bártovou. 31.1.2018 ÚPLNĚK v 14:26 Lev Orgány související se znamením Luny: Lev - Srdce, aorta, krevní oběh, krevní tlak, srdeční puls. Tyto orgány jsou dnes citlivé, proto se snažte o ně pečovat a nezatěžovat je.   Lékařský zákrok: Za Úplňku se žádný lékařský zákrok nedoporučuje!   Zahrada: + Sbírat kořeny bylin (mají teď největší sílu) - Nesušit nadzemní části bylin (nechat na později) - Nestříhat živý plot (nadzemní části jsou teď citlivé) - Neřezat stromy a keře - Nezaštipovat zeleninu a květiny   Přenos sledujte zde: " id="dp-module-upcoming-default-136-events-285-285-description">
gramatika-pro-nil.gif
Připojte se k nám na facebooku
national cpr association