Fotogalerie Příznaky transformace TV

Zobrazit jako:
Alchymistické Litom??ice
Alchymistické Litom??ice Jako mediální partner festivalu Alchymistické Litom??ice jsme nato?ili pro festival pozvánku.
Alli Rose rozhovor
Alli Rose rozhovor Tentokráte vyjela naše televize natá?et do severních ?ech do m?sta Teplice s v?dmou a on-line kartá?kou ze šlechtického rodu.
Atlantské v?domí
Atlantské v?domí Inspirativní natá?ení s Ivanou Valovou na téma žití v 5D a aktuální p?íznaky transformace.
Ava a její lé?ivý zp?v
Ava a její lé?ivý zp?v Na ve?írku P?íznak? transformace zazpívala Ava n?kolik písní s videoprojekcí a bonusem lé?ivé energie.
Ava na Svobodném vysíla?i
Ava na Svobodném vysíla?i Ava a její relace na Svobodném vysíla?i CS a zárove? natá?ení rozhovoru s Martinem Marcikánem moderátorem studia Kada?.
Ava na Svobodném vysíla?i studio Rokycany
Ava na Svobodném vysíla?i studio Rokycany Na téma navázání láskyplného vztahu Ava op?t vysílala dv? hodiny s moderátorem Ond?ejem Brožem na vlnách Svobodného vysíla?e CS studio Rokycany.
Ava zpívá hymnu na akci na Bílé Ho?e
Ava zpívá hymnu na akci na Bílé Ho?e S dalšími duchovn? lad?nými lidmi p?edzpívávala ?eskou Hymnu na akci Bílá Hora 1620-2016. Krom této písn? zpívala také Halelujah a Za svou pravdou stát.
Daniela Hannah
Daniela Hannah Paní Daniela je intuitivní astroložka a píše horoskopy pro každé znamení každý m?síc na webu www.astrokarty.cz
Ezotera podzim 2014
Ezotera podzim 2014 Natá?ení televizní reportáže z prodejní výstavy Ezotera 2014 Praha.
Jak si uvolnit kr?ní páte??
Jak si uvolnit kr?ní páte?? Josef Vrba, zkušený terapeut a jeho po?ad o uvol?ování kr?ní páte?e v domácím prost?edí.
Japonská zahrada Aizen
Japonská zahrada Aizen Natá?ení promoklipu k projektu o hubnutí pomocí psychoterapie kveten 2015.
Ji?í Lexa Kvantová cesta srdcem
Ji?í Lexa Kvantová cesta srdcem S panem Lexou jsme si povídali o jeho práci s kvantovým polem, seminá?ích a konzultacích, ve kterých mimo jiné p?edává poselství, jak je d?ležité si v sou?asné dob? udržet vyrovnanou mysl.
Jitka Chrtková metoda MISP massage in school program
Jitka Chrtková metoda MISP massage in school program Jitka Chrtková p?edstavuje mezinárodní metodu prevence proti šikan? ve školách. Povídání o indických slumech i ?eských školách a úžasné metod? masáží d?ti d?tem.
Láska na dlani
Láska na dlani And?l z festivalu Miluj sv?j život 2015
Libuše Jank?jová
Libuše Jank?jová Libuše Jank?jová p?edstavuje unikátní metodu Metamorphis - Motýí terapie. Metoda probouzí v lidech transforma?ní proces a aktivuje se jemnou masáží na nohou, rukou a hlav?. Zárove? paní Libuše presentuje specifickou kosmetiku Dr. Nona.
Milan Vidlák na festivalu Evolution
Milan Vidlák na festivalu Evolution Šéfredaktor ?asopisu Šifra v rozhovoru na téma manipulace v médiích
Nᚠseminá? <3
Nᚠseminá? Na téma "Jan navázat láskyplný partnerský vztah" prob?hl v Rybalce poslední víkend v kv?tnu.
Naše mobilní studio se zeleným plátnem
Naše mobilní studio se zeleným plátnem Jsme schopní zajet a nato?it rozhovor i mimo naše studio t?eba ve Vaši provozovn?, kou?ovn?, masérn? ?i jiném prostoru.
Natá?ení o produktech Dr. Nona
Natá?ení o produktech Dr. Nona S Libuší Jank?jovou jsme natá?eli nejen o produktech Dr. Nona ale také o archeabakterii, mrtvém mo?i a seminá?ích paní Libuše.
Natá?ení rozhovoru Josef Ko?enek
Natá?ení rozhovoru Josef Ko?enek
Natá?ení s Luisou Muratori
Natá?ení s Luisou Muratori Na festivalu Miluj sv?j život jsme v našem improvizovaném festivalovém studiu nato?ili rozhovor na téma aktuálního poselství pro ?R.
Natá?ení s Teal Swan a Karaimi
Natá?ení s Teal Swan a Karaimi Na Alchymistických Litom??icích jsme m?li p?íležitost natá?et s Teal Swan a Karaimi.
Natá?ení u mo?e
Natá?ení u mo?e S naším kameramanem jsme vyrazili na natá?ení do Slovinska a vytvo?ili po?ad o Finan?ní hojnosti v ?ervnu 2015.
Natá?ení z Biorezonanace 3D
Natá?ení z Biorezonanace 3D Odstra?ování parazit? z našeho t?la plazmovými generátory - zajímavá reportហz terapeutického centra.
Paní Hanka Šmídová o sob?
Paní Hanka Šmídová o sob? Natá?ení video dokumentu o metod? automatická kresba. Paní Hanka je skv?lý ?e?ník a zvládla to na jedni?ku.
Petra Nel Smolová
Petra Nel Smolová Natá?ení p?ednášky Petry Nel na téma Co nám p?ináší rok 2014, které jsme realizovali v lednu 2014.
Petra Yamuna Wolf gluteální mapování
Petra Yamuna Wolf gluteální mapování Na téma gluteálního mapování jsme nato?ili s Yamunou další video.
P?ednáška v Ostrav?
P?ednáška v Ostrav? V krásné veganské restauraci Hakuna Matata prob?hla p?ednáška na téma Jak navázat láskyplný partnerský vztah se zp?vem s kytarou a ?arovným pomazáním.
Reportហz kavárny Jednorožec
Reportហz kavárny Jednorožec Kavárna Jednorožec je jedine?ný podnik sídlící na nám?stí v Klatovech. Nabízí prvky raw food a veganské stravy. Prosinec 2014.
Rozhovor Lucie Meškanová
Rozhovor Lucie Meškanová Natá?ení rozhovoru na téma aurasoma a transformace s Lucií Meškanovou kv?ten 2015.
Rozhovor Marie Šoltová
Rozhovor Marie Šoltová Skv?lá paní Šoltová - lé?itelka a biotroni?ka par excelance a její povídání o novém rozm?ru jejího lé?itelství - kvantové vln?.
Rozhovor v Sohamu
Rozhovor v Sohamu V centru Soham se natá?elo krásn? a proto jsme si pronajali pro naše studio prostory p?ímo v jejich blízkosti.
Štefan Zaku?anský
Štefan Zaku?anský O pr?vodní metod? lé?ení zán?tlivých ložisek povídal Štefan Zaku?anský.
SV CS + PT TV = ALLFEST
SV CS + PT TV = ALLFEST Na Allfestivalu jsme navázali velice silnou spolupráci v rádiem Svobodný vysíla? CS.
Sv?tlana ?iberová
Sv?tlana ?iberová Natá?ení po?adu se Sv?tlanou ?iberovou vizážistkou duše na podzim 2014.
V?dma Graciela a Jan Honig
V?dma Graciela a Jan Honig Natá?ení dvojrozhovoru s usm?vavými kartá?i a v?štci nejen na téma magie a kartá?ství ale také o život? a rodinných ko?enech obou aktér?.
Veronika Hynková - kou?ka duše
Veronika Hynková - kou?ka duše Veronika je kou?ka duše. P?edstavuje spojení mezi kou?ováním manager? a cestou duše a srdce každého z nás. Povídání krásné ženy na plnohodnotné cest? k celistvosti.
Vystavujeme na výstav? EZOTERA
Vystavujeme na výstav? EZOTERA
Živé vysíllání z festivalu MSŽ
Živé vysíllání z festivalu MSŽ Jeden z mnoha rozhovor? z festivalu Miluj sv?j život byl nap?íklad s Gabrielou Filippi.
Zpívání Všeslovanské hymny
Zpívání Všeslovanské hymny Na Výstav? Ezotera Ava zpívala také hymnu Hej Slované na hlavním sále.