Fotogalerie Příznaky transformace TV

Zobrazit jako:
Petra Nel Smolová
Petra Nel Smolová Natá?ení p?ednášky Petry Nel na téma Co nám p?ináší rok 2014, které jsme realizovali v lednu 2014.
Sv?tlana ?iberová
Sv?tlana ?iberová Natá?ení po?adu se Sv?tlanou ?iberovou vizážistkou duše na podzim 2014.
Japonská zahrada Aizen
Japonská zahrada Aizen Natá?ení promoklipu k projektu o hubnutí pomocí psychoterapie kveten 2015.
Ezotera podzim 2014
Ezotera podzim 2014 Natá?ení televizní reportáže z prodejní výstavy Ezotera 2014 Praha.
Rozhovor Lucie Meškanová
Rozhovor Lucie Meškanová Natá?ení rozhovoru na téma aurasoma a transformace s Lucií Meškanovou kv?ten 2015.
Reportហz kavárny Jednorožec
Reportហz kavárny Jednorožec Kavárna Jednorožec je jedine?ný podnik sídlící na nám?stí v Klatovech. Nabízí prvky raw food a veganské stravy. Prosinec 2014.
Natá?ení u mo?e
Natá?ení u mo?e S naším kameramanem jsme vyrazili na natá?ení do Slovinska a vytvo?ili po?ad o Finan?ní hojnosti v ?ervnu 2015.
Paní Hanka Šmídová o sob?
Paní Hanka Šmídová o sob? Natá?ení video dokumentu o metod? automatická kresba. Paní Hanka je skv?lý ?e?ník a zvládla to na jedni?ku.
Rozhovor v Sohamu
Rozhovor v Sohamu V centru Soham se natá?elo krásn? a proto jsme si pronajali pro naše studio prostory p?ímo v jejich blízkosti.
Daniela Hannah
Daniela Hannah Paní Daniela je intuitivní astroložka a píše horoskopy pro každé znamení každý m?síc na webu www.astrokarty.cz
Štefan Zaku?anský
Štefan Zaku?anský O pr?vodní metod? lé?ení zán?tlivých ložisek povídal Štefan Zaku?anský.
Alli Rose rozhovor
Alli Rose rozhovor Tentokráte vyjela naše televize natá?et do severních ?ech do m?sta Teplice s v?dmou a on-line kartá?kou ze šlechtického rodu.
Atlantské v?domí
Atlantské v?domí Inspirativní natá?ení s Ivanou Valovou na téma žití v 5D a aktuální p?íznaky transformace.
Jak si uvolnit kr?ní páte??
Jak si uvolnit kr?ní páte?? Josef Vrba, zkušený terapeut a jeho po?ad o uvol?ování kr?ní páte?e v domácím prost?edí.
V?dma Graciela a Jan Honig
V?dma Graciela a Jan Honig Natá?ení dvojrozhovoru s usm?vavými kartá?i a v?štci nejen na téma magie a kartá?ství ale také o život? a rodinných ko?enech obou aktér?.
Rozhovor Marie Šoltová
Rozhovor Marie Šoltová Skv?lá paní Šoltová - lé?itelka a biotroni?ka par excelance a její povídání o novém rozm?ru jejího lé?itelství - kvantové vln?.
Jitka Chrtková metoda MISP massage in school program
Jitka Chrtková metoda MISP massage in school program Jitka Chrtková p?edstavuje mezinárodní metodu prevence proti šikan? ve školách. Povídání o indických slumech i ?eských školách a úžasné metod? masáží d?ti d?tem.
Libuše Jank?jová
Libuše Jank?jová Libuše Jank?jová p?edstavuje unikátní metodu Metamorphis - Motýí terapie. Metoda probouzí v lidech transforma?ní proces a aktivuje se jemnou masáží na nohou, rukou a hlav?. Zárove? paní Libuše presentuje specifickou kosmetiku Dr. Nona.
Milan Vidlák na festivalu Evolution
Milan Vidlák na festivalu Evolution Šéfredaktor ?asopisu Šifra v rozhovoru na téma manipulace v médiích
Ava a její lé?ivý zp?v
Ava a její lé?ivý zp?v Na ve?írku P?íznak? transformace zazpívala Ava n?kolik písní s videoprojekcí a bonusem lé?ivé energie.
Veronika Hynková - kou?ka duše
Veronika Hynková - kou?ka duše Veronika je kou?ka duše. P?edstavuje spojení mezi kou?ováním manager? a cestou duše a srdce každého z nás. Povídání krásné ženy na plnohodnotné cest? k celistvosti.
Ji?í Lexa Kvantová cesta srdcem
Ji?í Lexa Kvantová cesta srdcem S panem Lexou jsme si povídali o jeho práci s kvantovým polem, seminá?ích a konzultacích, ve kterých mimo jiné p?edává poselství, jak je d?ležité si v sou?asné dob? udržet vyrovnanou mysl.
Ava na Svobodném vysíla?i
Ava na Svobodném vysíla?i Ava a její relace na Svobodném vysíla?i CS a zárove? natá?ení rozhovoru s Martinem Marcikánem moderátorem studia Kada?.
Láska na dlani
Láska na dlani And?l z festivalu Miluj sv?j život 2015
Petra Yamuna Wolf gluteální mapování
Petra Yamuna Wolf gluteální mapování Na téma gluteálního mapování jsme nato?ili s Yamunou další video.
Alchymistické Litom??ice
Alchymistické Litom??ice Jako mediální partner festivalu Alchymistické Litom??ice jsme nato?ili pro festival pozvánku.
SV CS + PT TV = ALLFEST
SV CS + PT TV = ALLFEST Na Allfestivalu jsme navázali velice silnou spolupráci v rádiem Svobodný vysíla? CS.
Natá?ení s Teal Swan a Karaimi
Natá?ení s Teal Swan a Karaimi Na Alchymistických Litom??icích jsme m?li p?íležitost natá?et s Teal Swan a Karaimi.
Nᚠseminá? <3
Nᚠseminá? Na téma "Jan navázat láskyplný partnerský vztah" prob?hl v Rybalce poslední víkend v kv?tnu.
Živé vysíllání z festivalu MSŽ
Živé vysíllání z festivalu MSŽ Jeden z mnoha rozhovor? z festivalu Miluj sv?j život byl nap?íklad s Gabrielou Filippi.
Natá?ení z Biorezonanace 3D
Natá?ení z Biorezonanace 3D Odstra?ování parazit? z našeho t?la plazmovými generátory - zajímavá reportហz terapeutického centra.
Ava na Svobodném vysíla?i studio Rokycany
Ava na Svobodném vysíla?i studio Rokycany Na téma navázání láskyplného vztahu Ava op?t vysílala dv? hodiny s moderátorem Ond?ejem Brožem na vlnách Svobodného vysíla?e CS studio Rokycany.
P?ednáška v Ostrav?
P?ednáška v Ostrav? V krásné veganské restauraci Hakuna Matata prob?hla p?ednáška na téma Jak navázat láskyplný partnerský vztah se zp?vem s kytarou a ?arovným pomazáním.
Vystavujeme na výstav? EZOTERA
Vystavujeme na výstav? EZOTERA
Natá?ení rozhovoru Josef Ko?enek
Natá?ení rozhovoru Josef Ko?enek
Natá?ení o produktech Dr. Nona
Natá?ení o produktech Dr. Nona S Libuší Jank?jovou jsme natá?eli nejen o produktech Dr. Nona ale také o archeabakterii, mrtvém mo?i a seminá?ích paní Libuše.
Zpívání Všeslovanské hymny
Zpívání Všeslovanské hymny Na Výstav? Ezotera Ava zpívala také hymnu Hej Slované na hlavním sále.
Natá?ení s Luisou Muratori
Natá?ení s Luisou Muratori Na festivalu Miluj sv?j život jsme v našem improvizovaném festivalovém studiu nato?ili rozhovor na téma aktuálního poselství pro ?R.
Ava zpívá hymnu na akci na Bílé Ho?e
Ava zpívá hymnu na akci na Bílé Ho?e S dalšími duchovn? lad?nými lidmi p?edzpívávala ?eskou Hymnu na akci Bílá Hora 1620-2016. Krom této písn? zpívala také Halelujah a Za svou pravdou stát.
Naše mobilní studio se zeleným plátnem
Naše mobilní studio se zeleným plátnem Jsme schopní zajet a nato?it rozhovor i mimo naše studio t?eba ve Vaši provozovn?, kou?ovn?, masérn? ?i jiném prostoru.