ENFJ (Extraversion, Intuition, Feeling, Judgement) je jeden z šestnácti osobnostních typůpodle MBTI. Je označován jako Extravertní intuitivní typ usuzující s převahou cítění nebo tzv. Dárce či Učitel.

Stručný popis

Člověk s osobností typu ENFJ bývá společenský, znalec lidí, obětavý, tvrdě pracující, altruistický, má smysl pro pořádek a tradici a nemá rád neosobní analýzy.
Charakteristika
Rád se ujímá zodpovědnosti za vztahy mezi lidmi. Je laskavý a ohleduplný. Velmi empatický, starostlivý a přesto se smyslem pro cíl a pořádek. Umí velice dobře najít na ostatních to nejlepší a vřele je podporovat. To vše z něj dělá ideálního učitele, trenéra, diplomata, herce i psychologa. Nikdo jiný neumí tak dobře kombinovat láskyplnou péči s tvrdou motivací ke zlepšování. Hlavním zájmem ENFJ je rozdávat lásku, porozumění a podporu ostatním. Je šťasten, když se mu podaří učinit šťastným někoho jiného.

ENFJ nemá rád monotónní a administrativní práci, ale obdivuje ty, kteří mají dostatečné sebeovládání ji zvládat. Život bere jako nabídku nepřeberného množství variant a často má problém s výběrem jedné konkrétní. Přitahují ho lidé rozhodní a těžko ovlivnitelní. Nemá rád odsuzování druhých lidí. Ve společnosti působí jako stmelovací prvek. Může se cítit opuštěně, i když je obklopen lidmi. Tento pocit samoty může být způsoben sklonem neodhalovat své pravé pocity. Jako extravertní tradicionalista má rád státní oslavy, přehlídky a další společenské události, které demonstrují jednotu. Sám společenské akce rád organizuje.

Mezilidské vztahy

Do svých vztahů vkládá ENFJ mnoho úsilí a nadšení. Do jisté míry je ENFJ charakteristický právě blízkostí a hodnověrností svých vztahů; vztahy jsou středobodem jeho života. Jeho starostlivost může na milované osoby působit utlačujícím dojmem. Ačkoliv o to ENFJ obvykle nežádá, potřebuje slyšet milá slova a ujištění (o přátelství, lásce, zásluhách). Jelikož je navenek soustředěný na pomáhání lidem, ne vždy věnuje pozornost svým vlastním potřebám.

Mnoho uspokojení mu dává přinášení štěstí ostatním, pročež je schopen ignorovat své problémy a být šťastný snadněji než ostatní typy.
ENFJ chová odpor ke konfliktům. Raději zamete problém pod koberec, než aby se s nimi utkal čelem. Má sklon se v konfliktních situacích vzdávat, pouze aby je ukončil. Aby konfliktům zabraňoval, snaží se své postoje vysvětlovat jemně a sugestivně.

V milostném vztahu je ENFJ srdečný, angažovaný partner, který je ochotný pro úspěch vztahu obětovat mnoho. Vztahu je naprosto oddán a své závazky bere vážně. Pokud vztah selže, bude cítit vinu a obviňovat se ze selhání, ale relativně lehko se vzpamatuje a nebude se příliš ohlížet zpět.
Umí dobře pracovat s lidmi, je laskavý a ohleduplný. Umí velice dobře najít na ostatních to nejlepší a vřele je podporovat. Pokud to situace vyžaduje, umí být velmi ostrý a kritický; po dosažení svého se pak opět vrátí ke svému přirozenému, vřelému chování. Obecně jsou ENFJ vysoce cenění pro svou srdečnou, upřímnou a starostlivou povahu.

Silné stránky

Většina ENFJ projevuje především v oblasti vztahů tyto přednosti: Dobré komunikační schopnosti
Chápavý k myšlenkám a pohnutkám ostatních lidí
Motivující, inspirující, odhaluje v ostatních to nejlepší

Laskavý a ubezpečující
Je s ním legrace – živý smysl pro humor, energický, optimistický
Je schopný přenést se přes selhání dlouhotrvajícího vztahu (ačkoliv ze selhání obviňuje sebe) Loajální a oddaný – toužící po celoživotním
vztahu
Usiluje o spokojenost všech
Snaží se vyhovět potřebám ostatních
Slabé stránky
ENFJ může projevovat především v oblasti vztahů tyto slabiny:
Tendence dusit a příliš chránit
Tendence ovládat a manipul
ovat
Nevěnuje pozornost vlastním potřebám

page1image29368page1image29528page1image29688page1image29848page1image30008

Má sklon být kritický k názorům neshodujícím se s jeho názory
Občas si neuvědomuje sociální přiměřenost svého jednání a protokol
Extrémně citlivý na konflikty, má sklon „zametat věci pod koberec“ za účelem zabránění konfliktu Tendence vinit se, když se věci nedaří a nepřiznávat si zásluhy za zdařilé výkony

Podrobný popis:

Lidé tohoto zaměření jsou excelentní ve vycítění a vystižení mezilidské atmosféry a sami napomáhají k jejímu vytvoření. Jejich život se odvíjí v hranicích etických imperativů - morálních zákazů a příkazů. Jsou otevření a dobře navazují nové vztahy. Bývají oblíbeni, protože z nich vyzařuje zájem o lidi. Usilují o harmonické vztahy a jsou ochotni tomu někdy až příliš obětovat (např. výsledky). Jsou citlivína nezájem a chlad. I když s někým nesouhlasí, jsou schopni vidět ve stanovisku druhého důležité hodnoty a přiznat jim právo na “svou pravdu”. Zaměřenost na druhé někdy mlže způsobit, že zapomínají na své zájmy. Daří se jim na místech, kde jsou v kontaktu s lidmi a kde pro výsledek je nutná společná vůle. Vyhledávají společnost a rádi i jen tak “klábosí”. To jiným může připadat jako marnění času, ale tento typ to považuje za důležité. Mají rádi, když jsou věci uzavřené a rozhodnuté a nijak zvlášť nechtějí, aby rozhodovali sami. Bývají pečliví, houževnatí, vytrvalí, pořádkumilovní, a to i v maličkostech.

Tento typ osobnosti se vyznačuje nevšední schopností empatie, vciťování a ochotě brát na sebe “břímě” ostatních a v populaci je zastoupen zhruba 5%. Tito lidé neustále zkoumají, jak by oni sami chtěli, aby se k nim druzí chovali v podobné situaci. Snadno se v lidech mýlí, protože je ani tak nezajímá “jak to ve skutečnosti je”, ale jak by si sami přáli, “aby to bylo”. Je dobré, když vedle sebe mají někoho, kdo inklinuje k logice a jasnému myšlení. Svůj život si organizují s výhledem na budoucnost a spořádaně si strukturují svůj denní nebo jiný program. Mají opravdu rádi život a mají ho rádi naplánovaný. Do diáře si zapíší i zábavu a setkání s přáteli. Když už si něco poznamenají, můžete se spolehnout, že to splní.

Jsou přirozenými vůdci a jejich talent pro vedení se uplatní jak v profesních, tak zájmových týmech. Mají “okouzlující” rys, totiž: považují za samozřejmé, že se ocitnou v čele. Nepochybují o tom, že lidé rádi udělají to, co oni navrhnou. To se jim často plní, protože mají určité charisma, kterému se ostatní snadno podřizují. Toto charisma je spojené s tím, že oni skutečně mají rádi lidi a pokládají je za hlavní prioritu. Nebývají manipulativní: cení si spolupráce a sami rádi spolupracují. Druzí nemají problém se na ně obracet o podporu a radu a jen zřídka bývají odmítnuti. Jsou velmi tolerantní, málo kritičtí a dá se jim opravdu důvěřovat. Tento rys má ale i negativní důsledky: někdy se nedokáží od vztahů oprostit, i když pozbyly významu, někdy jim pro ostatní nezbývá čas na sebe. Idealizují si mezilidské vztahy do podoby naprosto neslučitelné s přirozenou lidskou povahou.

Jsou rozenými komunikátory. Pokládají za samozřejmé, že to, co říkají, druzí přijímají a chápou. Protože se dokáží vcítit do pocitů druhých, předpokládají, že to samé také umí. Nebojí se veřejně vystoupit, skoro to vypadá, že tito lidé nevědí, co je tréma.

Dále vynikají jako motivátoři, inspirátoři a fanatici týmové práce. Nedostávají se do problémů s dodržováním termínů nebo rozpočtů. Často bývají povyšování, jsou přesvědčeni, že mají vizi, návod,patent na budoucnost - ale čím výše jsou, tím více hrozí riziko, že se dostane do rozporu jejich osobní preference s firemní, tedy priorita ve vztazích versus priorita ve výsledcích a výkonu.

Jsou dobrými partnery, ať již v práci nebo mimo ni, protože dokáží v druhém najít to nejlepší. Protože se jich neshody ve vztazích příliš dotýkají mají sklon se vyhýbat nepříjemným situacím, i kdyžkdokoliv jiný by situaci již řešil. Stává se jim, že kvůli klidu se raději podřídí a jsou tzv. “pod pantoflem”. Obvykle v sobě živí “tragiku života”, totiž že nikdy nebudou mít “opravdu harmonický vztah”, mají pocit, že musí mlčky a mučednicky trpět a usilovat o to, aby jejich vztahy byly ještě a ještě lepší.

Touha po dokonalosti se u nich čas od času projevuje i tím, že najednou přestanou být spokojeni se svým postavením, kariérou, prací a nezvykle radikálně vše změní. Jejich štěstím je to, že mohouvyniknout v celé řadě profesí právě proto, jak dobře umí komunikovat. Dobře se také orientují ve složitých situacích, kdy musí zpracovávat velké množství údajů. Ale spíše celostního rázu než

page2image36056

detailního. Kombinace šarmu a výkonnosti jim zaručuje dobrou popularitu, mohou být stejně dobrými vůdci jako spolupracovníky. Téměř bez přestání vymýšlejí pro členy své skupiny smysluplné a zajímavé činnosti a dobře odhadnou, komu je “ušít na tělo”. Pokud nejsou jejich nápady přijímány, mají velký sklon k depresím a pocitům ublíženosti. Konflikty a podobné odmítání si berou velmi osobně. Jsou schopni vztahy potom vyhrotit a vytyčit linii mezi “námi” a “jím” , “proklínat kacíře” a “exkomunikovat odpadlíky”. A to i v případě, že druhá strana chtěla položit jen dotaz, ujasnit si situaci nebo poukázat na nesrovnalost.

Tento typ lidí dokáže vyvést z rovnováhy zpochybnění vlastních hodnot a motivů, kterým věří. Je to pro ně otázka “osobní cti” a integrity, zachovat je tak jak jsou.

Jsou téměř nenahraditelní v dobách velkých změn, kdy se společnost (skupina) ubírá k něčemu nepoznanému. Tam kde chybí praktická zkušenost jsou zdrojem inspirace a jistoty díky neochvějné víře ve vlastní konzistentní soustavu hodnot.

Jsou jako bublinky v sodovce - není žádoucí, aby jich bylo mnoho, ale bez nich to není ono.

Záměrně vytěsňují vše náhodné a iracionální. Projevuje se u nich nechuť k filozofickým debatám a rozhovorům, které vyžadují pečlivou analýzu, a to díky slabému introvertnímu myšlení. Pokud tuto svou slabou stránku zanedbají, může se projevovat nečekanými, nelogickými a nespravedlivými výbuchy emocí a kritiky. A stát se dogmatickými osobnostmi se sklony ke staropanenským postojům, nepřístupnými rozumné argumentaci. Mívají nevyvinuté kritické analytické myšlení, takže se jim může stát, že bez výhrad přijmout novou ideologii, aniž by ji hlouběji rozuměli. Jedna z nejtemnějších stránek této osobnosti je, že “stále něco chce a nic není dost dobré”, přehrává a vystavuje na odiv své emoce a city. Má tendenci ostatní stále před něčím “ochraňovat”, je podrážděná, mělká a manipulativní.

Nejčastěji je vyvede z míry např. urážka, rozchod s člověkem a pokud se jim něco takového stane, vyžadují víc než kdokoliv jiný porozumění a podporu, jinak sklouznou k “okázalé” sebelítosti a zaměřenosti na sebe sama. Nedokáží dost dobře rozlišit příčiny tohoto stavu věcí a může se stát, že projeví bezmeznou a nekritickou náklonnost k člověku, který “si to nezaslouží”.

V pracovním prostředí se jim stává, že se “vrhnou” do nového úkolu, aniž by si předem ověřili, zda jeto potřebné a žádané. Je pro ně obtížnější, mnohem víc než pro jiné typy, vidět a brát na vědomí nepříjemné věci a okolnosti.

 • Simple Item 41
 • Simple Item 46
 • Simple Item 47
 • 1
 • 2
 • 3
 • Alexandr Tóth: Příběhy z regresních terapií a hypnóz

  Alexandr Tóth: Příběhy z regresních terapií a hypnóz Kateřina má návaly Paní Kateřina u mě byla loni (řešil jsem její perfekcionalismus) a nyní se opět vrátila na druhou regresní terapii, protože ta první jí velice pomohla a ona teď regresní terapii silně důvěřuje. A dobře dělá. 🙂 Já sám jsem jich podstoupil několik desítek, Číst dál
 • Ivana Valová: Platónský rok

  Ivana Valová: Platónský rok Každá éra pocházející z ukazatele velkého vesmírného orloje, končí v symbolice smrtí či zkázou. Existence naší planety a všeho, co se nachází v její sféře evoluce, podléhá inteligentnímu vesmírnému řádu, který podobně jako hodinová strojek otáčí galaxiemi a hvězdnými soustavami v ucelených cyklech určitého časového Číst dál
 • Inelia Benz: Role žen při vzestupu vibrací naší planety

  Inelia Benz: Role mužů v transformaci našeho vzestupu Minulý týden, jsem se ocitla v celkem bolestivé situaci. Poslední měsíc jsem zažívala velice pronikavé bolesti dole na zádech, na úrovní sakrální čakry. Vždy jsem se s bolestmi vzbudila, lehla si, meditovala a nechala bolest, aby rostla, pohltila mě, projevila se mi a poté bolest Číst dál
 • Michal Čížek: PŘÁNÍ A ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI

  Michal Čížek: PŘÁNÍ A ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI ČÁST 1. Jak jen to je s tím přáním a všemožným postupem přitáhnout si do života cokoliv nás napadne? Víte hodně lidí si myslí, že svět a s ním potažmo celý vesmír není spravedlivý. Pravdou je, že každý může mít co chce a dosáhnout čehokoliv Číst dál
 • Jitka Bičíková: Při otocích a zavodnění - VODA S CITRÓNEM? - NE!!

  Jitka Bičíková: Při otocích a zavodnění - VODA S CITRÓNEM? - NE!! Mnou další vyvrácený tradovaný mýtus. V létě vodu s citrónem ano, ale citrón, podle TČM (tradiční čínská medicína) u otoků, zavodnění, obezity a nejen u tohoto, tělo ochlazuje. V zimě potřebuje naše tělo pořádně prohřát a nastartovat vnitřní metabolismus a ne ho ochladit (tělo pak Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

19 led
Seminář s Avou: Duchovní příčiny nadváhy pro ženy
19.01.2019 09:30 - 20.01.2019 19:30
Seminář pro ženy pod vedením Avy Chrtkové Brožové s tématy hledání skrytých psychických a karmických příčin nadváhy i obezity.Proč někdo může jíst vše a nepřibere a někdo ať dělá co dělá přibírá? Můžeme říci, že je to genetika, možná ano, ale proč se to nachází právě v tomto rodě a v jiném ne? Společně budeme hledat individuální příčiny těchto jevů a najdeme způsoby jak je zvědomit, přijmout a rozpustit.Práce na sebelásce a sebevědomí, sebepřijetí, psychologická cvičení, hluboké vhledy do naší duše, výklad karet s tématem nadváhy a jejích příčin, meditace na přijetí fyzického těla, detoxikace emocí, ukázky autoterapie, mapování našich stravovacích návyků - nedovoluji si radost z jídla, bojím se že budu mít hlad...SOBOTA 9:30-19:00 - NEDĚLE 9:30-18:30Seminář je určen jen pro 7 žen pro zachování intimity ženského kruhu a dostatku prostoru pro sebevyjádření každé účastnice.CENA SEMINÁŘE JE 2222,- Kč. Máte-li zájem se na seminář přihlásit, napište své jméno, příjmení a telefon na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloakbd4280712d4a46e887c5897c1d4c6d92').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addybd4280712d4a46e887c5897c1d4c6d92 = 'info' + '@'; addybd4280712d4a46e887c5897c1d4c6d92 = addybd4280712d4a46e887c5897c1d4c6d92 + 'priznakytransformace' + '.' + 'cz'; var addy_textbd4280712d4a46e887c5897c1d4c6d92 = 'info' + '@' + 'priznakytransformace' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloakbd4280712d4a46e887c5897c1d4c6d92').innerHTML += ''+addy_textbd4280712d4a46e887c5897c1d4c6d92+''; a zálohu na kurzovné 1222,- Kč zašlete na účet 2101466685/2010CZ7520100000002101466685BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX s variabilním symbolem 4444, do poznámky prosím napište SEMINÁŘ DUCHOVNÍ PŘÍČINY.Doplatek v hotovosti první den semináře.Pokud nedorazíte nebo budete chtít svou účast na semináři zrušit, záloha 1222,- Kč propadá jako stornopoplatek.KURZ JE POŘÁDÁN V CENTRU PŘÍZNAKY TRANSFORMACE V MNICHOVICÍCH U PRAHY (RODINNÝ DŮM SE ZAHRADOU). Dům je určen pro transformaci a práci na sobě. Přes oběd můžeme být na krásné zahradě nebo zajít na obídek do několika restaurací v okolí. DOSAŽITELNOST BEZ PROBLÉMŮ AUTEM (10 MINIUT PO DÁLNICI Z PRAHY) nebo z Brna z dálnice 4 minuty exit PŘÍMĚSTSKÝM VLAKEM na MHD lítačku či lístek s malým doplatkem za 2 pásmo (35 minut do stanice Stránčice z Hlavního nádraží). Je to krásný výlet a u vlaku Vás nabereme autem a pojedeme 2 minuty k nám. Vlaky jezdí každých 15 minut.Ubytování - poradíme kde (v Mnichovicích) v penzionu - pěšky 5 minut. Velice se těším na každou z Vás. Každý příběh je individuální a každý si zaslouží pozornost a přijetí. Nadváha má mnoho podob a mnoho skrytých důvodů. Společně se pokusíme se vymotat z těchto uliček nevědomí do světla cestou sebelásky a pochopení.">
21 led
Povídání s Jitkou Bártovou astroložkou a vědmou nad energií úplňku ve Lvu. SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/bfrjA8RBwXkZrozenci ve znamení Lva jsou rodilými vůdci, kteří jsou předurčeni k pozicím, kde mohou uplatnit svoji přirozenou autoritu. Jsou to charismatické osobnosti stvořené k tomu, aby stály v centru pozornosti, a to v tom nejlepším slova smyslu. V kariéře jim velmi pomáhá organizační a diplomatický talent. Rádi se chlubí svými úspěchy a kritiku nenesou právě nejlépe. Jsou to však velmi dobrosrdeční lidé.">
22 led
Soňa Sofi vyvěští živě pro každé znamení zvěrokruhu zvlášť co Vás čeká a předá poselství pro rok 2019.SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/lK8cH-uwF0M">
Připojte se k nám na facebooku
national cpr association