ENFJ (Extraversion, Intuition, Feeling, Judgement) je jeden z šestnácti osobnostních typůpodle MBTI. Je označován jako Extravertní intuitivní typ usuzující s převahou cítění nebo tzv. Dárce či Učitel.

Stručný popis

Člověk s osobností typu ENFJ bývá společenský, znalec lidí, obětavý, tvrdě pracující, altruistický, má smysl pro pořádek a tradici a nemá rád neosobní analýzy.
Charakteristika
Rád se ujímá zodpovědnosti za vztahy mezi lidmi. Je laskavý a ohleduplný. Velmi empatický, starostlivý a přesto se smyslem pro cíl a pořádek. Umí velice dobře najít na ostatních to nejlepší a vřele je podporovat. To vše z něj dělá ideálního učitele, trenéra, diplomata, herce i psychologa. Nikdo jiný neumí tak dobře kombinovat láskyplnou péči s tvrdou motivací ke zlepšování. Hlavním zájmem ENFJ je rozdávat lásku, porozumění a podporu ostatním. Je šťasten, když se mu podaří učinit šťastným někoho jiného.

ENFJ nemá rád monotónní a administrativní práci, ale obdivuje ty, kteří mají dostatečné sebeovládání ji zvládat. Život bere jako nabídku nepřeberného množství variant a často má problém s výběrem jedné konkrétní. Přitahují ho lidé rozhodní a těžko ovlivnitelní. Nemá rád odsuzování druhých lidí. Ve společnosti působí jako stmelovací prvek. Může se cítit opuštěně, i když je obklopen lidmi. Tento pocit samoty může být způsoben sklonem neodhalovat své pravé pocity. Jako extravertní tradicionalista má rád státní oslavy, přehlídky a další společenské události, které demonstrují jednotu. Sám společenské akce rád organizuje.

Mezilidské vztahy

Do svých vztahů vkládá ENFJ mnoho úsilí a nadšení. Do jisté míry je ENFJ charakteristický právě blízkostí a hodnověrností svých vztahů; vztahy jsou středobodem jeho života. Jeho starostlivost může na milované osoby působit utlačujícím dojmem. Ačkoliv o to ENFJ obvykle nežádá, potřebuje slyšet milá slova a ujištění (o přátelství, lásce, zásluhách). Jelikož je navenek soustředěný na pomáhání lidem, ne vždy věnuje pozornost svým vlastním potřebám.

Mnoho uspokojení mu dává přinášení štěstí ostatním, pročež je schopen ignorovat své problémy a být šťastný snadněji než ostatní typy.
ENFJ chová odpor ke konfliktům. Raději zamete problém pod koberec, než aby se s nimi utkal čelem. Má sklon se v konfliktních situacích vzdávat, pouze aby je ukončil. Aby konfliktům zabraňoval, snaží se své postoje vysvětlovat jemně a sugestivně.

V milostném vztahu je ENFJ srdečný, angažovaný partner, který je ochotný pro úspěch vztahu obětovat mnoho. Vztahu je naprosto oddán a své závazky bere vážně. Pokud vztah selže, bude cítit vinu a obviňovat se ze selhání, ale relativně lehko se vzpamatuje a nebude se příliš ohlížet zpět.
Umí dobře pracovat s lidmi, je laskavý a ohleduplný. Umí velice dobře najít na ostatních to nejlepší a vřele je podporovat. Pokud to situace vyžaduje, umí být velmi ostrý a kritický; po dosažení svého se pak opět vrátí ke svému přirozenému, vřelému chování. Obecně jsou ENFJ vysoce cenění pro svou srdečnou, upřímnou a starostlivou povahu.

Silné stránky

Většina ENFJ projevuje především v oblasti vztahů tyto přednosti: Dobré komunikační schopnosti
Chápavý k myšlenkám a pohnutkám ostatních lidí
Motivující, inspirující, odhaluje v ostatních to nejlepší

Laskavý a ubezpečující
Je s ním legrace – živý smysl pro humor, energický, optimistický
Je schopný přenést se přes selhání dlouhotrvajícího vztahu (ačkoliv ze selhání obviňuje sebe) Loajální a oddaný – toužící po celoživotním
vztahu
Usiluje o spokojenost všech
Snaží se vyhovět potřebám ostatních
Slabé stránky
ENFJ může projevovat především v oblasti vztahů tyto slabiny:
Tendence dusit a příliš chránit
Tendence ovládat a manipul
ovat
Nevěnuje pozornost vlastním potřebám

page1image29368page1image29528page1image29688page1image29848page1image30008

Má sklon být kritický k názorům neshodujícím se s jeho názory
Občas si neuvědomuje sociální přiměřenost svého jednání a protokol
Extrémně citlivý na konflikty, má sklon „zametat věci pod koberec“ za účelem zabránění konfliktu Tendence vinit se, když se věci nedaří a nepřiznávat si zásluhy za zdařilé výkony

Podrobný popis:

Lidé tohoto zaměření jsou excelentní ve vycítění a vystižení mezilidské atmosféry a sami napomáhají k jejímu vytvoření. Jejich život se odvíjí v hranicích etických imperativů - morálních zákazů a příkazů. Jsou otevření a dobře navazují nové vztahy. Bývají oblíbeni, protože z nich vyzařuje zájem o lidi. Usilují o harmonické vztahy a jsou ochotni tomu někdy až příliš obětovat (např. výsledky). Jsou citlivína nezájem a chlad. I když s někým nesouhlasí, jsou schopni vidět ve stanovisku druhého důležité hodnoty a přiznat jim právo na “svou pravdu”. Zaměřenost na druhé někdy mlže způsobit, že zapomínají na své zájmy. Daří se jim na místech, kde jsou v kontaktu s lidmi a kde pro výsledek je nutná společná vůle. Vyhledávají společnost a rádi i jen tak “klábosí”. To jiným může připadat jako marnění času, ale tento typ to považuje za důležité. Mají rádi, když jsou věci uzavřené a rozhodnuté a nijak zvlášť nechtějí, aby rozhodovali sami. Bývají pečliví, houževnatí, vytrvalí, pořádkumilovní, a to i v maličkostech.

Tento typ osobnosti se vyznačuje nevšední schopností empatie, vciťování a ochotě brát na sebe “břímě” ostatních a v populaci je zastoupen zhruba 5%. Tito lidé neustále zkoumají, jak by oni sami chtěli, aby se k nim druzí chovali v podobné situaci. Snadno se v lidech mýlí, protože je ani tak nezajímá “jak to ve skutečnosti je”, ale jak by si sami přáli, “aby to bylo”. Je dobré, když vedle sebe mají někoho, kdo inklinuje k logice a jasnému myšlení. Svůj život si organizují s výhledem na budoucnost a spořádaně si strukturují svůj denní nebo jiný program. Mají opravdu rádi život a mají ho rádi naplánovaný. Do diáře si zapíší i zábavu a setkání s přáteli. Když už si něco poznamenají, můžete se spolehnout, že to splní.

Jsou přirozenými vůdci a jejich talent pro vedení se uplatní jak v profesních, tak zájmových týmech. Mají “okouzlující” rys, totiž: považují za samozřejmé, že se ocitnou v čele. Nepochybují o tom, že lidé rádi udělají to, co oni navrhnou. To se jim často plní, protože mají určité charisma, kterému se ostatní snadno podřizují. Toto charisma je spojené s tím, že oni skutečně mají rádi lidi a pokládají je za hlavní prioritu. Nebývají manipulativní: cení si spolupráce a sami rádi spolupracují. Druzí nemají problém se na ně obracet o podporu a radu a jen zřídka bývají odmítnuti. Jsou velmi tolerantní, málo kritičtí a dá se jim opravdu důvěřovat. Tento rys má ale i negativní důsledky: někdy se nedokáží od vztahů oprostit, i když pozbyly významu, někdy jim pro ostatní nezbývá čas na sebe. Idealizují si mezilidské vztahy do podoby naprosto neslučitelné s přirozenou lidskou povahou.

Jsou rozenými komunikátory. Pokládají za samozřejmé, že to, co říkají, druzí přijímají a chápou. Protože se dokáží vcítit do pocitů druhých, předpokládají, že to samé také umí. Nebojí se veřejně vystoupit, skoro to vypadá, že tito lidé nevědí, co je tréma.

Dále vynikají jako motivátoři, inspirátoři a fanatici týmové práce. Nedostávají se do problémů s dodržováním termínů nebo rozpočtů. Často bývají povyšování, jsou přesvědčeni, že mají vizi, návod,patent na budoucnost - ale čím výše jsou, tím více hrozí riziko, že se dostane do rozporu jejich osobní preference s firemní, tedy priorita ve vztazích versus priorita ve výsledcích a výkonu.

Jsou dobrými partnery, ať již v práci nebo mimo ni, protože dokáží v druhém najít to nejlepší. Protože se jich neshody ve vztazích příliš dotýkají mají sklon se vyhýbat nepříjemným situacím, i kdyžkdokoliv jiný by situaci již řešil. Stává se jim, že kvůli klidu se raději podřídí a jsou tzv. “pod pantoflem”. Obvykle v sobě živí “tragiku života”, totiž že nikdy nebudou mít “opravdu harmonický vztah”, mají pocit, že musí mlčky a mučednicky trpět a usilovat o to, aby jejich vztahy byly ještě a ještě lepší.

Touha po dokonalosti se u nich čas od času projevuje i tím, že najednou přestanou být spokojeni se svým postavením, kariérou, prací a nezvykle radikálně vše změní. Jejich štěstím je to, že mohouvyniknout v celé řadě profesí právě proto, jak dobře umí komunikovat. Dobře se také orientují ve složitých situacích, kdy musí zpracovávat velké množství údajů. Ale spíše celostního rázu než

page2image36056

detailního. Kombinace šarmu a výkonnosti jim zaručuje dobrou popularitu, mohou být stejně dobrými vůdci jako spolupracovníky. Téměř bez přestání vymýšlejí pro členy své skupiny smysluplné a zajímavé činnosti a dobře odhadnou, komu je “ušít na tělo”. Pokud nejsou jejich nápady přijímány, mají velký sklon k depresím a pocitům ublíženosti. Konflikty a podobné odmítání si berou velmi osobně. Jsou schopni vztahy potom vyhrotit a vytyčit linii mezi “námi” a “jím” , “proklínat kacíře” a “exkomunikovat odpadlíky”. A to i v případě, že druhá strana chtěla položit jen dotaz, ujasnit si situaci nebo poukázat na nesrovnalost.

Tento typ lidí dokáže vyvést z rovnováhy zpochybnění vlastních hodnot a motivů, kterým věří. Je to pro ně otázka “osobní cti” a integrity, zachovat je tak jak jsou.

Jsou téměř nenahraditelní v dobách velkých změn, kdy se společnost (skupina) ubírá k něčemu nepoznanému. Tam kde chybí praktická zkušenost jsou zdrojem inspirace a jistoty díky neochvějné víře ve vlastní konzistentní soustavu hodnot.

Jsou jako bublinky v sodovce - není žádoucí, aby jich bylo mnoho, ale bez nich to není ono.

Záměrně vytěsňují vše náhodné a iracionální. Projevuje se u nich nechuť k filozofickým debatám a rozhovorům, které vyžadují pečlivou analýzu, a to díky slabému introvertnímu myšlení. Pokud tuto svou slabou stránku zanedbají, může se projevovat nečekanými, nelogickými a nespravedlivými výbuchy emocí a kritiky. A stát se dogmatickými osobnostmi se sklony ke staropanenským postojům, nepřístupnými rozumné argumentaci. Mívají nevyvinuté kritické analytické myšlení, takže se jim může stát, že bez výhrad přijmout novou ideologii, aniž by ji hlouběji rozuměli. Jedna z nejtemnějších stránek této osobnosti je, že “stále něco chce a nic není dost dobré”, přehrává a vystavuje na odiv své emoce a city. Má tendenci ostatní stále před něčím “ochraňovat”, je podrážděná, mělká a manipulativní.

Nejčastěji je vyvede z míry např. urážka, rozchod s člověkem a pokud se jim něco takového stane, vyžadují víc než kdokoliv jiný porozumění a podporu, jinak sklouznou k “okázalé” sebelítosti a zaměřenosti na sebe sama. Nedokáží dost dobře rozlišit příčiny tohoto stavu věcí a může se stát, že projeví bezmeznou a nekritickou náklonnost k člověku, který “si to nezaslouží”.

V pracovním prostředí se jim stává, že se “vrhnou” do nového úkolu, aniž by si předem ověřili, zda jeto potřebné a žádané. Je pro ně obtížnější, mnohem víc než pro jiné typy, vidět a brát na vědomí nepříjemné věci a okolnosti.

 • Simple Item 41
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

22 čvc
Praktický seminář o základní práci s kyvadlem. Seminář Vás naučí základní zákonitosti a způsoby práce s kyvadlem. Po správném napojení si můžete zjišťovat odpovědi na otázky, které Vás zajímají. Základní práci s kyvadlem zvládne skutečně každý a navíc se dozvíte, jak práci s kyvadlem ještě rozšířit, skrze komplexní metodu SCPR, což je metoda komunikace a odblokování duše. Kyvadlo je mocný nástroj, který nám může usnadnit náš každodenní život a pomoci nám rozhodovat se správně na základě vesmírných zákonů. To vše můžete zjistit a vyzkoušet si pod vedením zkušeného terapeuta Ondry Brože s mnohaletou praxí v práci s kyvadlem. Kyvadlo si můžete vzít svoje vlastní, nebo vám na místě půjčíme kyvadlo, které si můžete po skončení za menší částku zakoupit. Délka semináře 3h ~ 18:00-21:00Vstupné 500,- Kč Dodáme k půjčení desky a kyvadla.Seminář je zaplněn">
23 čvc
Konečně host nebo-li hostkyně ze Slovenska.Martina Mab Junga moderátorka Svobodného vysílače Slovensko a matka 4 dětí, terapeutka a lektorka kurzů osobního rozvoje. Budeme si povídat v tématech:Sexualita ženy, Vědomý přechod z děvčátka v ženu, Rivalita mezi ženami a léčení ženských traumat.Sledujte zde: https://youtu.be/I_yiT-iSeZs">
24 čvc
Knihovny palmových listů - Vztahy
24.07.2019 19:00 - 22:00
Přednáška a společná meditaceVečerem provází: Pavel Krejčí(ČR)Hostem večera bude čteč palmových listů Palanisamy Chinappa (Indie)Palmové listy napsalo sedm mudrců (Septha Rishies) před tisíci lety pro ty, kteří se někdy v budoucnu přijdou zeptat na svůj osud. Lze pracovat s osudem? Je vše skutečně dané, nebo můžeme něco měnit? Pokud vstoupíme do knihovny palmových listů, přeberme zodpovědnost za svůj život a také za vztahy, které navazujeme.Nic není náhoda. Palmový list nám může pomoci s novou známostí, harmonizací aktuálního vztahu, či rozvodem. Palmový list nám může poodhalit karmické vazby, napoví, co a kdy udělat pro to, aby nám to ve vztahu zase klapalo, nebo kdy potkáme nového životního partnera, se kterým si můžeme rozumět, zamilujeme se a zamilovanost přejde v lásku…V současné době už není třeba jezdit do Indie – pomocí Skype se můžeme z Prahy propojit se čtečem palmových listů v Indii a čteč nám přečte vše, co se máme v danou chvíli dozvědět. U nás knihovny palmových listů poprvé představil Pavel Krejčí, muž, jemuž palmové listy doslova změnily život.Doporučená cena: 330 KčDalší informace a přihlášky: https://www.peterbartal.cz/akce/knihovny-palmovych-listu-vztahy------------+ také vás zveme na Zážitkovou procházku alchymistickou Prahou - v pondělí 22. 7. od 13:30https://www.peterbartal.cz/akce/zazitkova-prochazka-alchymistickou-prahou-22-7">
Připojte se k nám na facebooku