ENTJ (Extraversion, Intuition, Thinking, Judgment) je jeden z osobnostních typů podle MBTI. Je
označován jako Extrovertní intuitivní typ usuzující s převahou myšlení.


Stručný popis:
Obecně se tito lidé dají charakterizovat jako vůdčí typy se snahou o stálé zlepšování a bezproblémové
fungování svěřeného úseku. V populaci jich jsou asi 2 %. Jsou vlastníky přirozených analytických
schopností, dovedou určit strategii, sladit cíle i jsou dobrými organizátory.


Charakteristika:
Mají přirozené analytické schopnosti, dovedou určit strategii, sladit cíle, jsou dobrými organizátory.
Pro činnost podřízených umí vymezit míru odpovědnosti, vyžadují svědomitost, pečlivost a disciplínu.
Dokáží pochopit změnu v loajalitě, protože sami si loajalitu zachovávají jen do fáze zklamání (se v
konkrétním člověku). To je předurčuje k řídicím pozicím. Vše plánují, i když ne nezbytně písemně -
dokáží plánovat za pochodu, stále za pochodu analyzovat dosaženého výsledku a dynamicky plán
aktualizovat. Nejsou-li ve vedoucí pozici, projevují navenek svou nespokojenost proto, že nad nimi
není pro ně dostatečná autorita. V takové situaci se pro okolí mohou jevit jako osoby bez
sebevědomí, viz Karl Marx. Naopak ve vedoucí pozici jsou úspěšní a po krátkém čase přirozeně
vybudují silnou mocenskou pozici. Mívají přezdívku Buldozer (Polní maršálek, Fieldmarschal v
cizojazyčné literatuře), jdou pevně za vytčeným cílem, když někomu šlápnou na kuří oko, jako by
odvětili: "Nepořádám závody v oblíbenosti." Nesnesou společenskou izolaci, v malé uzavřené
komunitě se chovají pro okolí nepochopitelně a nepřirozeně.
Jsou zásadoví a racionální. Emoce vnímají, i když jim ne vždy přesně porozumí, sami je výrazně
neprojevují. Přirozeně umí dát najevo radost (smích), smutek a zlobu, projev jiných emocí je spíše
ojedinělý, obecně projev emocí považují za slabost. Konfrontaci (i ostřejší), berou jako přirozenou
cestu k získání dalších informací a dosažení vytčeného cíle. Konflikty většinou nevnímají v osobní
rovině. Nejdou přes mrtvoly, hledají řešení, které je v zájmu jednotlivce ale zároveň aby bylo
prospěšné, či alespoň nešlo proti zájmu vyššího celku ("Neumím si představit, že bych vydělával
peníze tak, aby někomu jinému chyběly.").
ENTJ běžně kritizují každou situaci. Jejich kritika je převážně trefná a... mnohdy bohužel pro svou
upřímnost ve vyjádření až zdrcující pro toho, na koho je mířena. Pokud jim není projevena námitka,
přirozeně to považují za verifikaci svého tvrzení. Odporovat ENTJ je téměř jako procházka po žhavých
uhlících, ENTJ totiž racionálně argumentuje a nebojí se jít i do protikladů jen proto, aby dosáhl co
nejširší diskuse a z ní vytěžil konkrétní informace. Proto si ENTJ nejvíce váží lidí, kteří mu umí
objektivně odporovat bez projevu negativní či pozitivní emoce. Naopak lidí, kteří přijmou jeho názor
bez diskuse a nebo po diskusi nevěcné či příliš emotivní, si neváží vůbec a vnímá je jen jako
prostředek k dosažení cíle, který se nezdráhá v potřebnou chvíli obětovat. Stále však vyhodnocuje
fázi, ve které je nejpřínosnější oběť učinit, aby opět vytěžil co největšího užitku v zájmu vyššího celku
(např. drží na svěřeném oddělení slabšího zaměstnance jen proto, aby jej obětoval /propustil/ na
místo zaměstnance, o jehož kvalitách je přesvědčen a kterého si chce ponechat).
Typická je multifunkčnost, zvládá více úkolů paralelně, zachovává si široký přehled. Běžně kolem sebe
buduje úzký okruh odborníků, u kterých se průběžně přesvědčuje, že se na ně může spolehnout.
Získat si jeho důvěru je nesnadné, avšak jakmile k někomu důvěru má, dokáže intenzivně motivovat a
podporovat. Za spolupracovníka se vždy postaví a to i v situaci, kdy ví že ne vše bylo v pořádku.
Argumentačně a rétoricky se jedná o vysoce nadprůměrné jedince, jsou inteligentní, v kolektivu
většinou oblíbení. Moderní psychologie uvádí, že sami v sobě mají mnoho pochybností, často si
nejsou zcela jisti jednotlivými mimokontextovými rozhodnutími (např. dlouhodobé cíle vyžadují adhoc krátkodobé rozhodnutí, které je vytrženo z plánu, v takové chvíli ENTJ sice rozhodnutí učiní, ale
po krátkém čase se k němu vrací a hodnotí, zda bylo správné či je vhodné je upravit).


Okolí a společnost:
Mezilidské a intimní vztahy ENTJ s okolím jsou povětšinou problematické. Díky svému
objektivistickému (racionálnímu) založení a nízké orientaci na mezilidské vztahy mohou ENTJ působit
jako lidé konfrontační až arogantní. Jejich styl komunikace však nebývá zaměřen přímo proti druhé
osobě, ale usiluje o nalezení objektivně správného řešení či odpovědi (dostat z osoby, se kterou vede

hovor, to nejlepší co daná osoba dokáže). Pro navázání dobrých společenských vztahů s okolím je
proto důležitý čas pro dojití k oboustrannému porozumění. ENTJ by se měli učit větší citlivosti v
kritice a rétorice a zvažovat i možnost, že může někoho zraňovat, byť tak není míněna. Partneři ENTJ,
zvláště ti citliví a emočně založení, by si měli uvědomovat, že kritické naladění ENTJ není určeno proti
nim osobně (nezpochybňuje jejich osobu jako celek), ale že ENTJ se snaží způsobem jim vlastním jim
a svému okolí pomoci precizní analýzou situace a kritickým zhodnocením slabin a hrozeb. Na základě
této analýzy pak ENTJ navrhují účinné strategie řešení. Je zřejmé, že pokud druhá strana potřebuje či
vyžaduje prosté lidské povzbuzení, někdy v rozporu s objektivní logikou, mohou ENTJ v takové roli
bez potřebné sebereflexe selhávat.
ENTJ nenavazuje intimní vztahy snadno. V běžné lidské populaci působí jako odtažitý a nepřístupný.
City jsou povrchní, často se mění a vyvíjí (prudce miluje, aby po zklamání se v milované osobě ji
prudce nenáviděl). Je často neschopen žít v běžném intimním vztahu, nevytváří rodinné zázemí, děti
vnímá pouze jako nutnost vyžaduje-li je partner/ka. ENTJ potřebuje v životě často něco měnit, kde
změnu nebere jako úpadek, ale jako prostředek "k lepšímu zítřku", ačkoli dokáže uznat že ne každá
změna byla k lepšímu. Často intimní vztah vnímá spíše jako jiný druh práce, nebo naopak chvilkové
zábavy. Iracionální kritiku či emotivní výčitku od blízké osoby nezvládá přijmout, vnímá ji jako útok,
uzavírá se a při přetrvávajícím stavu od takové osoby odchází. Ve vypjatých situacích je ENTJ spíše
uzavřený, potřebuje čas pro racionální vyhodnocení emocí.
Když je osoba s ENTJ blízkými přáteli pojmenována jako "Čučínek maličký", tak bez ohledu na
přátelskou minulost touží dotyčným urvat hlavu.


Podrobný popis:
Tento typ osobnosti posuzuje svět prostřednictvím svého myšlení, jako dominantní funkce. Závěry
vyvozuje z objektivních vnějších informací. Jsou to lidé logičtí, analytičtí, často velmi kritičtí, někdy až
neosobní, jež lze těžko přesvědčit něčím jiným než logikou. Jsou schopni rychlého a objektivního
rozhodování, především v krizích a pod zvýšeným tlakem. S radostí a pýchou umějí vyložit na stůl
řešení ve chvíli, kdy nikdo z ostatních už “neví”.
Tato skupina tvoří pouhých 5% populace a je poměrně vzácná. Výstižnou charakteristikou tohoto
typu je - velitel. Chce mít vše pod kontrolou. Vnitřní silou a nejvlastnější potřebou je potřeba vést.
Mají silné nutkání organizovat věci, lidi i procesy k dosažení nějakých výsledků. Tito lidé mají skvěle
vyvinuté empirické, objektivní myšlení. - proto svět kolem sebe rychle třídí, sumarizují,
zobecňují...Mají sklon zabývat se strategií a cíli směřujícími za hranice toho, co je kolem nás, co je
zřejmé a známé. Umí dobře kombinovat a asociovat. Mají naopak problém v analýze a uchopení
informací. Úspěšný typ této osobnosti se vyznačuje tím, že dokáže vyvážit své vize s relevantní
skutečností.
Život se pro ně odvíjí v konfrontacích, sporech, debatách s jinými s cílem něco se od nich naučit a
sama sebe zdokonalit. Dá se říci, že věci pohánějí kupředu jakýmsi “vyhádáváním”, ale nevnímají to
negativně, i když jiné typy toto mohou vnímat jako velmi stresující zážitek. Pro tento typ člověka je to
pouze druh “obchodu”. Vycházejí z předpokladu, že mají pravdu, dokud jim někdo neprokáže opak.
To vyžaduje, aby se v jejich okolí našel někdo, kdo si “troufne” s nimi do tohoto klání vstoupit.
Vyžaduje to silného sparingpartnera. Lidé, kteří se nechají “zastrašit” nebo ustupují z cesty, nemají
pro tohoto člověka význam nebo váhu. Slabochy s radostí “převálcují”. “Vytáčí” je přístup - “řekněte
mi, co po mně chcete, já to udělám a odpoledne půjdu domů s čistou hlavou”.
V kariéře dosahují vysokých postaveních. Baví je být ve vedoucí funkci. Bývají oddáni své práci a to i
na úkor rodiny, přátel a svých koníčků. Jejich příchod do vedoucí funkce znamená zamezení plýtvání,
prostojů, přešlapování...
Myšlení mají pozitivistické a jednání chirurgické - rychlý, čistý řez pro prospěch druhého. Zajímají je
myšlenky, vize a ideje více než lidi. Jsou mistři slova. Dokáží se jasně a stručně vyjádřit, postihnout
podstatu věci. Typ klasického “generála”. Nikoho nenechá na pochybách, že on je ten, kdo rozhoduje.
Od svých partnerů očekávají, že to budou silné osobnosti, které se nebojí konfrontace, mají své zájmy

a sebedůvěru. Jejich manažerský styl ovlivňuje tendence k nezávislosti a autonomii. Od podřízených
očekávají, že budou tvořiví, samostatní a umí obhájit svůj názor.
Ženy nebývají ztělesněním “křehkého ženského ideálu”. Pro svou konfrontační výřečnost a výřečnost,
která někdy hraničí až z arogancí, se mohou ocitnout v izolaci od ostatních, kterou díky svému
extrovertnímu zaměření špatně snáší. Pro muže tohoto typu bývá obtížné přijmout “nepříjemnou
pravdu” od ženy. Ženám je doporučováno, aby si v těchto obtížných chvílích dávaly pozor na
zdůraznění své nezaujatosti a objektivity.
Tento typ osobnosti se necítí dobře v zaměstnáních, které nekladou nároky na představivost a intuici.
Potřebují prostředí, v němž se budou vyrovnávat s náročnými úkoly. Daří se jim tam, kde musí hledat
nová řešení a přístupy. I když jsou tito lidé “nezávislí” daří se jim spíše v rámci firmy než úplně
osamoceným.
Zajímá je vždy spíše celek než detail. Bývají netrpěliví, pokud něco nejde podle jejich představ. To se
projeví tím, že jsou náladoví, nevrlí a posedlí snahou posunout věci kupředu. Někdy mají dojem, že
vše jsou schopni sami zvládnout “hrubou” silou. Když se to nepodaří dostaví se stres, pocity zklamání
nebo pocity méněcennosti. Zahrnou se sebekritikou a mají na sebe vztek. V kritice sebe i ostatních
dokáží být ostří, nelítostní, chladní jako ocel, tedy zcela zničující.
Jako podřízení, nadřízení nebo kolegové nechápu, jak si někdo jejich drtivý konfrontační styl může
brát osobně a chápat je jinak než jako nejlepší cestu k výsledku. Pro jejich svět je typické jiskření -
nápadů i názorových střetů. Úspěch měří podle toho, čeho dosáhli ne jak jsou oblíbeni.
Spolupracovat s nimi může být podnětné a “velkolepé”, ale také velmi únavné bez chvíle oddychu.
Nejméně vyvinutou funkcí tohoto typu je cítění. To se může projevovat nekontrolovatelnými výbuchy
vzteku. Nebo naopak vysokou náklonností k nejrůznějším “mystickým” ideálům.
Měli by také více naslouchat stanoviskům a názorům druhých lidí. A to zvláště těch, kteří prozatím
neměli odvahu se s nimi konfrontovat. Pokud to neudělají, riskují, že přizpůsobí data svým
“potřebám” a rozhodnou se příliš unáhleně, bez potřebné podpory svého okolí. Pokud si uvědomí
svoji určitou “citovou nedostatečnost”, mají napůl vyhráno. Trénink mohou začít například tím, že
“spravedlivě” ocení úspěch nebo dosažení výsledku svého kolegy, podřízeného. Pozor! - nejde o
“mazání medu kolem...” Jde o to, uvědomit si a přiznat podíl zásluh druhému člověku.
Pokud jsou pod tlakem, mohou tito lidé odmítat kritiku. Drží se svých představ a plánů, i když všichni
ostatní vidí, že situace se změnila. Soustředí se na obranu vlastní pozice a dokazují ostatním, že se
mýlí.
Nejslabší funkcí je “introvertní cítění”, což jim brání v hlubším sebepoznání a tak respektu ke
schopnostem a talentu ostatních. Za normálních okolností tyto rysy nejsou nijak znatelné, ale pod
tlakem rychle vyplují na povrch.
Těmto lidem se doporučuje nácvik senzitivity a sebeuvědomění, což pro tyto typy nebývá vůbec
snadné. Ve styku s těmito lidmi je důležité být upřímní, zdravě asertivní, ale nepouštět se do sporů.
Na setkání je žádoucí se dobře připravit a pečlivě je naplánovat. Cení si logické konzistence podložené
osobním přístupem. Nepokoušejte se s nimi manipulovat a vyvíjet na ně “sociální” tlak. Jsou to tak
silné osobnosti, že s největší pravděpodobností tyto pokusy obrátí proti vám.

 • Simple Item 45
 • Simple Item 44
 • Simple Item 41
 • Simple Item 46
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Jana Pozlovská: Jak je to s viděním u dětí

  Jana Pozlovská: Jak je to s viděním u dětí V poslední době se ozývá stále více rodičů, kteří chtějí poradit ohledně vad zraku u jejich dětí a nemají chuť rovnou nasazovat brýle. Může to, co s celkem zajímavým úspěchem funguje u dospělých, být metodou i pro děti? Jak to vlastně je s vývojem zraku Číst dál
 • Antalii: Galaktická bytost

  Antalii: Galaktická bytost Ano, jsi galaktická multidimenzionální bytost, nacházející se na mnoha úrovních současně. Vnímej se jako tato bytost.Tvá bytost Tě "chrání"...Tvá bytost Tě "vede"...Tvá bytost Tě vyživuje láskou...Nemusíš hledat odpovědi tam venku. Obrať svou pozornost dovnitř.Vědomě dýchej do sebe...Ciť se...Své vibrace, svou vůni, svou chuť.Cítíš květiny?Chutnáš jako Číst dál
 • Lubomíra Bartošová: Jak mi jedna mrtvá příbuzná zachránila život ...

  Lubomíra Bartošová: Jak mi jedna mrtvá příbuzná zachránila život ... Měla jsem 25 let a pracovala jsem v první stavební spořitelně jako poradkyně. Koncem roku jsme měli vždy tanečky. Celý Ústecký kraj spolupracovníků byl pozván do Trenčína. Po tanečcích jsem se svezla domů s mými rodiči, kteří byli také pozváni. Bylo něco po půlnoci. Byli Číst dál
 • Jaká je numerologická osobní vibrace vašeho jména?

  Jaká je numerologická osobní vibrace vašeho jména? Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé písmeno v něm má svojí vibraci a v součtu písmen dohromady se dostaneme k zajímavému zjištění o sobě sama. Není vyjímkou, že po zjištění svého vibračního čísla dle jména Číst dál
 • Zlatá Dušička: 18.11.18 Každý je veden tam, kde je to potřeba

  Zlatá Dušička: 18.11.18 Každý je veden tam, kde je to potřeba Jsou zde velice silné vlivy na vaše životy, lidé Země. Čas, který jste mohli věnovat změně svého pohledu, již kulminuje. Pokud jste toto nebyli schopni integrovat v sobě samých, dobrovolně, bez odporu, nyní již se vám, kteří jste se bránili otevřít se transformačním procesům, otevřou Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

21 lis
Se skvělou astroložkou Helenou Heclovou na téma Slunečního principu a jak jej probouzet v době temna.Nebude chybět ani oblíbené okénko aktuálních energií mayského kalendáře a další nastínění vlivu slunečního principu na náš život.A dále novinka: ROZBOR POHÁDKY A ARCHETYPÁLNÍCH ENERGIÍ, KTERÉ NÁM TYTO LITERÁRNÍ ÚTVARY PŘINÁŠEJÍ.">
22 lis
Nad aktuáními tématy s alternativním publicistou. SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/g7unrHCWXyAV podstatě každý den můžeme posílat někomu energii minimálně ze srdeční čakry. Každý může během dne poslat alespoň třem lidem lásku ze srdeční čakry. Mohou to být klidně i lidé cizí. Ze začátku to bude vyžadovat určitou míru koncentrace, ale později už to budete dělat automaticky a nejen třem lidem. Zajímavé je při rozmluvě s přisedlíky, zejména o energii srdeční čakry a jejích účincích, jak často od nich slyším: " ale pro mi to nikdo za ne je charakteristick stav t spole neinformovanost sp desinformovanost. naz srde m barvu zelenou a jej z funkc energie l spojov doln horn>
Připojte se k nám na facebooku
national cpr association