ESTJ (Extraversion, Sensing, Thinking, Judgment) je jeden z šestnácti osobnostních typů podle MBTI.
Je označován jako Extrovertní smyslový typ usuzující s převahou myšlení.


Stručný popis:
Člověk s osobností typu ESTJ bývá společenský, dodržuje pravidla, nenechá se zastrašit, není příliš
tolerantní, chová se dominantně a je přísný sám na sebe. Přitom je ale veselý a vyrovnaný člověk.


Charakteristika:
ESTJ jsou velmi společenští a touží ovlivňovat dění kolem sebe. Přímo, bez intrik a klidně i z pozice
síly. Ve skupině jednak fungují doslova jako strážci pořádku a klidu a jednak prosazují efektivní
postupy, které přinášejí měřitelná zlepšení. Rádi používají moderní technologie, ale vybírají si takové,
které mají co největší praktičnost. Nemají rádi nepřesnosti, odbytou práci nebo neprofesionální
přístup.
Mají v oblibě aktivní odpočinek jako třeba běhání, procházení se, a přiměřeně namáhavé sporty
obecně. Velkou pozornost věnují pořádku v domácnosti, nakupování odpovídajících věcí, u kterých
upřednostňují hlavně dobrý poměr ceny a výkonu.
Necítí potřebu trávit čas filosofováním, o svém hodnotovém žebříčku jsou nezlomně přesvědčeni,
aplikují ho denně na svá rozhodnutí a nechápou, když nese dobré výsledky, proč by ho vůbec měli
před někým druhým slovně hájit a probírat další čistě hypotetické alternativy, které za sebou nemají
odpovídající výsledky.
Mívají často dobrou náladu a nenechají se zastrašit. Jsou přísní sami na sebe a podobně vysoké
požadavky mají i na lidi okolo. Hodí se proto do vedoucích pozic a všech míst, kde je oceňována
kombinace spolehlivosti a dominantnosti. Rádi věří v to, že výsledky závisejí pouze na našich akcích a
mají sklon potlačovat roli náhody.
Mnohdy do stejné skupiny patří lidé s naprosto protikladným světonázorem. Jde spíše o způsob
nahlížení na svět, a proto je ale jen málo pravděpodobné, že Váš postoj k ostatním ESTJ bude vlažný,
neurčitý. Buď je budete milovat, nebo nenávidět. Záleží na tom, jestli své podobné vlastnosti směřují
ke stejným cílům, nebo se v hodnotovém žebříčku někde lišíte.
ESTJ jsou silně orientováni na konečný výsledek. Až do té míry, že mohou mít tendenci přeskakovat
jednotlivé kroky. Bývají velmi oddaní morálce a systému, sami je však málokdy tvoří, protože se
orientují na akutnější a hmatatelnější problémy. Své závazky berou velmi vážně.


Podrobný popis:
Tento typ osobnosti posuzuje svět prostřednictvím svého myšlení, jako dominantní funkce. Závěry
vyvozuje z objektivních vnějších informací. Jsou to lidé logičtí, analytičtí, často velmi kritičtí, někdy
až neosobní, jež lze těžko přesvědčit něčím jiným než logikou. Jsou schopni rychlého a objektivního
rozhodování, především v krizích a pod zvýšeným tlakem. S radostí a pýchou umějí vyložit na stůl
řešení ve chvíli, kdy nikdo z ostatních už “neví”.
Zastoupení v populaci asi 13 procent. Tito lidé jsou ve velmi úzkém kontaktu s realitou. Příliš
nedůvěřují své intuici. Jsou hrdi na to, že “nenaletí” na každou reklamu a propagandu. Než se v
čemkoliv začnou angažovat, provedou důkladný průzkum dat a lidí.
Mají rádi činnosti, kde mohou vidět hmatatelné výsledky. Jsou vynikající organizátoři a manažeři, a to
spíše v duchu vynikajících administrátorů než přirozených vůdců nebo hlasatelů nových idejí a vizí.
Dokáží nastavovat procesy a postupy a vytvářet detailní instrukce a návody pro ostatní. S nadsázkou
lze říci, že nejvíce jim vyhovují “kuchařky”, které si ale podle svého dodatečně upraví. Vyhovuje jim,
když vědí, že se dané věci dělají dobře - tak, jak se má. Nemají příliš trpělivosti a pochopení pro ty,
kteří nevěnují dostatek pozornosti detailům v procesu nebo činnosti.
Zpravidla jsou spolehliví a obětaví zaměstnanci a partneři. Vědí, co si povinnost žádá a nesou
odpovědnost i tam, kde to vyžaduje “velkou oběť”. Pro tuto vlastnost bývají často povyšování a jsou
ve vrcholových funkcích. Svou osobnost nejlépe uplatňují v marketingu a propagaci, své schopnosti
umí velmi dobře prodat.

Měli by více rozvíjet svou schopnost “naslouchat názorům”, které nejsou shodné s jejich, ať již
přicházejí od jejich partnerů, podřízených nebo dětí.
Bývají společenští, nevyhýbají se společenským akcím, snadno konverzují a hýří vtipem.
U tohoto typu se nejvíce ukazují rozdíly mezi mužem a ženou.
Muži tohoto typu: jsou ze všech typů nejvíce “mužští”, jejich názory a humor jsou nejvíce sexistické.
Uchylují se k častým generalizacích a zevšeobecňování. Jsou společenští, asertivní, praktičtí s
pevnými postoji a rozhodní. Jinak řečeno: pravý ochránce a živitel. Často se ale mýlí v názorech na
lidi, oproti velmi dobrému úsudku na věci. Ženy tohoto typu: se často pohybují ve vnitřním sporu mezi
zaujetím rozhodné, asertivní ženy a ženy pasivní, přizpůsobivé. Mívají více dětí než ženy ve shodném
postavení jiného typu nebo naopak nemají děti žádné. Stává se, že vysílají svému okolí nejednoznačné
signály: mohou se například oblékat až přehnaně žensky (volánky, kraječky...) nejlépe světlé pastelové
barvy a s jejich chováním k druhým to nebude vůbec souviset - jednoznačné úsečné povely vyřčené
jemným ženským hlasem. Nebo naopak: chodí oblečeny spíše “mužsky” (jednoduchost, spíše kalhoty)
a přitom s ostatními jednají jemně a ohleduplně.
I ženy tohoto typu myjí sklon k sexismu. Z jejich řad se nejvíce rekrutují “militantní feministky” i
jejich razantní ženské odpůrkyně. Uslyšíte-li nějakou ženu říkat, že: “ženská se na to či ono vůbec
nehodí” (např. vedoucí funkce) nebo že by: “pod žádnou ženskou nechtěly dělat”, pak se zpravidla
nezmýlíte, když tipnete, že je to žena tohoto zaměření.
Tento typ osobnosti se nejlépe cítí v tradičních a pokud možno uznávaných institucích. Z toho plyne
jejich někdy trochu svérázné a matoucí chování. Ctí hierarchii, dostanou-li se např. do týmu, kde je již
vedoucí role - respektují ji. Přesto jim to nebrání, vyžadovat obratem podřízení, pokud se role otočí.
Pro tento typ osobnosti je to ale naprosto logické a bezrozporné chování. Nadřízenost a podřízenost,
pravomoc a autorita pro ně nejsou odvozeny z lidí, ale z rolí a ze systému.
Život těchto lidí se odvíjí od zavedených pravidel. Vše má své místo a je také očekáváno, že vše na
svém místě bude. Jejich typické prostředí se vyznačuje pořádkem, konzistentností a organizovaností.
Rodina je pro ně, stejně jako práce, něco, co má být řízeno. Děti budou mít pravděpodobně rozpisy
povinností a zájmových aktivit. Podobně tak jejich podřízení. Milníky jejich životů jsou pevně
organizované a rozvržené dny, tvrdá práce a spravedlivý systém odměňování. Harmonie se dosahuje
dodržováním pečlivě sestavených pravidel a zásad.
Tito lidé paradoxně nejvíce prospívají v dynamickém a soutěživém prostředí , kde se mohou projevit
jejich maskulinní sklony. Tj. rádi dávají příkazy. Tím testují stále své okolí a potvrzují řád vedoucí
role. V zásadě tito lidé stále testují, zda se na své podřízené a nadřízené ještě mohou spolehnout, zda
jsou to lidé na svém místě.
Nejméně vyvinutou funkcí tohoto typu je cítění. To se může projevovat nekontrolovatelnými výbuchy
vzteku. Nebo naopak vysokou náklonností k nejrůznějším “mystickým” ideálům.
Měli by také více naslouchat stanoviskům a názorům druhých lidí. A to zvláště těch, kteří prozatím
neměli odvahu se s nimi konfrontovat. Pokud to neudělají, riskují, že přizpůsobí data svým
“potřebám” a rozhodnou se příliš unáhleně, bez potřebné podpory svého okolí. Pokud si uvědomí svoji
určitou “citovou nedostatečnost”, mají napůl vyhráno. Trénink mohou začít například tím, že
“spravedlivě” ocení úspěch nebo dosažení výsledku svého kolegy, podřízeného. Pozor! - nejde o
“mazání medu kolem...” Jde o to, uvědomit si a přiznat podíl zásluh druhému člověku.
Pokud jsou pod tlakem, mohou tito lidé odmítat kritiku. Drží se svých představ a plánů, i když všichni
ostatní vidí, že situace se změnila. Soustředí se na obranu vlastní pozice a dokazují ostatním, že se
mýlí.
Nejslabší funkcí je “introvertní cítění”, což jim brání v hlubším sebepoznání a tak respektu ke
schopnostem a talentu ostatních. Za normálních okolností tyto rysy nejsou nijak znatelné, ale pod
tlakem rychle vyplují na povrch.
Těmto lidem se doporučuje nácvik senzitivity a sebeuvědomění, což pro tyto typy nebývá vůbec
snadné. Ve styku s těmito lidmi je důležité být upřímní, zdravě asertivní, ale nepouštět se do sporů. Na

setkání je žádoucí se dobře připravit a pečlivě je naplánovat. Cení si logické konzistence podložené
osobním přístupem. Nepokoušejte se s nimi manipulovat a vyvíjet na ně “sociální” tlak. Jsou to tak
silné osobnosti, že s největší pravděpodobností tyto pokusy obrátí proti vám.

 • Simple Item 45
 • Simple Item 44
 • Simple Item 41
 • Simple Item 46
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Jana Pozlovská: Jak je to s viděním u dětí

  Jana Pozlovská: Jak je to s viděním u dětí V poslední době se ozývá stále více rodičů, kteří chtějí poradit ohledně vad zraku u jejich dětí a nemají chuť rovnou nasazovat brýle. Může to, co s celkem zajímavým úspěchem funguje u dospělých, být metodou i pro děti? Jak to vlastně je s vývojem zraku Číst dál
 • Antalii: Galaktická bytost

  Antalii: Galaktická bytost Ano, jsi galaktická multidimenzionální bytost, nacházející se na mnoha úrovních současně. Vnímej se jako tato bytost.Tvá bytost Tě "chrání"...Tvá bytost Tě "vede"...Tvá bytost Tě vyživuje láskou...Nemusíš hledat odpovědi tam venku. Obrať svou pozornost dovnitř.Vědomě dýchej do sebe...Ciť se...Své vibrace, svou vůni, svou chuť.Cítíš květiny?Chutnáš jako Číst dál
 • Lubomíra Bartošová: Jak mi jedna mrtvá příbuzná zachránila život ...

  Lubomíra Bartošová: Jak mi jedna mrtvá příbuzná zachránila život ... Měla jsem 25 let a pracovala jsem v první stavební spořitelně jako poradkyně. Koncem roku jsme měli vždy tanečky. Celý Ústecký kraj spolupracovníků byl pozván do Trenčína. Po tanečcích jsem se svezla domů s mými rodiči, kteří byli také pozváni. Bylo něco po půlnoci. Byli Číst dál
 • Jaká je numerologická osobní vibrace vašeho jména?

  Jaká je numerologická osobní vibrace vašeho jména? Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé písmeno v něm má svojí vibraci a v součtu písmen dohromady se dostaneme k zajímavému zjištění o sobě sama. Není vyjímkou, že po zjištění svého vibračního čísla dle jména Číst dál
 • Zlatá Dušička: 18.11.18 Každý je veden tam, kde je to potřeba

  Zlatá Dušička: 18.11.18 Každý je veden tam, kde je to potřeba Jsou zde velice silné vlivy na vaše životy, lidé Země. Čas, který jste mohli věnovat změně svého pohledu, již kulminuje. Pokud jste toto nebyli schopni integrovat v sobě samých, dobrovolně, bez odporu, nyní již se vám, kteří jste se bránili otevřít se transformačním procesům, otevřou Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

21 lis
Se skvělou astroložkou Helenou Heclovou na téma Slunečního principu a jak jej probouzet v době temna.Nebude chybět ani oblíbené okénko aktuálních energií mayského kalendáře a další nastínění vlivu slunečního principu na náš život.A dále novinka: ROZBOR POHÁDKY A ARCHETYPÁLNÍCH ENERGIÍ, KTERÉ NÁM TYTO LITERÁRNÍ ÚTVARY PŘINÁŠEJÍ.">
22 lis
Nad aktuáními tématy s alternativním publicistou. SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/g7unrHCWXyAV podstatě každý den můžeme posílat někomu energii minimálně ze srdeční čakry. Každý může během dne poslat alespoň třem lidem lásku ze srdeční čakry. Mohou to být klidně i lidé cizí. Ze začátku to bude vyžadovat určitou míru koncentrace, ale později už to budete dělat automaticky a nejen třem lidem. Zajímavé je při rozmluvě s přisedlíky, zejména o energii srdeční čakry a jejích účincích, jak často od nich slyším: " ale pro mi to nikdo za ne je charakteristick stav t spole neinformovanost sp desinformovanost. naz srde m barvu zelenou a jej z funkc energie l spojov doln horn>
Připojte se k nám na facebooku
national cpr association