INTJ (Introversion, Intuition, Thinking, Judgment) je jeden z šestnácti osobnostních typů podle MBTI.
Je označován jako Introvertní intuitivní typ usuzující s extravertním myšlením a také
jako Vědec, Analytik, Architekt nebo Osnovatel.


Stručný popis:
Lidé typu INTJ mají jasné představy o budoucnosti. Mají organizační schopnosti a dostatek energie k
realizaci vlastních myšlenek. Rádi vyhledávají takové situace, kde je potřeba řešit komplexní
problémy. Vytváří všeobecně platné systémy a strategie k dosažení cílů, které si stanovili. Je to spolu
s INFJ nejvzácnější typ, neboť se vyskytuje pouze asi v jednom procentu populace.


Charakteristika:
Podle Myersové-Briggsové jsou INTJ velmi analytičtí jedinci. Jako INTP jim více vyhovuje pracovat
samostatně než s ostatními lidmi a obvykle nejsou tak sociální jako ostatní, přestože jsou připraveni
převzít vedení, pokud se nikdo jiný nehlásí nebo vidí zásadní nedostatky v aktuálním vedení. INTJ
jsou obvykle velmi logické a pragmatické osobnosti, často s velkým nadáním a nízkou tolerancí pro
nespoutaný emocionalismus. Díky tomu bývají vtipní a také dokáží vytvářet suchý anglický humor,
který se naučí sehrát takovým stylem, až to pak vypadá, že to myslí smrtelně vážně. Nejde však o
osobní útok. Aby nedělali špatný první dojem, tak jsou spíše nenápadní a mohou působit hodně
rezervovaně. Nejsou obvykle ovlivnitelní reklamou, slogany a podobnou manipulací a většinou
neuznávají autoritu založenou na tradici, postavení či titulu. Naopak si mohou za vzory zvolit i velmi
nepravděpodobné a okolím nepochopené ,,osobnosti".
INTJ jsou silní individualisté, kteří dokážou aplikovat nové a neotřelé způsoby pohledu na věci. Rádi
získávají nové poznatky. Mají intuitivní vhled do podstaty věci a jsou mentálně rychlí; nicméně, tato
mentální rychlost nemusí vždy být navenek zjevná ostatním, protože si její velkou část nechávají pro
sebe. Věří své vizi nezávisle na tom, co si myslí ostatní. Mohou být dokonce považováni za nejvíce
nezávislý ze všech šestnácti typů osobnosti. INTJ jsou samotáři nezřídka preferující ideje, teorie a
principy před vztahy a rodinou.
Osobnosti s tímto typem pracují nejlépe, je-li jim dáno velké množství samostatnosti a kreativní
svobody. Mají vrozenou touhu se vyjadřovat, tedy být kreativní konceptualizací svých intelektuálních
návrhů. Analýza, formulace komplexních teorií a plánování komplexních postupů jsou jejich
nejsilnější stránkou. INTJ mají sklony pro povolání v akademických kruzích, výzkumu, managementu,
inženýrství a právu. Jsou si obvykle silně vědomi svých znalostí a schopností, čímž si postupně
vytvářejí silnou sebejistotu ohledně svých schopností a talentu, což z nich činí "přirozené vůdce".
Oproti INTP také mnohem častěji "ví, co neví".
INTJ jsou obvykle nezávislí, vysoce inteligentní, individualističtí, plánující a rozhodní. Vnímají
problémy globálně a rychle dávají do souvislostí nové informace s již existujícími principy. Nemají
rádi opakující se jednotvárnou činnost, využívají svou intuici a důvtip spolu se schopností tvořivě
syntetizovat fakta. Mají rádi věci logické. Dokáží být neústupní až tvrdohlaví. Jsou přímí a struční.
Věci dokáží posuzovat racionálně, nestranně a někdy velmi kriticky. Kriticky mohou hodnotit i své
blízké, ale většinou to dělají s dobrým úmyslem, přičemž druhá strana to ale může brát osobně. Věří
především svému vlastnímu úsudku a nedokážou se i klidně jenom na oko podřídit davu, a proto
bývají mezi prvními oběťmi radikálních změn a událostí (např. Robespierre, v české historii Josef
Dobrovský v souvislosti s Rukopisy). Mají rádi vyjadřování na úrovni a tlumené barvy.
Vztahy
V utváření vztahů mají INTJ sklony vyhledávat ostatní s podobnými charakterovými rysy, pohledem
na svět a způsobem myšlení. Souhlas na teoretickém konceptu je důležitým aspektem vztahu. INTJ
mají od přírody sklony být nároční ve svých očekáváních a přistupovat ke vztahu velmi racionálně.
Často mají v hlavě celý dlouhý seznam kritérií. V důsledku toho INTJ nemusí vždy odpovědět na
přirozeně se vyskytující zaslepenost zamilovanosti, ale počká na partnera/partnerku více vyhovujícímu
jeho či její sadě kritérií. INTJ jsou obvykle velmi stabilní, spolehliví a oddaní. Své vztahy a závazky
berou vážně a harmonie ve vztahu a domácím životě je pro ně velmi důležitá. Neradi mrhají časem na
sociální rituály, které nepovažují za smysluplné. Mezi jejich přednosti ve vztazích patří schopnost
konstruktivně se vypořádat s kritikou a konfliktem, schopnost naslouchat, neutuchající snaha po
"optimalizaci" vztahu, stejně jako schopnost ukončit vztah, který nefunguje. K jejich slabinám naopak
patří někdy až přehnaný perfekcionismus nebo rezervovanost ve vyjadřování citů a emoční podpory
partnerům. Mezi přirozené partnery INTJ patří především ostatní intuitivní typy, zejména introvertní -

tedy INFP, INTP. Okamžité spojení lze čekat při setkání s jiným INTJ nebo INFJ, kde je sdílena
primární funkce Ni (introvertní intuice). Úspěšné je obvykle také párování s ENFP a ENTP.


Podrobný popis:
Introvertní intuitivové nahlížejí na svět myšlenkovou analýzou a prostřednictvím logiky. Nezabývají
se vnějšími objekty jako takovými, ale jejich povahou. Jejich dominantní funkcí je intuice. Smyslové
vjemy jsou u těchto lidí často velmi omezené a úzké, jejich názory takřka nevyvratitelné. Jako
introverti mají naprosto jasné vize, ale méně zřejmé jim je, jak je vnímají ostatní. Dokážou být
pronikavými inovátory, zejména na poli myšlenek a nápadů, dovedou se úžasně soustředit. Nejvíce je
potěší, když vidí své představy uskutečněné v praxi, jako vítězství ducha nad hmotou. Jejich vůle
dokáže přenášet hory, nemožné se od možného liší jen tím, že trvá déle. Neznají slovo nejde nebo
nelze.
Neradi si uvědomují opozici, s níž se mohou otevřeně setkat, nejsou ochotni si připustit, že jejich
myšlenky mohou být nedokonalé. V prostředí výzkumu musí pokus nebo zkouška buď jednoznačně
uspět, nebo naprosto selhat, aby její výsledek akceptovali. Potřebují mít neustále okolo sebe “ďáblovy
advokáty”, a také jakési “tiskové mluvčí”, kteří by jejich výsledky srozumitelně prezentovali ostatním
smrtelníkům.
Tento vzácný typ se vyskytuje zhruba v 1% populace, a je ze všech nejvíce individualistický a
nezávislý. Tito lidé mají největší dávku sebedůvěry, která pramení z bohatých vnitřních zdrojů
introvertní intuice a inspirace. Soustřeďují se možnosti, uvažují a myslí ve formách čisté logiky a
obvykle se velmi snadno rozhodují.
Mají sklony ignorovat pocity a názory jiných, a to jak těch, kteří by je mohli podpořit, tak i těch, kteří
mají kritické výhrady. Hledí do budoucnosti a nemilují pohled zpět.
Metafora, která je nejlépe vystihuje, je budovatel nebo strůjce. Mívají neobyčejný smysl pro to, věci
dotahovat, a být schopni předvídat i dlouhodobé důsledky nynějších činů. Pokud jsou přesvědčeni, že
jsou správné a přínosné, dokáží je uvádět v život, a je-li třeba, i bez ohledu na oběti, čas a energii.
Občas bývají velmi úzce zaměřeni na jeden jediný cíl, a nevidí a neslyší nic a nikoho jiného, což může
být jejich předností i slabou stránkou. Nejraději by viděli, jak se jejich myšlenky zhmotňují a
přeměňují na skutečnost. K hlubšímu pochopení, těchto nejednoduchých osobností, je třeba věnovat
pozornost tomu, jak zacházejí s realitou než s myšlenkami. Vynikají v zobecňování, klasifikování,
nacházení vhodných příměrů a příkladů, a dokáží demonstrovat cokoli, o čem chtějí své okolí
přesvědčit. Nepokládají většinou za nutné sdělovat východiska, ze kterých jejich závěry a soudy
vycházejí. Svá zdůvodnění občas zneprůhledňují a zamlžují.
Objevují se v zaměstnáních, kde se teoretické modely proměňují na skutečnost, jsou skvělí ve
vědeckém výzkumu, v politice a také na vysokých manažerských pozicích. Často se vyskytují v
přírodních vědách a oborech, kde je lákají jejich rozvojové možnosti, zejména možnost vytvářet,
budovat a aplikovat složité soustavy v praxi. Jako manažeři usilují o to, aby oni sami i jejich podřízení
byli každý den o něco výkonnější a lepší. Jako podřízení budou neustále stimulovat sami sebe, své
kolegy i své nadřízené. Ve vedoucích pozicích se u nich projevuje rozpor v jejich posedlosti po
samostatnosti a nezávislosti druhých, a zároveň potřeba mít okolí pod neustálou kontrolou. Vyžadují
od sebe i ostatních stejně tvrdou práci, a na okolí tak budí dojem neúměrně náročných lidí, které lze
jen těžko uspokojit. Jejich manažerský styl vychází z potřeby neustále někoho stimulovat ke
zdokonalování, podporují a provokují například tím, že je učí plavat tak, že je doslova hodí vody.
Bývají však oddanými, loajálními a obětavými pracovníky, a jejich pozitivní vztah je orientován na
organizaci, nikoli na konkrétní jedince. Jako kolegové, partneři i nadřízení si potrpí na harmonii a
pořádek. Jsou to nejúspěšnější manažeři, jejich výkonnost však může být narušena jejich potřebou
něco neustále zlepšovat. Platí pro ně, že když je něčeho moc, tak je toho příliš.
Jejich emocionální stavy nebývají v jejich chování patrné. Dokáží být chladní, rezervovaní, odtažití a
nepřístupní. Ve společnosti a mezilidském styku se mohou chovat povýšeně až nezdvořile, ignorují
drobné rituály, například stisk ruky, které jsou zavedené proto, aby se druzí cítili v pohodě. Fyzickému
kontaktu se co možná nejvíce vyhýbají a přijímají ho jen od několika málo vyvolených.

Pokud si někoho oblíbí, dokáží být velmi oddaní a pozorní, bývají velmi tolerantní a nešetří podporou.
Je pro ně důležitá nezávislost a samostatnost, přestože pro své úspěchy potřebují také ostatní lidi.
Nezájem ze strany okolí nebo kritika je nevyvádí z rovnováhy, protože věci které dělají, dělají proto,
že jsou o nich vnitřně přesvědčeni. Na první místo stavějí myšlení, pomocí něhož se vztahují k
ostatním lidem a ke světu. V citové oblasti jsou velmi zranitelní a chrání se proto silnou a chladnou
slupkou, což jim ale většinou nezabrání, aby se opakovaně dopouštěli citelných klopýtnutí.
Introvertní intuitivové jsou inspirující, senzitivní a proročtí lidé. Pokud se včak jejich ego zvrtne do
své temnější podoby, stávají se z nich exhibicionisté, se znaky narcisismu, zaujetím pro sebe samé,
hrající si na vyvolené a jedině povolané. Rozvine-li se jejich introvertní intuice nepoměrně k ostatním
funkcím, a začne-li doslova potlačovat cítění i smysly, posune se u nich jakýsi ”práh emocionální
bolesti. Nemají pak zpětnovazební mechanismus, který by je varoval, že zachází příliš daleko. Velmi
často pak mají sklony, například ve vztahu k vlastnímu tělu, až s ”fakírskou zvědavostí zkoušet, co vše
dokáží vydržet.
”Nepovedení jedinci tohoto typu bývají nepochopenými génii, falešnými proroky, mystickými
vizionáři a zaslepenými fundamentalisty. Donekonečna budou hledat kámen mudrců, vzývat nebesa a
tvrdohlavě lpět na projektu, který popírá přírodní zákonitosti, jen aby dokázali, že mají pravdu. Do
posledního dechu jsou schopni hájit padlého člověka, znovu a znovu budou žádat o ”zaručeně poslední
šanci a znovu neuspějí. Jsou imunní vůči vnějšímu mínění a úsudku jiných. Kritika je zatvrzuje. Je
dobré jim předkládat další a nové možnosti, které , i když je zavrhnou, je udrží v realitě. Nemělo by se
jim dovolit se příliš od okolí odtrhnout, je třeba jim dát najevo, že si ostatní váží jejich přínosů a
současně v nich pěstovat pokoru a úctu k přínosům ostatních.

 • Simple Item 41
 • Simple Item 46
 • Simple Item 47
 • 1
 • 2
 • 3
 • Silviya Valkova: Strašidla současného světa

  Silviya Valkova: Strašidla současného světa Jak občas pročítám jednotlivé články na alternativních médiích, dochází mi rozdílnost v myšlení jednotlivých obrozujících se lidí. Internetem se paralelně k pozitivním správám šíří i alarmující zprávy o negativních frakcích ovládající lidskou společnost, zprávy o novém světovém řádu, alarmující politické situaci ve světě atd. atd. Číst dál
 • Ondřej Brož: Hodně věcí ze Star Wars dává člověku možnost se zamyslet nad tímto světem

  Ondřej Brož: Hodně věcí ze Star Wars dává člověku možnost se zamyslet nad tímto světem Hodně věcí ze Star Wars dává člověku možnost se zamyslet nad tímto světem a hlavně nad světem uvnitř nás. Jen málo stačí k tomu, aby člověk propadl temnotě a čerpal z ní. Přenášel jí na ostatní a zahaloval vše kolem více a více do tmy, Číst dál
 • Jitka Bičíková: VELKÁ NÁCHYLNOST K MODŘINÁM? - Psychosomatická příčina

  Jitka Bičíková: VELKÁ NÁCHYLNOST K MODŘINÁM? - Psychosomatická příčina Když se praštíme nebo uhodíme, krevní vlásečnice a cévky se poškodí a krev vytéká do tkání. Různá barevnost modřiny je způsobena množstvím krve a obsahem vlastních krevních buněk. Jedinci, kterým se rychle modřiny vytváří, mívají slabé křehké vlásečnice (tedy duchovně - přecitlivělost). Tito lidé se cítí Číst dál
 • Radka Svobodová: KDE SE BEROU PROBLÉMY NAŠEHO ŽIVOTA?

  Radka Svobodová: KDE SE BEROU PROBLÉMY NAŠEHO ŽIVOTA? Problém v našem životě často přichází, jestliže nemáme vyřešený vztah ke své minulosti. Nezáleží na tom, co jsme v minulosti prožili, ale to, co utváří náš život je postoj k událostem, které jsme vytvořili. Naše mysl má tendence neustále hodnotit a komentovat to, co prožíváme. Číst dál
 • Eva Marvánová: Chvála pomalosti

  Eva Marvánová: Chvála pomalosti Taky jste unaveni z dnešní uspěchané doby? Z rychlého tempa, rychlého jídla, tisíce úkolů? Běží váš život neskutečným tempem, kdy vstanete v pondělí ráno a najednou si všimnete, že je pátek večer? Když jsem se přestěhovala do Prahy, kde vše tepe, tento rytmus pro mě Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

15 úno
Festival Miluj svůj život 15 -17 únor 2019
15.02.2019 10:00 - 17.02.2019 19:45
Srdečně vás zveme na 54. mezinárodní festival ezoterických a duchovních směrů MILUJ SVŮJ ŽIVOT, který se koná ve dnech 15.-17.2.2019. Hlavním záměrem akce je představit na jednom místě nejrůznější směry a obory a ukázat tak, že všechny tyto metody jsou proto, aby nám pomáhaly zlepšit zdraví a život. Tradičně se můžete těšit na pestrý program plný zajímavých přednášek, koncertů, cvičení, workshopů z oblasti zdravého životního stylu, osobního rozvoje a alternativní medicíny. Nedílnou součástí festivalu je pestrá výstavní část, v níž vám své služby a produkty představí na 100 vystavovatelů.Festival se koná v MODRÉ ŠKOLE, Kupeckého 576, Praha 4. Místo má výbornou dopravní dostupnost – je cca 150 m od výstupu metra C – Háje a zastávek městských a příměstských busů. Výstavní část je bezbariérová, do přednáškových sálů budeme moci použít i výtah. Do výstavní části je vstupné Zdarma.Program a další info najdete na www.festivalmilujsvujzivot.cz nebo 608 377 573. Těšíme se na vás">
16 úno
Vlákna stvoření poodhalují nový pohled a pochopení na inkarnace, Vesmírné a Boží zákony, smysl života a další duchovní témata. VYSÍLÁNÍ S Jaromír Schmidt KDE ODPOVÍ NA JAKÉKOLIV VAŠE OTÁZKY. Sledujte ZDE: https://youtu.be/kKkl7A3VFKo">
17 úno
ŽIVĚ: Milan Vidlák - Cesta ke zdraví
17.02.2019 20:00 - 22:00
Sledujte ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=i7kvUliEMWIPokud vám někdo slibuje rychlé uzdravení, nevěřte mu. Ať je to doktor, nebo léčitel. Bez pochopení a zásadní životní změny to prostě nepůjde. O zdraví a mnoha dalších tématech ve vysílání s šéfredaktorem Časopisu Šifra Milanem Vidlákem.">
Připojte se k nám na facebooku
national cpr association