INTP (Introversion, Intuition, Thinking, Perceiving) je jeden z osobnostních typů podle MBTI. Je
označován jako Introvertní intuitivní typ vnímající s převahou myšlení.


Stručný popis:
Samotář, skeptik, nepořádný, raději se zabývá teorií než praxí, nedává najevo emoce, řídí se logikou,
klidný, bohatý vnitřní život, společnost nechápe, pochybuje o smyslu existence, nechce vést ani být
veden.


Charakteristika:
Pokud v něčem vyniká nade všemi, pak je to schopnost budovat systémy úplně od nuly a vyhledávat
logické nesrovnalosti. Tento skeptický samotář může být okolím vnímán jako podivín. Ze všech 16
typů bývá nejvíc odtržený od skutečného světa, do kterého se vrací ze své mysli jen na návštěvu. Je
schopen se velmi dobře zabavit sám a během této doby pociťuje smyslové vjemy jako rušivé. Jeho
snaha je vyfiltrovat vede k určitému flegmatismu a zanedbávání drobných každodenních domácích
prací. Je více či méně neorganizovaný, což se může projevovat i v nedodržování pravidelného rytmu
den/noc.
Vzhledem k tomu, že promýšlí všechny možné alternativy dopředu jako při šachové partii, může být
nerozhodný. Rád si nechává vyhrazenu možnost změnit názor a nerad vynáší definitivní soudy. Bývá
velmi často politicky neutrální nebo liberálně založený. O všem dokáže dlouze přemýšlet. Má sklony k
cynismu a pochybnostem o smyslu existence. Je velmi inteligentní. Do této skupiny patřil mimo jiné i
Einstein anebo Albert Speer. Typickým zaměstnáním pro něj je vědec, profesor, programátor nebo
filosof. Hodně z INTP se hodí i do kategorií: matfyzák, fanoušek sci-fi, admin.
Lidé charakteru INTP jsou převážně lidé s vyšší inteligencí. Nadprůměrnou až vysoce nadprůměrnou
(superiorní).
Podobně jako INTJ se i INTP silně spoléhají na logiku a touží všemu rozumět. Zatímco INTJ ale používá
logiku pouze jako nástroj k potvrzení svých intuitivně získaných názorů a spěchá k závěrečnému
zaujetí pozice, INTP je přísně logický od začátku až do konce svého myšlenkového procesu a nevadí
mu ani zabývat se teoriemi, které jsou naprosto neužitečné a konce nemají. Cíl pro něj není důležitý
tolik, jako samotný proces přemýšlení, a často naopak definivní zaujetí stanoviska k problému
odkládá a spíš se baví tím, jak na obou stranách vah přibývají jednotlivé argumenty. Co se projektů
týká, INTP si jejich realizaci prožijí nejprve intelektuálně, vnitřně a necítí pak již mnohdy potřebu
opakovat je v reálném světě.
Nebezpečnou kombinací jsou povahové rysy INTP a obyčejná, anebo nižší inteligence - hrozí, že si
daný jedinec vytvoří svůj vlastní svět, ze kterého se už nedokáže dostat.


Podrobný popis:
Pro tyto typy je příznačná dominantní funkce myšlení, cítění je u těchto lidí až podřízenou vlastností.
Své myšlení využívají k tomu, aby svět analyzovali a chápali, než aby jej řídili nebo ovlivňovali.
Jejich introvertní stránka způsobuje, že se zabývají principy, na jejichž základě se události odehrávají,
než aby se zabývali ději samotnými. Jejich přístup k světu je vnitřní a do jisté míry izolován od reality.
Tím, že se opírají o chladnou úvahu a spoléhají se na myšlení, bývají logičtí, neosobní a objektivně
kritičtí. Jako analytici sobě sotva nacházejí rovných, a dají se přesvědčit jen racionálními argumenty.
Působí spíše jako tišší, pozorní a rezervovaní lidé, s odtažitým zájmem a opatrnou zvědavostí.Při
řešení konkrétních skupinových úkolů, bývají málo aktivní, a čas od času je potřeba vybídnout je k
viditelnějšímu zapojení.
Jako vedoucí pracovníci mívají potíže s povzbuzením a oceněním svých podřízených. Jejich
manažerskou efektivitu tak může zvýšit, pokud si to uvědomí.
Ve společnosti se chovají velmi nesměle a ostýchavě, bývá pro ně problém sdělit okolí své názory a
umět o nich lidi přesvědčit. Tím, že se snaží své pravdy formulovat co nejexaktněji, je říkají často
příliš složitě na to, aby je většina ostatních smrtelníků pochopila. Pokud se je naučí říkat co

nejjednodušeji, i za cenu pocitu, že se vyjadřují v trivialitách, zjistí, že jejich postoje jsou mnohem
snadněji okolím přijímány.
Tento typ je skutečně velmi vzácným druhem, protože jich v populaci nebývá více než 1%. Spoléhají
na introvertní a velmi precizní myšlení, jako na svou dominantní funkci. Tato jejich nejsilnější kvalita
však bývá okolí většinou skryta a vyjevena bývá jen jejich nejbližším. Proto jsou velmi často vnímáni
jako lidé, jimž je těžko rozumět a pochopit je. Ze všech typů vynikají největší precizností ve
vyjadřování a myšlení. Jsou stále ve střehu, a jakýkoli rozpor, v něčí mluvě a myšlenkových
pochodech okamžitě postřehnou. Tato schopnost vystihnout sebemenší nelogičnost v jakýchkoli
výrocích, může v některých lidech vyvolat dojem, že jsou intelektuální snobové.
Neustálé logické myšlení a hodnocení fakt má pro ně morálně kvalitativní smysl, a neustále hledají to,
co je nejdůležitější. Bývají označováni za architekty nových myšlenek a systémů. Pokud si jednou
osvojí nějaký poznatek, nikdy jej nezapomenou. Bývají posedlí analýzou, a jakmile se pustí do
nějakého rozboru, nedokáží se zastavit, dokud tu či onu věc, často s nesmírným vypětí a sveřepostí
beze zbytku nedokončí.
Jejich krédem je, že pravdu je třeba poznat za každou cenu, a jak s ní později naložíme, je jiná otázka.
Jsou to logici, matematici, fyzikové, vědci a filozofové. Zajímá je každá možnost, jak uspořádat
myšlenky do smysluplných celků. Povaha jejich výtvorů je často výsostně abstraktní, stává se jim
proto, že jim nebývá přiznána zásluha za prvenství. Ocenění jejich práce přichází většinou až
posmrtně. Bývají kvalitními pedagogy, zejména pro starší a vyspělejší studenty. Nejraději pracují o
samotě, tiše a bez přerušování. Nehodí se běžnou kancelářskou práci, rutinní úkoly se jim příčí,
neuplatňují se ani jako prodejci.
Jako pracovníci a nadřízení jsou velmi loajální vůči své firmě a podřízeným. Nemají v lásce rozruchy
jako jsou společenské akce, nebo organizační chaos. Pokud by mohli, nejraději by někam zalezli a
vynořili se v případě nejnutnějších potřeb. Přesto pro své okolí dokáží být velmi inspirativní, v soužití
jsou nenároční a lze s nimi dobře vycházet. Pokud se objeví ve společnosti, mají sklony se bavit pouze
s jedním nebo několika málo lidmi jejich vlastní intelektuální úrovně, jinak brzy “urážlivě” odejdou, a
dají tak najevo, že jim ostatní nesahají ani po kotníky. Uvědomují si, že se občas nechovají
společensky, ale nemohou se přemoci a mají pak pocity provinění. Občas se mohou, díky
nevyvinutému cítění, projevit netaktně vůči potřebám a přáním ostatních. Zpravidla si však toho, že
někomu “šlápli na kuří oko”, nejsou vědomi.
Jejich velkou předností je nezávislost myšlení a precizní vyjadřování. Každé slovo sedí do nejmenšího
detailu. Nebýt této skupiny lidí, mnohé z naší intelektuální základny by neexistovalo, tuto 1% menšinu
tvoří především profesoři, vědci, výzkumníci nebo geniální programátoři.
Přestože jsou většinou vnitřně zásadovými a nekompromisními lidmi, jsou-li vyvedeni z rovnováhy,
mohou se stát bojácnými, tragickými a zranitelnými. Stáhnou se do svého vnitřního prostředí a
vyhýbají se lidem. Názory, které se budou opírat o jejich vnitřní svět, budou neotřesitelné a nepružné a
jejich vlastní fantazie pak můžou hraničit s fantasmagoriemi. Jejich neosobní orientace se může
projevit v mnoha podobách, od plachosti po antisociální postoje a jednání. V prvním případě se
setkáme s naivními a společensky neohrabanými a do sebe zahleděnými lidmi. Ve druhém případě
může jít o nekomunikativní, arogantní podivíny lhostejně povýšené nad veškeré denní pachtění.
Protože se nedokážou vcítit do druhých, většinou je potřeba jim vše přímo říci. Přesto mají výhodu
“primitivní” funkce, když milují, tak upřímně, vřele a bez kalkulací. Bohužel totéž platí i opačně,
stejně slepě a bez vypočítavosti dokáží i nenávidět.
Negativně na ně působí okolnosti, kterým nerozumějí a nedokáží je vysvětlit. Frustruje je nemožnost
je nějak ovlivnit a změnit. Špatně snášejí kritiku a mají sklon si vše brát osobně. Je pro ně tedy
důležité, aby se naučili vidět sami sebe v jiném, než zcela pozitivním světle a uvědomit si také jiné
možnosti, než ty, které vidí oni sami. Pozitivní pro ně bývá podpora otevřené dvojstranné komunikace,
kdy jsou vybízeni ke sdělování svých stanovisek. Rozhodně jim pomáhají tréninky asertivity a
relaxační cvičení.

 • Simple Item 45
 • Simple Item 44
 • Simple Item 41
 • Simple Item 46
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • MERLIN král čarodějů: Neboj se změny, vede tě k novému začátku

  MERLIN král čarodějů: Neboj se změny, vede tě k novému začátku "Neboj se změny, vede tě k novému začátku..." Každá změna vede k novému začátku, i když to není okamžitě vidět... Není změna jako změna... Změny nepřicházejí proto, že vy chcete, ale proto, že vy potřebujete... Potřebujete přesně to, co je důležité pro vaši další životní Číst dál
 • Co se děje 
s láskou po svatbě? 5 jazyků lásky Gary Chapman

  Co se děje 
s láskou po svatbě? 5 jazyků lásky Gary Chapman V desetikilometrové výšce, někde mezi Buffalem a Dalla­ sem, zastrčil časopis do kapsy sedadla, otočil se ke mně a zeptal se, „Co vlastně děláte?" „Zabývám se manželským poradenstvím a vedením manželských seminářů," odpověděl jsem věcně. „Už dlouho bych rád někomu položil tuto otázku," řekl. „Co Číst dál
 • Magazín BIOOO: Co vám doktoři neřekli o HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCI

  Magazín BIOOO: Co vám doktoři neřekli o HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCI Antikoncepce je v posledním půlstoletí velkým fenoménem, který ovlivňuje naše životy. Jde ale o pozitivní vliv? Podle průzkumů užívá hormonální antikoncepci až 150 milionů žen na celém světě. V dnešní době je běžným standardem, že ji začínají brát dívky s dosud nevyvinutým menstruačním cyklem, když Číst dál
 • Moudrosti Jaroslava Duška

  Moudrosti Jaroslava Duška Zkuste na čas nechat věci, ať se stanou. Nemluvte Vesmíru do jeho práce a odolejte pokušení o něco se snažit a vyvíjet tlak. Vyberte si oblast života, kde se vám „nedaří“ a zkuste k ní přistoupit jinak. Přijměte to, co je tak, jak to je. Číst dál
 • Zdenka Blechová: Stále ztrácím klíče, co to znamená?

  Zdenka Blechová: Stále ztrácím klíče, co to znamená? Už v Egyptě věděli, že když někdo ztratí klíč, ztrácí kontrolu nad svým životem, a vždy mnoho hořekovali, když se tak stalo. Proto na mnoha malbách v Egyptě nacházíte "Anch" v podobě kříže, který kněží drží ve svých rukách. Často byl tesán uvnitř pyramid a Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

18 lis
Po delší době opět fascinující vysílání se skvělou Soňou Sofi a tentokráte na téma astrologické. JAK ZVLÁDNOUT TRANSFORMACI A POCHOPIT SÁM SEBE PROSTŘEDNICTVÍM KARMICKÉHO BODU VE SVÉM HOROSKOPU.Budeme si povídat o karmických bodech našeho horoskopu nebo-li o severních a jižních lunárních uzlech.Je třeba si předem zdarma na tomto odkazu zjistit, kde naše lunární uzly leží: http://osobni-horoskop.najdise.czKARMICKÉ BODY UKAZUJÍ NA REALIZAČNÍ POTENCIÁL ČLOVĚKA A TEDY I TO, KDE SE MŮŽEME S OHLEDEM NA SOUČET NAŠÍ KARMY Z DŘÍVĚJŠÍCH EXISTENCÍ POUČIT, NEOPAKOVAT CHYBY, ALE NAOPAK ROZVÍJET NAŠI OSOBNOST. JDE O ZÁSOBÁRNU KARMY I DHARMY A JE JEN NA NÁS, CO SE ROZHODNEME ROZVÍJET. PRAKTICKY SI UKÁŽEME TO, CO DĚLÁME NA NEVĚDOMÉ ÚROVNI A JAK ZE ZAČAROVANÉHO KRUHU VEN A TAKÉ VYUŽITÍ NAŠEHO POTENCIÁLU, ABYCHOM ŽILI ŠŤASTNĚJŠÍ SPOKOJENĚJŠÍ A NAPLNĚNÝ ŽIVOT.">
19 lis
Sledujte ZDE: https://youtu.be/_1oRgkZ7MhkDnes se podíváme na fakt, že i pro duchovní život jsou důležité filmy, seriály a hudba. Budeme i rádi za tipy na co se podívat, na něco co má pro náš život smysl a něco si z toho odneseme.">
20 lis
Povídání o ženství a o Bohyni v nás, o historii tohoto fenoménu, jak jí rozvíjet a kultivovat. Povídat si s námi bude Terezie Dubinová – kulturoložka, hebraistka, astroterapeutka. Žena, manželka, matka.">
Připojte se k nám na facebooku
national cpr association