INTP (Introversion, Intuition, Thinking, Perceiving) je jeden z osobnostních typů podle MBTI. Je
označován jako Introvertní intuitivní typ vnímající s převahou myšlení.


Stručný popis:
Samotář, skeptik, nepořádný, raději se zabývá teorií než praxí, nedává najevo emoce, řídí se logikou,
klidný, bohatý vnitřní život, společnost nechápe, pochybuje o smyslu existence, nechce vést ani být
veden.


Charakteristika:
Pokud v něčem vyniká nade všemi, pak je to schopnost budovat systémy úplně od nuly a vyhledávat
logické nesrovnalosti. Tento skeptický samotář může být okolím vnímán jako podivín. Ze všech 16
typů bývá nejvíc odtržený od skutečného světa, do kterého se vrací ze své mysli jen na návštěvu. Je
schopen se velmi dobře zabavit sám a během této doby pociťuje smyslové vjemy jako rušivé. Jeho
snaha je vyfiltrovat vede k určitému flegmatismu a zanedbávání drobných každodenních domácích
prací. Je více či méně neorganizovaný, což se může projevovat i v nedodržování pravidelného rytmu
den/noc.
Vzhledem k tomu, že promýšlí všechny možné alternativy dopředu jako při šachové partii, může být
nerozhodný. Rád si nechává vyhrazenu možnost změnit názor a nerad vynáší definitivní soudy. Bývá
velmi často politicky neutrální nebo liberálně založený. O všem dokáže dlouze přemýšlet. Má sklony k
cynismu a pochybnostem o smyslu existence. Je velmi inteligentní. Do této skupiny patřil mimo jiné i
Einstein anebo Albert Speer. Typickým zaměstnáním pro něj je vědec, profesor, programátor nebo
filosof. Hodně z INTP se hodí i do kategorií: matfyzák, fanoušek sci-fi, admin.
Lidé charakteru INTP jsou převážně lidé s vyšší inteligencí. Nadprůměrnou až vysoce nadprůměrnou
(superiorní).
Podobně jako INTJ se i INTP silně spoléhají na logiku a touží všemu rozumět. Zatímco INTJ ale používá
logiku pouze jako nástroj k potvrzení svých intuitivně získaných názorů a spěchá k závěrečnému
zaujetí pozice, INTP je přísně logický od začátku až do konce svého myšlenkového procesu a nevadí
mu ani zabývat se teoriemi, které jsou naprosto neužitečné a konce nemají. Cíl pro něj není důležitý
tolik, jako samotný proces přemýšlení, a často naopak definivní zaujetí stanoviska k problému
odkládá a spíš se baví tím, jak na obou stranách vah přibývají jednotlivé argumenty. Co se projektů
týká, INTP si jejich realizaci prožijí nejprve intelektuálně, vnitřně a necítí pak již mnohdy potřebu
opakovat je v reálném světě.
Nebezpečnou kombinací jsou povahové rysy INTP a obyčejná, anebo nižší inteligence - hrozí, že si
daný jedinec vytvoří svůj vlastní svět, ze kterého se už nedokáže dostat.


Podrobný popis:
Pro tyto typy je příznačná dominantní funkce myšlení, cítění je u těchto lidí až podřízenou vlastností.
Své myšlení využívají k tomu, aby svět analyzovali a chápali, než aby jej řídili nebo ovlivňovali.
Jejich introvertní stránka způsobuje, že se zabývají principy, na jejichž základě se události odehrávají,
než aby se zabývali ději samotnými. Jejich přístup k světu je vnitřní a do jisté míry izolován od reality.
Tím, že se opírají o chladnou úvahu a spoléhají se na myšlení, bývají logičtí, neosobní a objektivně
kritičtí. Jako analytici sobě sotva nacházejí rovných, a dají se přesvědčit jen racionálními argumenty.
Působí spíše jako tišší, pozorní a rezervovaní lidé, s odtažitým zájmem a opatrnou zvědavostí.Při
řešení konkrétních skupinových úkolů, bývají málo aktivní, a čas od času je potřeba vybídnout je k
viditelnějšímu zapojení.
Jako vedoucí pracovníci mívají potíže s povzbuzením a oceněním svých podřízených. Jejich
manažerskou efektivitu tak může zvýšit, pokud si to uvědomí.
Ve společnosti se chovají velmi nesměle a ostýchavě, bývá pro ně problém sdělit okolí své názory a
umět o nich lidi přesvědčit. Tím, že se snaží své pravdy formulovat co nejexaktněji, je říkají často
příliš složitě na to, aby je většina ostatních smrtelníků pochopila. Pokud se je naučí říkat co

nejjednodušeji, i za cenu pocitu, že se vyjadřují v trivialitách, zjistí, že jejich postoje jsou mnohem
snadněji okolím přijímány.
Tento typ je skutečně velmi vzácným druhem, protože jich v populaci nebývá více než 1%. Spoléhají
na introvertní a velmi precizní myšlení, jako na svou dominantní funkci. Tato jejich nejsilnější kvalita
však bývá okolí většinou skryta a vyjevena bývá jen jejich nejbližším. Proto jsou velmi často vnímáni
jako lidé, jimž je těžko rozumět a pochopit je. Ze všech typů vynikají největší precizností ve
vyjadřování a myšlení. Jsou stále ve střehu, a jakýkoli rozpor, v něčí mluvě a myšlenkových
pochodech okamžitě postřehnou. Tato schopnost vystihnout sebemenší nelogičnost v jakýchkoli
výrocích, může v některých lidech vyvolat dojem, že jsou intelektuální snobové.
Neustálé logické myšlení a hodnocení fakt má pro ně morálně kvalitativní smysl, a neustále hledají to,
co je nejdůležitější. Bývají označováni za architekty nových myšlenek a systémů. Pokud si jednou
osvojí nějaký poznatek, nikdy jej nezapomenou. Bývají posedlí analýzou, a jakmile se pustí do
nějakého rozboru, nedokáží se zastavit, dokud tu či onu věc, často s nesmírným vypětí a sveřepostí
beze zbytku nedokončí.
Jejich krédem je, že pravdu je třeba poznat za každou cenu, a jak s ní později naložíme, je jiná otázka.
Jsou to logici, matematici, fyzikové, vědci a filozofové. Zajímá je každá možnost, jak uspořádat
myšlenky do smysluplných celků. Povaha jejich výtvorů je často výsostně abstraktní, stává se jim
proto, že jim nebývá přiznána zásluha za prvenství. Ocenění jejich práce přichází většinou až
posmrtně. Bývají kvalitními pedagogy, zejména pro starší a vyspělejší studenty. Nejraději pracují o
samotě, tiše a bez přerušování. Nehodí se běžnou kancelářskou práci, rutinní úkoly se jim příčí,
neuplatňují se ani jako prodejci.
Jako pracovníci a nadřízení jsou velmi loajální vůči své firmě a podřízeným. Nemají v lásce rozruchy
jako jsou společenské akce, nebo organizační chaos. Pokud by mohli, nejraději by někam zalezli a
vynořili se v případě nejnutnějších potřeb. Přesto pro své okolí dokáží být velmi inspirativní, v soužití
jsou nenároční a lze s nimi dobře vycházet. Pokud se objeví ve společnosti, mají sklony se bavit pouze
s jedním nebo několika málo lidmi jejich vlastní intelektuální úrovně, jinak brzy “urážlivě” odejdou, a
dají tak najevo, že jim ostatní nesahají ani po kotníky. Uvědomují si, že se občas nechovají
společensky, ale nemohou se přemoci a mají pak pocity provinění. Občas se mohou, díky
nevyvinutému cítění, projevit netaktně vůči potřebám a přáním ostatních. Zpravidla si však toho, že
někomu “šlápli na kuří oko”, nejsou vědomi.
Jejich velkou předností je nezávislost myšlení a precizní vyjadřování. Každé slovo sedí do nejmenšího
detailu. Nebýt této skupiny lidí, mnohé z naší intelektuální základny by neexistovalo, tuto 1% menšinu
tvoří především profesoři, vědci, výzkumníci nebo geniální programátoři.
Přestože jsou většinou vnitřně zásadovými a nekompromisními lidmi, jsou-li vyvedeni z rovnováhy,
mohou se stát bojácnými, tragickými a zranitelnými. Stáhnou se do svého vnitřního prostředí a
vyhýbají se lidem. Názory, které se budou opírat o jejich vnitřní svět, budou neotřesitelné a nepružné a
jejich vlastní fantazie pak můžou hraničit s fantasmagoriemi. Jejich neosobní orientace se může
projevit v mnoha podobách, od plachosti po antisociální postoje a jednání. V prvním případě se
setkáme s naivními a společensky neohrabanými a do sebe zahleděnými lidmi. Ve druhém případě
může jít o nekomunikativní, arogantní podivíny lhostejně povýšené nad veškeré denní pachtění.
Protože se nedokážou vcítit do druhých, většinou je potřeba jim vše přímo říci. Přesto mají výhodu
“primitivní” funkce, když milují, tak upřímně, vřele a bez kalkulací. Bohužel totéž platí i opačně,
stejně slepě a bez vypočítavosti dokáží i nenávidět.
Negativně na ně působí okolnosti, kterým nerozumějí a nedokáží je vysvětlit. Frustruje je nemožnost
je nějak ovlivnit a změnit. Špatně snášejí kritiku a mají sklon si vše brát osobně. Je pro ně tedy
důležité, aby se naučili vidět sami sebe v jiném, než zcela pozitivním světle a uvědomit si také jiné
možnosti, než ty, které vidí oni sami. Pozitivní pro ně bývá podpora otevřené dvojstranné komunikace,
kdy jsou vybízeni ke sdělování svých stanovisek. Rozhodně jim pomáhají tréninky asertivity a
relaxační cvičení.

 • Simple Item 47
 • Simple Item 48
 • Simple Item 49
 • Simple Item 41
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Ivana Valová: Láska a sex

  Ivana Valová: Láska a sex Sexuální energie v širším pojetí je příval životní energie z vyššího Já, kterou v těle zažíváme. Sex je příležitostí vyrovnání mužské a ženské energie v těle. Sex je promíchání vaší energie a energie druhého člověka, který má jiný poměr těchto energií.Největší sexuální přitažlivost cítíme k Číst dál
 • Vendula Kociánová: Až odpustíte svým rodičům, začnete konečně žít…

  Vendula Kociánová: Až odpustíte svým rodičům, začnete konečně žít… Ano. Začnete žít svůj vlastní život. Ne každý měl radostné dětství. Navíc děti mají spoustu očekávání, chtějí aby rodiče byli podle jejich představ, zahrnovali je láskou, pozorností a péčí. Samozřejmě na to děti mají plné právo, ale také rodiče mají plné právo toto dítěti neposkytnout. Číst dál
 • Ramona Siringlen: Dívání se do Slunce – historie a vědění nejen na planetě Zemi

  Ramona Siringlen: Dívání se do Slunce – historie a vědění nejen na planetě Zemi Dívání se do Slunce bylo kdysi v mnoha vyspělých kulturách praktikováno jako součást běžného lidského života. Nebylo zdaleka jen záležitostí několika málo zasvěcenců, kněží či vladařů. Chod téměř veškerého základního dění se odehrával dle času a cesty slunečního kotouče po obloze. Lidé se sluncem vstávali Číst dál
 • Veronika Vojáčková: JAK ZVLÁDNU PORODNÍ BOLESTI?

  Veronika Vojáčková: JAK ZVLÁDNU PORODNÍ BOLESTI? Článek byl publikován v časopisu Těhule, 2/2015 Tato nevinná otázka pronásleduje každou z nás. Ať už se na těhotenství teprve chystáme, nebo už to své vytoužené rostoucí bříško máme. Když vám někdo bude chtít přiblížit, jak vlastně poznáte pravý porod, pravděpodobně řekne: "To poznáš, je Číst dál
 • Jitka Bičíková: Proč máte stále tak nafouklé břicho?

  Jitka Bičíková: Proč máte stále tak nafouklé břicho? Jíte zdravě a přesto máte stále nafouklé břicho? Připadáte si jako v 7. měsíci těhotenství (se vzduchem)? Vnitřní duševní příčinou může být přehnaná touha po lepší budoucnosti. Její až v přehnané očekávání: , „kdy to konečně bude už lepší“, "už aby to bylo, kde to stále Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

23 úno
Srdečně Vás zveme na seminář pro ženy na téma navázání partnerského vztahu oboustranně láskyplného a spokojeného. Pokud jste již delší dobu samy a chtěly byste tento stav změnit, je právě tento seminář ten pravý pro vás. Uvědomíme si příčinu a přitáhneme toho pravého. Připojte se k nám, do láskyplného kruhu žen.Seminář má maximální obsazení 6 osob. Tento počet (číslo) není volen náhodně. Jedná se o malou skupinu proto, aby byl zabezpečen individuální přístup lektorky, ke každé ženě, aby každá účastnice kurzu měla dostatek prostoru a byl tak z psychologicko-transformační práce maximální efekt.Program semináře: SOBOTA od 9:30 ROZPUŠTĚNÍ SAMOTY1. Napojení se navzájem - sdílení, seznámení, nastínění vize semináře, ukotvení společného záměru.2. Uvědomování si příčin proč nemáte partnerský vztah, praktické psychlogické povídání a příklady. Cvičení rovnováhy DÁVÁNÍ A BRANÍ. Jak přijmout svou dočasnou samotu - praktická cvičení. Proč chci mít partnera - co získám a co ztratím? Léčení starých bolestí, jejich přijetí a propuštění.3. Práce s automatickou kresbou - přiblížení metody a malování s napojením na duši na téma: Proč jsem doposud nenalezla partnera. Mapování a rušení negativního nasměrování v životě. 4. Práce na odpojení se od bývalých partnerů + rituál.5. Uvolnění PŘÍPADNÉHO hněvu ve sklepní VZTEKÁRNĚ. :-) Místnost speciálně připravená pro propuštění nezpracovaných emocí.NEDĚLE od 9:30 PŘITAHOVÁNÍ LÁSKYUvítání, sdílení pocitů s jakými přicházíme do nového dne. 1. Prvky numerologie - čísla lásky - karmické cykly a roční vibrace. V jakém karmickém cyklu a v jaké roční vibraci se nacházím?2. Sestavení objednávky na partnera. Uvědomění si, co doopravdy chceme? A také co nechceme...3. Praktické cvičení v umění přijímání lásky ve dvojicích4. Vytvoření si " cesty k pokladu malov a v pr pro ujasn si kudy vede moje cesta ide stavu.5. pomaz magick olejem po l vztahu. mnoho dal celou dobu semin bude prostor p olt na kter m d sv amulet. dostanou mohou pozd vyu posilov energetick pole.cena je z se napi jm telefon adresu tato e-mailov adresa chr spamboty. jej zobrazen mus povolen javascript. document.getelementbyid var prefix="ma" path="hr" addy5d780d5c39453531896e7d94a602e06a="info" addy_text5d780d5c39453531896e7d94a602e06a="info" kurzovn za cz8320100000002900439536bic fiobczppxxx s variabiln symbolem pozn seminar laskyplny vztahdoplatek hotovosti prvn den centru transformace mnichovic u prahy zahradou ur transformaci sob ob b kr zahrad nebo zaj do n restaurac okol dosa bez probl autem miniut brna minuty exit vlakem mhd mal doplatkem minut stanice str hlavn to vlaku nabereme pojedeme vlaky jezd ka minut.ubytov porad kde penzionu minut. velice t bohulib proto spojovat du jak bloky co br kvalitn vztaz spole rozpust>
25 úno
Překladatel ze sanskrtu, latiny a němčiny, religionista, který se kriticky staví k biblickému křesťanství a židovství, autor projektu Bibliotheca gnostica, kde vycházejí od r. 1993 jeho překlady svatých textů indoevropské duchovní tradice (buddhismus, antická gnoze, bráhmanismus).SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/ghRrwgtX-p4">
Připojte se k nám na facebooku
national cpr association