ISFJ (Introversion, Sensing, Feeling, Judgment) je jeden z šestnácti osobnostních typů podle MBTI. Je
označován jako Introvertní smyslový typ usuzující s převahou cítění.


Stručný popis:
Člověk s osobností typu ISFJ bývá citlivý, zásadový, klade potřeby druhých před své vlastní, snadno se
urazí, bojí se mnoha věcí, bojí se být středem pozornosti, nerad riskuje, je bezpodmínečně věrný.


Charakteristika:
Orientují se zejména na mezilidské vztahy a pevné svazky se svým nejbližším okolím. Jedná se o velmi
citlivé a zásadové lidi, kteří často staví zájmy rodiny a přátel před své vlastní.
Co se zaměstnání týká, nemají ISFJ kariérní ambice a už vůbec netouží po získání mocenských pozic.
Realizovat se dobře mohou ve zdravotnictví, jako učitelé a poradci v oblasti mezilidských vztahů a
zdraví. Často však zvolí starost o rodinu na plný úvazek.
Protože je pro ně tolik důležité uznání od druhých, snadno se urazí. Jsou v mnoha ohledech úzkostní
(bojí se nebezpečí, rizika, o zdraví, být středem pozornosti). Mají rádi když někdo druhý převezme
iniciativu a začne aktivně jednat. Často pak své okolí v dobré víře k nejrůznějším akcím přemlouvají a
nutí.
Ačkoliv sami se v potírání nevhodného chování angažují jen výjimečně, schvalují tvrdé postupy
druhých lidí v zájmu zachování spravedlnosti. Jim samotným chybí potřebná výbojnost a hlavně se
nechají provinilcem obměkčit a jejich dobré srdce mu brzo odpustí.
Jejich smyslově-citové založení z nich dělá vášnivé obdivovatele umění. Spíše obrazů, hudby a
dekorací nežli literatury. Vyhledávají klasická „prvoplánovitě“ krásná díla. Moderna a extravagance
není nic pro ně.
Jsou velmi skeptičtí k teoriím a možnostem, které nikde dosud neviděli fungovat. Úspěšnost měří
pomocí viditelných a dokazatelných výsledků. Při dlouhodobých procesech vyžadují opakované
ujišťování a průběžné vyhodnocování, které jim potvrdí, že jsou na správné cestě.
Mají úžasnou paměť na situace, osoby. Kdo co řekl, udělal a zdánlivě nesouvisející prvky jako
například jaké při tom bylo počasí.


Vztahy:
ISFJ jsou oddaní svým vztahům. Mají velmi intenzivní city, což ostatním není vždy ihned zřejmé,
protože mají sklon tyto věci držet uvnitř a nevyjadřovat je, pokud nemají opravdu dobrý důvod to
udělat. Síla jejich citů staví jejich intimní vztahy na nejvyšší místo v žebříčku priority, s možnou
výjimkou Boha. Hledají monogamní, celoživotní vztah a dá se spolehnout na to, že ve vztahu budou
svému protějšku věrní a čestní.
Pro ISFJ je těžké opustit vztah, který je špatný, nebo akceptovat, že vztah je již u konce. Mají sklony
všechnu vinu svalovat na sebe a přemýšlejí, co měli udělat jinak, aby vztah fungoval. Pokud neporušili
žádný ze svých příslibů a plnili dobře své povinnosti, budou docela ztraceni a nebudou chápat, co
udělali špatně, budou jen velmi těžko připouštět, že vztah skončil. Jsou to „pravověrní“ milenci a
mohou dokonce zůstat věrní i svým zesnulým partnerům.
ISFJ mají sklony být velmi nezištní a stavět potřeby ostatních před své vlastní. Toto se může otočit
proti nim, pokud se dostanou do situace, kdy je někdo zneužívá a nedokážou dát najevo své pocity. V
takovýchto situacích by ISFJ mohl potlačit své emoce uvnitř a získat vůči ostatním silný pocit zlosti.
ISFJ by měli raději pracovat na rozpoznávání svých potřeb a kladení důrazu na jejich naplňování, než
aby vždy stavěli potřeby ostatních na první místo. Konec konců pokud se nedokážete postarat o sebe,
jak se chcete starat o ostatní?
Sexuálně vidí ISFJ intimitu jako hmatatelný způsob upevnění pouta ve vztahu. Vidí v tom zároveň i
cosi jako povinnost a pravděpodobně budou mít zájem spíše sloužit svému partnerovi, než aby jim šlo
o vlastní uspokojení. Ačkoliv ISFJ nebývají příliš mnohomluvní ve vyjadřování své lásky a citů,
pravděpodobně se pokusí je vyjádřit skrze své činy a budou si hluboce cenit pozitivní zpětné vazby,
která se jim bude dostávat od partnera.
ISFJ jsou velmi vřelí a nesobečtí. Dávají ohromné množství energie a času do dělání toho, co cítí jako
svou povinnost. Díky čemu se cítí nejlépe je, když ostatní dávají najevo, že je uznávají. Následkem
toho se dá říct, že nejlepší dárek, který partner může ISFJ dát, je vyjádření své lásky a uznání.

ISFJ mají obtíže s konfliktními situacemi a daleko spíše by preferovali jednoduše zamést věci pod
koberec. Někdy čelení konfliktní situaci pomůže ji vyřešit a ISFJ by se měli uvědomit, že konflikt není
žádný konec světa a oni můžou vyjadřovat, jak to vidí ze své strany. Konfliktní situace nemusí být
nezbytně „problémem“, kterého je třeba se zbavit, a ani to nemusí nezbytně být chyba ISFJ. Je to
běžný problém pro ISFJ, že nevyjadřují své pocity, až dokud nejsou zahnáni do kouta za určitou mez,
kdy vybuchnou v návalu hněvu a řeknou věci, kterých později litují. Tyto výbuchy mohou být
redukovány, pokud se ISFJ naučí vyjadřovat své pocity pravidelněji, než aby je pořád potlačovali
uvnitř sebe.
Obecně jsou ISFJ obvykle tradicionalisté a rodinně smýšlející jedinci, kteří staví pohodlí svých
partnerů a rodin jako nejdůležitější prioritu v jejich životě. Jsou skvělí v poskytování zázemí pro
každodenní potřeby a mají hlubokou dávku starostlivosti, což je velmi neobvyklé a nenachází se u
většiny ostatních typů. Vysoce se zajímají o zdraví svých vztahů a budou pracovat i velmi tvrdě, aby
šly věci hladce. Jsou to spolehliví a laskaví milenci.
Ačkoliv libovolní dva vyspělí lidé jakýchkoliv typů mohou mít krásný a zdravý vztah, přirozenými
partnery pro ISFJ jsou ESTP nebo ESFP. Dominantní funkce ISFJ je introvertní smyslové vnímání a k
němu se nejlépe hodí osobnost s extravertním smyslovým vnímáním.


Podrobný popis:
Introvertní smyslové typy bývají nejspolehlivější ze všech lidí. Jejich dominantní funkcí je smyslové
vnímání, které používají k tomu aby vstřebali mnoho dat a dojmů, o něž opírají své názory a postoje.
Jejich precizní vnímání a paměť z nich pro organizaci činí jedinečné a neocenitelné zdroje. Mají rádi
vše pod kontrolou - věci, lidi i informace. Jejich osobní i pracovní život je do detailů zorganizován a
jistý nedostatek spontaneity vyvažují bezpříkladnou spolehlivostí a pečlivostí.
V pracovním prostředí se neradi zúčastňují porad a sezení, mají rádi všechno ve věcné, faktické a
srozumitelné formě, žádné zbytečné komplikace. Jsou známi svými praktickými soudy a jejich
dispozice pamatovat si detaily je předurčuje ke konzervativním a tradicionalistickým postojům. Své
názory jsou schopni podpořit velmi přesnými citáty a odkazy. Nepodléhají impulsům, ale když se do
něčeho jednou pustí, je těžké je od toho odpoutat, odradit či přimět, aby přestali. Aby se do něčeho
pustili, musí to “mít smysl.” Smysl v jejich pojetí mají spíše zájmy a potřeby blízké jejich.
Tato skupina neobyčejně spolehlivých lidí, představuje v populaci asi 6%. Jejich touhou je být užiteční
a moci vyhovět, své práci se věnují se skoro posvátnou oddaností a odevzdaností, protože je jim dáno,
že práce sama o sobě je “dobrá věc” a zábavu si člověk musí zasloužit. Když se do něčeho pustí,
zpravidla to dokončí a do puntíku se řídí předpisy, závaznými postupy a ustanoveními, neboť jsou pro
ně zákonem. Porušuje-li někdo závazné směrnice, jsou tím tito lidé pohoršeni a pobouřeni. Navenek
často nedají příliš znát jak je to irituje, spíše to v sobě dusí, protože neradi vyvolávají konflikty.
Nahromadí-li se v nich příliš mnoho takovéto tenze, mohou zcela nečekaně a nekontrolovatelně
vybuchnout. Vadí jim situace, kde se neustále mění podmínky, nároky, předpisy či parametry, a těžko
se s nimi vyrovnávají. Protože mají potřebu být užiteční ostatním lidem, nacházíme je v povoláních,
jako péče o staré a nemocné lidi. Mají obrovskou účast s trpícími všeho druhu a lépe než kterýkoli jiný
typ jsou schopni pokory a služebnosti. Stávají se často lékaři, sestrami či ošetřovateli, nacházíme je
také na střední úrovni řízení v různých administrativních funkcích. Jsou to oddaní a loajální
pracovníci, spjatí spíše se svými nadřízenými než s oddělením nebo firmou. Na svou práci kladou
velké nároky a očekávají, že také ostatní, včetně nadřízených, budou pracovat na mezi svých možností
a vždy v přísném souladu s předpisy. Pokud někdo nejedná, tak jak má a jak se od něj očekává, bývají
velmi rozpačití a podráždění, a skoro je to osobně uráží. Ke svým četným povinnostem si přibírají i
osobní odpovědnost za to, že se ostatní budou řídit předepsanými postupy. Jejich pracoviště je vzorem
pořádku a tito příjemní, citliví a spolehliví lidé jsou snem každého manažera. Své úkoly plní
metodicky, krok za krokem a s rozmyslem, a jsou vždy ve správný čas hotovi. Dokáží skvěle
pracovinfjat s detaily a nevadí jim rutinní práce. Často bývají v zaměstnání nedoceněni, a jejich
skutečný přínos lidé ocení, až když odejdou.Velmi často jsou podceňováni a nepochopeni okolím, a
mnoho lidí má sklony nakládat jim čím dál více, protože si myslí, že je to “baví”. Velmi často pracují
až za hranice svých sil, a mají tendence všechno dělat sami a vše po podřízených pečlivě kontrolovat.
Tito lidé jsou přirozeně šetrní a spořiví, nemají rádi plýtvání. Úspornost a počítání s nejistou
budoucností, považují za jednu ze stěžejních ctností.

 • Simple Item 41
 • Simple Item 46
 • Simple Item 47
 • 1
 • 2
 • 3
 • Silviya Valkova: Strašidla současného světa

  Silviya Valkova: Strašidla současného světa Jak občas pročítám jednotlivé články na alternativních médiích, dochází mi rozdílnost v myšlení jednotlivých obrozujících se lidí. Internetem se paralelně k pozitivním správám šíří i alarmující zprávy o negativních frakcích ovládající lidskou společnost, zprávy o novém světovém řádu, alarmující politické situaci ve světě atd. atd. Číst dál
 • Ondřej Brož: Hodně věcí ze Star Wars dává člověku možnost se zamyslet nad tímto světem

  Ondřej Brož: Hodně věcí ze Star Wars dává člověku možnost se zamyslet nad tímto světem Hodně věcí ze Star Wars dává člověku možnost se zamyslet nad tímto světem a hlavně nad světem uvnitř nás. Jen málo stačí k tomu, aby člověk propadl temnotě a čerpal z ní. Přenášel jí na ostatní a zahaloval vše kolem více a více do tmy, Číst dál
 • Jitka Bičíková: VELKÁ NÁCHYLNOST K MODŘINÁM? - Psychosomatická příčina

  Jitka Bičíková: VELKÁ NÁCHYLNOST K MODŘINÁM? - Psychosomatická příčina Když se praštíme nebo uhodíme, krevní vlásečnice a cévky se poškodí a krev vytéká do tkání. Různá barevnost modřiny je způsobena množstvím krve a obsahem vlastních krevních buněk. Jedinci, kterým se rychle modřiny vytváří, mívají slabé křehké vlásečnice (tedy duchovně - přecitlivělost). Tito lidé se cítí Číst dál
 • Radka Svobodová: KDE SE BEROU PROBLÉMY NAŠEHO ŽIVOTA?

  Radka Svobodová: KDE SE BEROU PROBLÉMY NAŠEHO ŽIVOTA? Problém v našem životě často přichází, jestliže nemáme vyřešený vztah ke své minulosti. Nezáleží na tom, co jsme v minulosti prožili, ale to, co utváří náš život je postoj k událostem, které jsme vytvořili. Naše mysl má tendence neustále hodnotit a komentovat to, co prožíváme. Číst dál
 • Eva Marvánová: Chvála pomalosti

  Eva Marvánová: Chvála pomalosti Taky jste unaveni z dnešní uspěchané doby? Z rychlého tempa, rychlého jídla, tisíce úkolů? Běží váš život neskutečným tempem, kdy vstanete v pondělí ráno a najednou si všimnete, že je pátek večer? Když jsem se přestěhovala do Prahy, kde vše tepe, tento rytmus pro mě Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

15 úno
Festival Miluj svůj život 15 -17 únor 2019
15.02.2019 10:00 - 17.02.2019 19:45
Srdečně vás zveme na 54. mezinárodní festival ezoterických a duchovních směrů MILUJ SVŮJ ŽIVOT, který se koná ve dnech 15.-17.2.2019. Hlavním záměrem akce je představit na jednom místě nejrůznější směry a obory a ukázat tak, že všechny tyto metody jsou proto, aby nám pomáhaly zlepšit zdraví a život. Tradičně se můžete těšit na pestrý program plný zajímavých přednášek, koncertů, cvičení, workshopů z oblasti zdravého životního stylu, osobního rozvoje a alternativní medicíny. Nedílnou součástí festivalu je pestrá výstavní část, v níž vám své služby a produkty představí na 100 vystavovatelů.Festival se koná v MODRÉ ŠKOLE, Kupeckého 576, Praha 4. Místo má výbornou dopravní dostupnost – je cca 150 m od výstupu metra C – Háje a zastávek městských a příměstských busů. Výstavní část je bezbariérová, do přednáškových sálů budeme moci použít i výtah. Do výstavní části je vstupné Zdarma.Program a další info najdete na www.festivalmilujsvujzivot.cz nebo 608 377 573. Těšíme se na vás">
16 úno
Vlákna stvoření poodhalují nový pohled a pochopení na inkarnace, Vesmírné a Boží zákony, smysl života a další duchovní témata. VYSÍLÁNÍ S Jaromír Schmidt KDE ODPOVÍ NA JAKÉKOLIV VAŠE OTÁZKY. Sledujte ZDE: https://youtu.be/kKkl7A3VFKo">
17 úno
ŽIVĚ: Milan Vidlák - Cesta ke zdraví
17.02.2019 20:00 - 22:00
Sledujte ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=i7kvUliEMWIPokud vám někdo slibuje rychlé uzdravení, nevěřte mu. Ať je to doktor, nebo léčitel. Bez pochopení a zásadní životní změny to prostě nepůjde. O zdraví a mnoha dalších tématech ve vysílání s šéfredaktorem Časopisu Šifra Milanem Vidlákem.">
Připojte se k nám na facebooku
national cpr association