Miroslav Zelenka: Partnerské vztahy a vztahy s blízkými v době začínající transformace

Hlavním tématem jsou víceméně partnerské vztahy, ale text se týká vztahů i s širším okruhem bytostí, zejména bytostí blízkých, to znamená i vztahů mezi rodiči a dětmi, sourozenci, přáteli a kamarády, ale i vztahů pracovních.

Z obecného hlediska dochází i pod vlivem energií dopadajících z kosmu k tomu, o čem jsem již mluvil mnohokrát, a to k polarizaci. Zjednodušeně řečeno slušnější se stávají ještě slušnějšími a neslušní ještě neslušnějšími. O tomto jevu podobně mluvil i Corey Goode. Z tohoto úhlu pohledu pak můžeme rozlišovat s určitou mírou zjednodušení tři varianty partnerských vztahů, ale jak jsem uvedl, netýká se to vyloženě jen partnerů.

 

1. varianta je ta, že oba partneři se stávají ještě slušnějšími

2. varianta je ta, že oba partneři se stávají ještě neslušnějšími

3. varianta na první pohled nejkonfliktnější je ta, že jeden partner se stává ještě slušnějším a druhý partner ještě neslušnějším.

 
První varianta je pro oba partnery nejvhodnější, protože oba partneři na sobě většinou pracují, otevírají si srdeční čakru a je reálný předpoklad, že jejich partnerský vztah se zlepšuje a může dokonce získávat i novou kvalitu. Toto se přenáší i na další členy rodiny a blízké a pomáhá to celkovému vzestupu.

 
Druhá varianta nemusí vést ke konfliktům, protože oba jdou většinou stejným směrem, i když ani to nemusí být pravidlem, protože oba mohou jít sice "špatným" směrem, ale každý jiným. Osobně neznám mnoho vztahů tohoto typu, protože se s takovými lidmi nedostávám do styku, a nedá se ani moc předpokládat, že tito lidé mě čtou či poslouchají. Negativní vliv na blízké a okolí je zřejmý a nejhorší to může být právě ve vztahu rodičů k nedospělým dětem. Pokud jsem použil výraz nedospělý, tak je tím míněno nejen věkem, ale i mentální vyspělostí. Stav zablokovanosti srdečních čaker či jejich menší průtočnosti nepřispívá ani vztahu těchto partnerů, takže také může dojít k totálnímu rozkolu, což se také často děje. Jejich nové partnerské vztahy však pravděpodobně nebudou mít lepší kvalitu, což si oni neuvědomují. Pokud někomu z této skupiny se podaří získat partnera ze skupiny stávajících se slušnějšími a pokud tento nový partner je dominantní, může to méně slušnému pomoct a může u něj dojít ke změně směru cesty, ale pro toho slušného je to docela dřina. Ten se k tomu může dobrovolně rozhodnout i vzhledem ke svým karmickým vazbám s tímto partnerem.

Třetí varianta je logicky nejproblematičtější a přináší mnohdy doslova tragédie, zejména pokud partneři ještě zabezpečují výchovu svých dětí.
  

Na první pohled by se sice mohlo zdát, že ten slušnější partner mohl situaci odhadnout již při rozhodnutí o společném životě či dětech, ale situace není tak jednoduchá. Připomínám, že v počátcích vztahu nemusely být mezi oběma partnery velké rozdíly ve směrování ani ve výši frekvence vibrací, protože teprve polarizace jejich tendence zvýšila a situaci v rodině zdramatizovala. Nůžky ve výši frekvence vibrací se začaly rozevírat až později.

 

V nově nastalé situaci polarizace se často stává, že ten slušnější dochází k závěru, že v takovém vztahu se to nedá vydržet a tento závěr bývá mnohdy i oprávněný. Ještě přijatelná situace je ta, kdy k podobnému závěru dochází i ten méně slušný, ale většinou tomu tak nebývá. Jsou ale také varianty, kdy ten méně slušný dojde k závěru, že jeho partner, který se vydal na duchovní cestu, se zbláznil, a že se s ním proto nedá žít. Začíná mít třeba pocit, že jeho partnerka či partner se stal příslušníkem nějaké náboženské sekty a bojí se ovlivňování výchovy jejich dětí touto sektou. Nutno podotknout, že ani takové případy nejsou zcela výjimečné.

Zejména muži mají tendenci akt rozchodu chápat jako akt ponížení či porážky, obzvláště když mají pocit a také často i oprávněný, že po materiální stránce poskytují rodině slušné zajištění. Při zablokované srdeční čakře se ani nedá očekávat, že by vnímali jiné potřeby partnera či blízkých, než jsou potřeby materiální. Velmi častým souvisejícím jevem je pak vyřizování účtů přes majetkové vztahy a bohužel zejména přes děti, což ti slušnější obzvláště těžce nesou a také to bývá často důvodem, proč ten slušnější i v takovém pro něj nepřijatelném vztahu setrvává. Je to opravdu těžké dilema, do kterého se většinou dostávají ženy, ale ani u mužů tato situace není výjimkou.

Vždy mohu v takovýchto případech doporučit minimálně se pokusit na vztahu zapracovat, například stálým posíláním energie srdeční čakry, zejména jsou-li součástí rodiny ještě nedospělé děti. Kromě toho, když se skutečně usilovně a úspěšně pracuje na otevření srdeční čakry, tak to nemůže nezanechat vliv i na partnerovi. Když se zvyšuje frekvence vibrací, tak to má vliv i na výši frekvence vibrací partnera a pokud on nemá tendenci být silně neslušný, tak se může stát, že i u něj časem převáží tendence ke slušnosti. Naše otevřená srdeční čakra vždy může přispět k harmonizaci vztahu.

 
Setkávám se s lidmi, kteří projevují obavy, že při svém rychlém vývoji utečou natolik svým blízkým, které mají opravdu rádi, že je nějakým způsobem ztratí. Po pravdě řečeno těmito obavami trpí hlavně ženy. Ze své praxe mohu potvrdit, že se nejedná o výjimečné případy.

Existují dva základní druhy obav, které připadají v úvahu. Zaprvé vzhledem ke své dosažené úrovni vývoje mohu mít pocit, že se svými blízkými již nemohu dále žít, a zadruhé, že tento pocit budou mít oni vzhledem k mé osobě.

 

 Z čeho může vznikat myšlenka, že se svými blízkými již nemohu žít?

Důvodem pro nemožnost dalšího soužití bývá pocit, který je často uměle implantovaný ne zcela vhodnými duchovními informacemi, že náš vývoj bude znesnadněn, případně dokonce znemožněn při pobytu s lidmi na vibračně nižších úrovních. Tento vliv není možno zcela pominout a je určitým ztížením již tak relativně nelehkého úkolu. Je nepochybné, že blízkost lidí s hrubými vibracemi nemůže mít kladný vliv na zvyšování či zjemňování našich vibrací.
 

Na druhé straně je třeba nezapomínat na důležitou informaci: „Práce na sobě je prací pro druhé, práce pro druhé je prací na sobě.“

 
Rovněž není možné zapomenout i na vysokou pravděpodobnost toho, že některé osoby pro svůj vývoj a pro plnění svého životního úkolu potřebujeme. A nemusí to být osoby z našeho pohledu vysloveně pozitivní. Je vysoce pravděpodobné, že jsme si je při volbě své inkarnace cíleně vybrali právě takové, jaké jsou.

 
Na představách lidí o tom, že při svém rychlém vývoji ztratí své blízké, je nejpodstatnější ta skutečnost, že se jedná o strach. Strach z toho, že skutečnost v budoucnosti nebude odpovídat jejich představám o ní. A jak známo, motivace strachem má téměř vždy vliv negativní.

Je důležité si uvědomit, že podnětem k takovýmto představám není láska, ale strach. Pokud opravdu stoupáme na své duchovní cestě „nahoru“, tak by se naše schopnost bezpodmínečné lásky měla zvětšovat. Logicky by se tak synchronně měl zvětšovat i okruh lidí, které milujeme. Pokud někoho opravdu miluji, nemůže to být samo o sobě důvodem k tomu, abych ho opustil, nebo se zhoršil můj vztah k němu.

Bohužel se nám někdy na cestě stává, že po získání určitých vědomostí či schopností vyroste spíše naše nego než naše schopnost milovat. Dochází k tomu zejména, jsme-li zaměřeni více na cestu poznání než lásky. Pak se může stát, že okruh bytostí námi milovaných se zúží. Preference cesty poznání na úkor cesty lásky může zapříčinit vznik pocitu, že nás někdo v našem vývoji brzdí, což se může pro nás stát důvodem, abychom ho opustili.

Z čeho může vznikat myšlenka, že blízcí by mohli mít pocit, že již s námi nemohou žít? Důvodů může být více, ale základní jsou pravděpodobně dva. Prvním je ten, že náš způsob života se natolik změní, že nebude nadále slučitelný s jejich způsobem života. Druhým důvodem je to, že my sami se změníme natolik, že se jim odcizíme.

V obou případech se jedná o nepochopení toho, že člověk, který je duchovně vysoko a na své cestě hodně pokročil, se může chovat v běžném životě naprosto normálně. Může se jednat o člověka, u kterého si bez jeho bližší znalosti nemusíme vůbec ničeho tzv. duchovního či osvíceného všimnout, snad kromě jisté vytříbenosti ducha, jak to formuloval Paul Brunton. Nejedná se o lidi, kteří se vznášejí kdesi mimo čas a prostor, kteří meditují po celé dny a noci a mluví jen o bohu. To je naprosté nepochopení.

Duchovně skutečně vysoce vyspělí lidé v sobě mají obrovskou pokoru, a proto jsou účastni normálního života. Skutečné osvícence či jogíny nepoznáte bez bližšího seznámení se s nimi a bez jejich „prozrazení se“, protože žijí z pohledu ostatních zcela normálním životem. Velmi zkreslená, ale mám obavu, že i rozšířená, je představa, že člověk po svém osvícení si oblékne oranžové prostěradlo, posadí se do lotosového květu a takto stráví zbytek života.

 


   Současná situace, kdy dopadají z kosmu silné energie a lidé bývají unavení a podráždění a mnozí ani netuší, co by mohlo být příčinou, k partnerským konfliktům přispívá, a to i u těch lidí, kteří o energiích z kosmu a jejich účincích vědí. Lidé, kteří vzhledem ke kosmických i jiných vlivům nemají dostatek energie a nemají v podstatě žádné znalosti, jak energii dočerpat přes čakry pránou, to pak řeší dvěma způsoby.

Potravou, tj. z mrtvých bytostí, ale nejsou to jen živočichové, což dodávám pro jistotu. Dochází tak k přejídání anebo je nedostatek energie řešen sladkými pokrmy nebo alkoholem, ze kterých je velký přísun energie.

  

Druhým způsobem je odčerpávání energie z živých bytostí, které jsou nablízku, což je celkem normální věc dějící se běžně. Tento proces odčerpávání energie neprobíhá většinou na vědomé bázi. Tito lidé si neřeknou: "Tak, teď mám málo energie, a tak si ji od někoho sosnu." Najdou se jiné formy odčerpání energie. Vyvolávají se konflikty, používají se nástroje jako je agrese či pláč. Pro vyvolání konfliktu se vždy najde nějaký důvod zejména v partnerském vztahu, vždy se najde něco, co ten druhý dělá špatně a máme plné právo mu to vytknout či vytýkat.

Hlavním důvodem tohoto textu je, že chci upozornit a zdůraznit, že současná situace nahrává podobným konfliktům, a že je potřeba si na to dávat zvýšený pozor a uvědomovat si, že podstatou konfliktu, či potencionálního konfliktu jsou právě naše stavy silně ovlivňované dopadajícími energiemi z kosmu. Nemalý a dle mého názoru zcela cílený vliv na to má i stav společnosti, jak u nás, tak i ve světě, který nijak nepřispívá pocitu štěstí a spokojenosti jednotlivých lidí. Opět zdůrazňuji, že je důležité přistupovat k těmto informacím zcela bez emocí, nenechat se emočně zatáhnout do emočních stresů z toho, co se děje ve světě i u nás.

Důležité je uvědomění si, že současná situace je skutečně výjimečná proti dobám předchozím, kdy nároky na každého člověka z pohledu energetického i z pohledu emočního vypětí jsou výrazně vyšší, než byly dříve.

Další nezanedbatelný jev u lidí, kteří na sobě pracují, je ten, že se stávají senzibilnějšími a citlivějšími na to, co se děje. Ono se toho ve světě neděje zdaleka tolik negativnějšího než dříve, ale máme o tom díky internetu mnohem větší informovanost a také vzhledem ke zvýšené citlivosti tyto děje vnímáme mnohem intenzivněji. Kromě toho vzhledem k očekávaným podstatným změnám se nám tyto děje zdají významnější.

Citlivější lidé vnímají napětí ve světě i bez informací o konkrétních událostech, které je způsobují. Lidé pociťují určitou nervozitu či napětí v sobě, aniž pro to mají důvod ve svém osobním životě a většinou si neuvědomují, že je to citlivost na napětí ve světě. Toto vnitřní napětí, jehož podstatu si lidé neuvědomují, je také zdrojem zcela zbytečných konfliktů a bohužel lidé si nacházejí náhradní příčinu v chování těch druhých.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že o tomto fenoménu mluvím příliš zeširoka, tak si myslím, že informací v tomto smyslu je málo a jsou velmi potřebné. Doufám, že alespoň části lidí tyto informace pomohou si v konkrétní situaci uvědomit příčinu jejich napětí či nervozity, uvědomit si objektivní příčinu a případný konflikt neroznítit či alespoň neeskalovat, nejlépe chybějící energii vědomě dočerpávat nejčastěji přes žaludeční čakru.

 
Mnoho lidí, z těch, kteří se probouzejí (odhadem 70 až 80 %), má pocit, že tu má nějaký úkol. Lidé mají pocit, že se sem na Zemi neinkarnovali jen proto, aby si tu zažili nějaký příběh, ale proto, aby tu v rámci transformace něco vykonali. Mají pocit, že tu mají nějaký úkol, ale většinou zatím nevědí jaký, což do určité míry u těchto lidí rovněž zvyšuje míru neklidu a nutí je hledat zdroje, ze kterých by mohli načerpat informace, které by jim pomohly jejich úkol odkrýt. U některých lidí je toto pnutí velmi silné a ovlivňuje jejich život.

Takovéto pnutí pociťují i lidé, kteří ještě ani nejsou probuzení. Tito lidé si současnou inkarnaci vybrali zcela záměrně a s konkrétním cílem, ale tento záměr a cíl ještě nevyplul na povrch jejich vědomí. Samozřejmě i tyto vlivy mohou působit komplikace v partnerských vztazích, protože pro ty partnery, kteří nemají sebemenší tušení o takovýchto věcech, se mohou zdát některé projevy jejich partnerů zcela nepochopitelné a bohužel často v neklidu dříve pohodového partnera spatřují spíše jeho zhoršení. V případě, že člověk o tomto svém pnutí ví, je vhodné, pokud je to jen trochu možné, se svým partnerem o tom pohovořit. V tom horším případě, kdy o tom probouzející se partner ani neví, se může stát, že tento partner sám chápe svůj stav jako zhoršení a obviňuje se ze zhoršení partnerských vztahů. Problém je, že bez poznání a pojmenování příčin se ze začarovaného kruhu sám nedostane.

 

Doufám, že i tento text může některým lidem pomoci se v současné situaci v sobě orientovat a dle toho na sobě a případně i na svém okolí pracovat. Nejmenší vlastní problémy mají v dnešní situaci děti, protože děti ji vnímají jako zcela přirozenou a dokonce jsou schopny vnímat i své úkoly a nemají s tím žádný problém. Tím úkolem může například být pomoc rodičům vyrovnat se s transformací a úspěšně jí projít.

 
Současná doba skutečně vyžaduje vysokou míru tolerance v duchu mého oblíbeného výroku: "Jsem láskyplná zářící bytost, ale nejsem blbec." Důležitá je i intenzivní práce na srdeční a případně krční čakře, což jak jsem mnohokráte zdůraznil, není jen provádění meditací. Když má člověk otevřenou srdeční čakru, tak má lepší vztah ke svým blízkým a je tolerantnější a je schopen tolerovat i výkyvy nálad svých blízkých.

 
Výše popisované pozoruji sám na sobě, nijak se z tohoto fenoménu nevyjímám a pociťuji na sobě v některých okamžicích zvýšenou míru nervozity, což se někdy negativně projevuje i na mém chování.

 
Při popisu různých situací v partnerských vztazích je nutné nezapomínat i na karmické vazby, které tento vztah nepochybně silně ovlivňují i přes sebesilnější energie dopadající z kosmu, na což nelze zapomínat a nepřičítat vliv jen kosmickým energiím. Inkarnační propojenost rodinných příslušníků a blízkých bývá silná a lidé se vyskytují v různých rolích vůči sobě a tyto role obměňují. Znalost těchto inkarnačních vazeb nám může velmi pomoci při orientování se ve spletitosti a někdy až nepochopitelnosti vzájemných vztahů.Miroslav Zelenka - alternativní publicistaAutor: Miroslav Zelenka Zdroj: http://www.miroslav-zelenka.cz

Jsem normální člověk, kterého baví tenis, jízda na kole, plavání, lyžování a hudba. Velmi rád vařím i jím. Skládám si písničky či muziku k meditacím. K mým oblíbeným činnostem patří i konstruování (nástroje, stroje, ale dělal jsem si i konstrukci nábytku do celého bytu).

Zjednodušeně řečeno zajímají mě činnosti, které obsahují tvůrčí prvek. Čím jsem starší, tím se zintenzivňuje můj vztah k přírodě a jsem rád, když mohu být každý den alespoň hodinu v lese. Miluji moře a hory, i když energie moře má na mne blahodárnější účinky. 


Nejnovější články na našem portálu

květen 22, 2024 120
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 131
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 227
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 382
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 181
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 658
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 702
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 788
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 682
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 594
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2431
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 585
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2040986
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515717
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457330
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293324
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282927
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273060
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259917
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252058
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 250492
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243124
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241211
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215375
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206872
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188643
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186623
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184387
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176807
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166894
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163451
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161205
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142940
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128283
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124706
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122670
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...