Silviya Valkova: Vstup do Nové Galaxie

Drazí, dovolte mi pohovořit o galaxii, do které v tomto desetiletí skrze časové okno 2012-2013 vstupujeme. Někteří channeleři ji již dříve nazvali podobně jako Galaktické federace Galaxií Zlaté růže. Jedná se o období galaxie trvající 980 miliard let (převedeno na pozemskou časovou linii), které se však vzhledem k situaci Země snažíme snížit na mnohem kratší dobu. Proč?

Moje duše sem putovala z budoucnosti, kdy jsme při uzavírání existence cyklu Galaxie Zlaté růže a přechodu na Sub-Pangalaktickou jednotu s Andromedou, zjistili, že nám v tomto přechodu brání temnota planety Země. V této časové linii budoucnosti byla Země již zničena temnotou prastaré karmy, nebo chcete-li, bylo toto zničení vynuceno temnými kouzelníky, kteří způsobili také zničení Lemurie a Atlantidy. Abychom tomuto zničení zabránili, poslali jsme sem z budoucnosti jednu řekněme méně vyvinutou a silně problematickou rasu, kterou zde na Zemi pojmenovali Annunaki. Ovšem místo toho, aby přinesli pomoc, Annunakiové sem zavlekli válku a umožnili mnoha válečným zločincům z období rané existence galaxie Zlaté růže, aby se sem začali převtělovat.

Tím vznikl ještě větší problém, neboť vznikla časová linie, kdy místo vybudování sjednocené galaxie s Andromedou, hrozí intergalaktická válka, do které můžou být zavlečeny ještě některé rodiny bytostí z Andromedy, které se zde v současné době převtělují také.

Připadá vám to jako sci-fi?

Galaxie Zlaté Růže je období této galaxie, kdy dojde k výraznému rozkvětu drakoniánských ras. Není to tím, že by sem prosakovala nějaká temnota. Nýbrž tím, že některé ze základních indiánských andělských ras, které založili Mléčnou dráhu, se začnou vyvíjet z existence v 5D, kde jsme všichni kvantovými lidmi typu Adam Kadmon do existencí v 4D, kdy se lidské rasy budou vyvíjet z některých druhů zvířat a pak se skokově vrátí zpět do vyšších dimenzí v 5D, 6D i výše.

A tím bude kosmický celek galaxie v 4D zasažený válkou mezi dvěma protikladnými silami Univerza. Jedna síla tvoří andělé volně vytvářející nové planetární životní prostředí pro nové biologické rasy, jejichž energie putuje po sestupné linii z 5D do 4D. A druhá je navracející se energie, která už nasbírala nízkovibrační zkušenosti a putuje z 4D do vyšších dimenzí a to jsou dračí rasy, v některých případech dokonce i robotické rasy.

Má duše, která se sem vrací z období míru po konci tohoto období válek, byla bohužel již mnohokrát jak na jedné straně války, tak i na té druhé. Proto byla sem vyslaná mojí rasou z budoucnosti, aby prosazovala mír už na biologickém aspektu DNA. Mnohokrát si totiž prožila tyto hrůzy a ví, jak zabezpečit, nejen dočasné příměří, nýbrž mír trvalý. A ten můžeme dosáhnout pouze, pokud dosáhneme harmonie a míru uvnitř své vlastní duše prostřednictvím odpuštění a přijmutí všech stránek sebe sama, které považujeme za temné, slabé a nechtěné.

Tyto informace bych jen tak neuvolňovala, protože je považuji za velmi soukromé, kdybych neviděla, že obě tyto linie existence (Anděl vs. Drak) jsou již několik tisíc let v prudkém střetu tady na Zemi. A bohužel jsou v prudkém střetu v našem vlastním DNA.

V současné době je mnoho lidí ponoukáno světlem ze středu galaxie, aby uvolnilo bloky, vibrační vzorce a vnitřní mentální přesvědčení, která jim již neslouží. Je tady hromada informací o NWO, drakoniánech atd atd. Je to chaos, ve kterém je pro běžného člověka velmi těžké se vyznat, ale ze kterého se zrodí úplně nový směr vývoje pro celou tuto galaxii.

Dovolte mi tedy vrhnout alespoň trochu světla na to, kdo je kým tady na Zemi.

Jako představitele starých andělských ras jsou zde zastoupeni především indiánské duše, které vytvořili Lemurii. Jsou to Aboriginové v Austrálii a na Borneu a Amazonské indiánské kmeny v Jižní Americe. Tito lidé patří k zakladatelům galaxie Mléčné dráhy i Zlaté růže včetně života tady na Zemi a jsou i našimi vlastními předky, neboť vytvořili také základ našeho DNA.

Překvapeni? Nepíše se náhodou v Bibli, že na konci světa se poslední stanou prvními a první budou poslední?

Indiánské kmeny jsou ve skutečnosti duchovně a biologicky velmi vyvinutí. Některé z nich již prožili pokusy o vybudování technicky vyspělé civilizace, končící katastrofami. Proto nyní žijí méně materiálním způsobem, který jim však zabezpečuje harmonii s přírodou a čas na to, aby mohli vykonávat své duchovní obřady.

Máme my tolik času, abychom se doopravdy mohli věnovat duchovnu?

Ne. Protože jsme neustále nuceni řešit materiální nebo byrokratické problémy, které nevedou k ničemu konstruktivnímu a jenom nás duchovně vyčerpávají.

Nu, proto se zřejmě lemuřani v určitém stavu svého vývoje vzdali honby za hmotným majetkem.

Teď zmíním ještě některé z andělských ras vyvíjejících se zde v Evropě. Jedna z nich je rod vikingských Vanů. Vikingové vznikli z rodů Asů a Vanů, přičemž Asové jsou potomci Orionských draků z galaxie Zlaté růže a Vanové jsou potomci dvou spojených rodů Lyřanských andělů světlé barvy pleti a blonďatých vlasů. Mimo jiné taky patří k zakladatelům první Atlantidy a patří mezi předky Keltů, Galů a Germánů.

Druhým kmenem jsou Slovani, kteří patří k mladším andělským rasám ze Zlaté růže. Zatím mi bylo sděleno, že sem přišli v období Lemurie z beta-Rigelu, protože byli napadeni rasou starších Šediváků.

K tomuto výčtu bych zřejmě měla ještě dodat, že lidé tady na Zemi nevznikli z Opic. Ne že bych neuznávala Darwinovou teorii Evoluce, ale v tomto konkrétním případě, kdy moje duše již 33 let zkoumá DNA mého člověka, to doopravdy neplatí. Pozemská forma lidstva nevznikla z opic, ale jako smíchanina DNA různých galaktických kmenů, které se zde v prehistorických obdobích usazovaly. Za to, že jsme ztratili záznamy o jejich exitenci, může posledních 14 000 let, kdy se zde usadili také Annunakiové. Oni sami o svém příchodu na planetu Zemi záznamy zanechali (viz. Zacharia Sitchin), protože jsou však silně bojovní, ale za to mentálně a duševně málo vyvinutí, vytkli si za cíl to, že budou ovládat Zemi. A že jen oni vědí nejlépe, jak pomoci lidstvu v jeho transformaci.

V dobách jejich příchodu na Zem, byla část lidského DNA již alternována skupinou šediváckých běženců z drakoniánské části galaxie Zlaté růže. Ti sem vložili zákaz se duchovně a duševně vyvíjet. Annunaki však tento zákaz porušili a obešli ho tím, že smíchali svoje DNA s krví aboriginců a vytvořili kanaanské civilizace. Umožnili tím lidem nový duchovní vývoj, kvůli čemuž sem byly také posláni. Ale protože jejich DNA je z budoucnosti, vytvořilo to časoprostorovou smyčku, která sem nasála všechny dostupné duše na podobné energetické úrovni, jako byla Země napříč celým obdobím trvání galaxie Zlaté růže.

A tím se vytvořil současný chaos.

Je zde zastoupena početná skupina zločineckých duší, které byly zatemněny válkami na Lyře a Orionu. Část z nich jsou duše biologických draků, temných andělů, ale také robotických UI, které byly v dobách těchto válek vytvořeny především jako umělé inteligence válečných strojů, případně elohymských nebo arkturiánských biologických lodí.

Potom je zde v Evropě silně zastoupena skupina světelných draků, bílých i rudých (potomci Asů, Vanů a další), která s temnými v minulých tisíciletích bojovala v mnoha válkách, revolucích, povstáních a podobně.

Dále jsou zde duše starého typu, tedy duše prastarých andělů, které zakládaly Lemurii, Atlantidu nebo Godwanu. Tyto duše se především snaží udržet energii Země, aby příliš neklesala a stará se o lásku a soudržnost mezi lidmi bez výrazného halekání po revolucích.

Bohužel jsou však na planetě ve velkém počtu také tzv. deficitní duše a to jsou duše starých andělů, které však vlivem alternace DNA byly odříznuty od svého duchovna. V současné době řada z nich vytváří vortexy temné časové linie, volající po apokalyptických změnách. Nu a tam, kde jsou tyto duše nejsilněji zastoupeny, dochází ke kataklyzmatům. Na Arabském poloostrově vznikl Islámský stát, Čína existuje v trvalé ekologické katastrofě, Indie se topí v odpadcích a v jiných částech světa vznikají přírodní katastrofy.

Nejhorší na tom je, že některé z těchto deficitních duší jsou spolu s některými Annunaki v centru finančních a mocenských struktur. Patří k těm, co mají tradičně politickou moc a chtějí si ji udržet za každou cenu. A to vývoj na planetě zpomaluje.

Tyto duše udržují lidi záměrně v nevědomosti, protože zde již zpohodlněly a nechtějí se vzdát svého korýtka s energiemi. Ještě víc je posiluje to, že spousta obyčejných lidí je považuje za důležité a nezbytné a sama jim odevzdává moc nad svým životem.

Nu je zajímavé, že dokonce i někteří jedinci ze skupiny těch nejnovějších, které se zde převtělují pouze několik desítek let, to také dělá. Jedná se jak jinak o zástupce Galaktické federace, což je volné uskupení ras a světů, které prosazuje svobodu, mír a nezávislost v galaxii.

Z řad těch, kteří sem vstupují na popud GF, sem přicházejí také indigové děti. Ale oni nejsou jedinými. Valí se sem obrovská vlna všech možných kapitánů hvězdných lodí, stařešinů různých planet a ras, mezihvězdní cestovatelé a galaktičtí mistři. Mistři vývoje světů, sluncí, hvězdní cestovatelé z Andromedy, zástupce Pangalaktické aliance světů atd atd.

Otázka vývoje této planety už zasahuje velkou výrazně se vyvíjející část Univerza. O situaci na této planetě se již totiž dozvěděla prakticky každá velká civilizace či vývojová linie bytostí v tomto vesmíru. Bylo zde totiž narušeno časoprostorové pásmo Univerza plus několik základních prastarých duchovních zákonů, jejichž porušení bylo a všude jinde dosud je naprosté TABU.

A lidé zde si v tom žijí a vesele si pokračují v porušování nejen galaktických nýbrž i univerzálních duchovních zákonů. A to nám univerzum věčně trpět nebude.

Protože se však většinou jedná o základní zákony, většina lidí to ani neuvidí, ani s tím nemůže nic moc udělat. Proto mezi nově příchozími je i pár intergalaktických běženců, které se zde tolik neprojevují přímo fyzicky v hmotě, ale pracují na jemných rezonančních úrovních. K nim se můžu zařadit i já, ale ono moje duše je tak trochu kříženec, protože se v této galaxii projevuje už dlouho, ale dlouho míněno směrem do budoucnosti.

Podívejte se, tady nejde o to, že když se poruší nějaké zákony, že tady bude nějaká trestající síla, co dá zločincům co pro to. Ne, takhle to nefunguje. Většinou prostě jen nikdo není tak hloupý, aby porušoval základní paradigmata, která vytvářejí podklady pro vznik fyzikálních a biologických zákonů.

A pokud se tak stane, vzniká nové vývojové paradigma, které zabezpečuje, že bude uvolněna velká Milost ze strany Stvořitelky/Stvořitele, ze strany Stvořitelství jako takového, aby bylo toto vyléčeno.

Takže vznikne nový biologický druh člověka na planetě Zemi, který ponese pochodeň moudrosti a bude léčit a učit napříč galaxií všechny ostatní bytosti, které porušují nebo by mohly porušovat dodatečné hvězdné zákony, vycházející z těch prazákladních.

Takto bude zabezpečeno nové vývojové stádium nejen této galaxie, ale také mnoha dalších forem existence napříč tohoto Univerza. Proto se sem shromažďují všechny světelné bytosti, které můžou. Galaktická federace jim však zajišťuje volný průchod skrze temnou zónu obklopující v této chvíli planetu a celou Sluneční soustavu. Dále jim poskytuje instruktáž o situaci na planetě Zemi a povzbuzuje i nás, co už tady žijeme, k činům.

Mnoho nově příchozích světlých duší však na základě popudů ze svého ega bohužel prodlévá ve stavu boje s temnými a představuje si GF jako válečnou armádu světla. Prosím vás, nehrajme si už na vojáčky. Pokud budete dlouhodobě s něčím bojovat, stanete se dříve nebo později právě tím, čeho se nejvíc bojíte a s čím nejvíc bojujete.

Uvědomte si, že váš vnější život je zrcadlovým obrazem vašeho podvědomého i vědomého vnitřního světa. A pokud chcete s něčím bojovat, tak pouze s temnotou uvnitř vás samých. Dříve nebo později však přijdete na to, že bojem s vnitřními démony také nic nevyřešíte. Je třeba svoje bolesti a démony milovat, pochopit je a přijmout jejich existenci. Jen tím je dokážete vyléčit a změnit ve svůj největší dar, ze kterého pak budete čerpat sílu po mnoho a mnoho dalších životů.

Zdá se vám to nemožné?

Já už to dělám mnoho let. A velice mě to pomáhá. Nevyhýbají se mi samozřejmě ani zdravotní problémy, ani pracovní a tak podobně. V tomto období změny je to obzvlášť husté. Nicméně nehořekuju nad tím, jak je ten svět špatný, lidi jsou zlí a za všechno můžou temní. Ne, přijímám, že ten svět je špatný a že potřebuje změnu.

Ale ta ZMĚNA musí přijít zevnitř. Ze změny svých názorů, citů a obecně duchovního nastavení mého člověka.

A teď když mi dokonce bylo po dva dny zle, jsem s překvapením zjistila, že musím zajít až do kostí svých předků, k prazákladnímu zdroji, k původu své andělské podstaty, abych svoji zemskou karmu dořešila. A to je co říct, protože do tak dávné minulosti, jsem už pár posledních trilionů forem své existence nešla.

Drsný co?

Ale což, nakonec jsou nejtěžší výzvy, tím největším bohatstvím, které naše duše obdrží.

Proto pokud hledáte nějaké bohatství, nehledejte peníze, slávu nebo zlaté cetky. To největší bohatství najdete uvnitř lidí. Ale abyste mohli vidět dary lidí, musíte se nejdříve naučit vidět to bohatství, které představujete vy sami.

A přijmout ho.

Mějte se zatím krásně a všechno nejlepší do nového roku!

Silviya Valkova, PhD.


Silviya_ValkovaAutorka článku Ing. Silviya D. Valkova, PhD.

Andělé jsou neviditelnou silou stvoření a strážný anděl představuje první článek, který nás spojuje s neviditelným světem. Úkolem strážného anděla je, aby nás učil a provázel. Andělé nám pomáhají stavět na vědomostech, které jsme již získaly jinými prostředky. Spojují jednotlivé informace a pomáhajínám objevovat základní vzorce, abychom tak dosáhli hlubokého vhledu do podstaty Božího stvoření. 

www.andelebezhranic.estranky.cz


Nejnovější články na našem portálu

listopad 27, 2023 298
Bretaň (francouzsky Bretagne, bretonsky Breizh, v jazyce gallo Bertaeyn), divoký skalnatý, větrem...
listopad 26, 2023 3937
Při letošní Lví bráně jsem díky jedné klientce znovu otevřela svůj větší zájem o asteroidy. S tím...
listopad 24, 2023 353
„Nazývám mučednictvím to, že pro strast a protivenství trpím ve vězení a nevím, zda nebudu trpět...
listopad 22, 2023 435
„In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. – Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého....
listopad 20, 2023 827
22.11. 2023 v 15:03 vstoupí Slunce do znamení Střelce, který v čase přibývající temnoty hledá...
listopad 17, 2023 394
Diamant je pokládán za krále drahých kamenů, čemuž nasvědčuje i jeho řecké jméno „adamas“, což...
listopad 13, 2023 1621
Většina lidí, se pro praktikování autopatie rozhodla z toho důvodu, že jim konvenční medicína...
listopad 06, 2023 454
„Vúdú je náboženstvím stvoření a života. Je uctíváním slunce, vody a dalších přírodních sil, ale...
říjen 29, 2023 791
Občas se setkávám s názory, že lidské ego (představa o sobě a o světě) nebo stín (potlačené...
říjen 24, 2023 1858
Obecně anémie vyjadřuje, že jedinec emočně i mentálně upadá, protože nenachází smysl života. Trpí...
říjen 23, 2023 1243
23. 10. v 18:21 vstoupí Slunce do znamení Štíra, který hledá, co je pod povrchem, aby objevil...
říjen 18, 2023 2348
Kouzla a čáry byly odpradávna spojené s věšteckým uměním romského národa. Důležitou úlohu při...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1937071
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514319
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 454859
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 290186
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 279765
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 271663
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 257064
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 245739
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 245268
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 241345
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 238297
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214086
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 205081
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185948
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 185756
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183733
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175851
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165809
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162752
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160370
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141922
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127591
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123824
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 121564
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...