Archanděl Rafael – Zářící anděl léčení, vládce Merkuru a patron léčitelů

„Pomáhám vám uzdravit fyzické potíže vás i druhých. Jste léčitelé stejně jako já“.

Rafael je nejvyšším léčitelem v celé andělské říši. V hebrejštině jeho jméno znamená „Bůh léčí“ nebo „Ten, který léčí“. Mnozí ho považují za odvozené z hebrejského slova „rofe“ – „lékař“. Rafael stojí na východě a vládne vzdušnému živlu. Jeho dnem je středa a je úzce spjat s planetou Merkur, kdysi ztělesňovanou antickým bohem Merkurem. Bývá zobrazován jako bezvousý mladík s andělskými křídly nebo jako poutník s opánky, holí a s širokým kloboukem. Pojí se s ním symbol mušle, ryba, cestovní čutora a mošna. Archanděl Rafael léčí všechny fyzické neduhy a vede ruce všem, kteří se snaží pomoci těm, kteří trpí zdravotními potížemi jakéhokoli druhu. Nezasahuje pouze tehdy, když nás trápí tělo. Říkává se, že uzdraví vše, co uzdravené má být, včetně emocionální, duševní či dokonce finanční stránky života. Probudí ve vás vnitřního léčitele, a pokud to má být vaším posláním, naučí vás druhé léčit podobně, jako to dělá on sám.

Legendy vyprávějí, že doprovázel Tobiáše na jeho pouti, že léčil Abraháma a Jákoba, Noema obdaroval lékařskou knihou a Šalamounovi asistoval při stavbě velkého chrámu. Řekové jej znali pod jménem Hermes, Římané mu říkali Merkur, Babylóňané Nabu, Egypťané Thovt. V mýtech po celém světě na něj zůstala vzpomínka jako na opeřeného nebo duhového hada – dárce civilizace, intelektuálních vědomostí, posla bohů, vynálezce řemesel a věd, písma a lékařství. Podle babylónského hieratického kalendáře měla duchovní inteligence Merkura inspirovat dvě velké (354leté) epochy: 1663-1309 př.Kr. a 817-1171 po Kr. A dále menší (72leté) epochy: 387-315 př.Kr., 117-189, 621-693, 1125-1197 a 1701-1773 (protože ovládá 25°, 18°, 11° a 4° Berana a 26° Ryb). Do těchto období skutečně spadá zlatý věk křesťanského poutnictví do Santiago de Compostela, nejslavnější čínští poutníci (Süan-Cang), a také pouť do Mekky se tehdy stala povinností každého muslima. V čase Rafaela bylo vybudováno vskutku největší množství chrámů a stavitelská horečka se vystupňovala až k samým mezím lidských možností. Šlechtici a měšťané v Evropě, Japonsku či Indii se předbíhali ve štědrých darech věnovaných na stavbu katedrál.

Velcí lékaři se objevují právě v rafaelských obdobích!

Kdyby lékařská tvořivost nebyla ničím více než jen pouhým výsledkem lidské pilnosti a činnosti mozkové kůry badatelů, géniové medicíny by se objevovali kdykoliv a zcela náhodně. Opak je však pravdou. V dějinách medicíny existuje statisticky významný rafaelský rytmus: od patriarchů medicíny, Hippokrata, Galéna, Avicenny až po Hahnemanna. Platí to jak pro evropské, tak i arabské, indické nebo čínské lékaře. Také nejslavnější egyptské lékařské papyry pocházejí z rafaelského období. Lékaři v různých zemích světa nezávisle na sobě zachytili současně Rafaelovu inspiraci a přetavili ji do původních objevů v medicíně (tyto objevy se obsahově liší, takže je nemohli převzít jeden od druhého).

Uvědomme si, že babylónští kněží předpověděli tyto rozkvěty medicíny předem již dávno, ještě před Hippokratem, dříve, než všichni tito slavní lékaři žili. Jejich moudrost patřila k chrámovým mystériím boha Nabu, jemuž byla zasvěcena lékařská škola v Borsippě. Stejnému rytmu podléhají i světově proslulí botanici (počínaje otcem botaniky Theofrastem až po zakladatele moderní botaniky Linného).

Andělé chtějí uzdravit váš život, přejí si však, abyste se naučili říkat si o pomoc

Andělé nás obklopují stále a na každém kroku a naše Vyšší Já je s nimi i s Bohem v nekonečné jednotě. Pro případ fyzických potíží, jako jsou nemoci a bolesti, není v andělské říši nad Archanděla Rafaela. Rafael vyzařuje nádhernou smaragdově zelenou léčivou energii a do tohoto léčivého světla často halí naše bolavá místa. Světlo působí jako uklidňující balzám a také spouštěcí mechanismus pro rychlé a úplné uzdravení. Rafael, stejně jako všechny bytosti z duchovního světa, může být současně u všech, kdo jej zavolají. Nevztahují se na něj omezení daná zákony času a prostoru. Nikdy se proto nestrachujte, že byste snad svým voláním o pomoc rušili Rafaela od jiné práce. Archanděl Rafael vás přijde léčit v témž okamžiku, kdy o jeho pomoc požádáte.

Rafael je mocným léčitelem, který v roli duchovního chirurga odstraňuje z našich těl a myslí strach a temnotu. Někdy se ovšem stane, že zavoláme Rafaela na pomoc a pak mu sami bráníme v léčení. To třeba když ho nepustíme k našim tajnostem či špatnému svědomí a on nás pak nemůže zbavit pocitu viny. Nebo se mu snažíme pomoci tím, že mu radíme, co má dělat. I když to myslíme dobře, svými „neohrabanými“ lidskými pokusy jen rušíme archandělskou práci. Proto je nejlepší poté, co Rafaela zavoláte, ponechat mu plnou moc nad vaším tělem, myslí i srdcem. Pak teprve může naplnit své poslání dané Bohem a všechno dokonale vyléčit.

A co když si přejete, aby andělé uplatnili své léčitelské schopnosti na někom jiném? Chtěli byste například, aby pomohli vašemu blízkému, který se ocitl v nouzi, nebo třeba lidem, jejichž osud vás dojal. Požádat Boha o vyslání andělů na pomoc někomu jinému je vždy láskyplné. Nejedná se o narušování svobodné vůle jiné osoby, vždyť každý si může vybrat, zda bude vzkazům od andělů naslouchat. Proto je dobré žádat anděly, aby se věnovali ostatním. Obzvláště rychle přitom Bůh vyhovuje rodičům, kteří prosí o andělské „opatrovníky“ pro své děti. Andělé se nikdy nebudou protivit Boží vůli. Takže pokud nastal pro vašeho milovaného „čas odchodu“, andělé mu v jeho posledních dnech na Zemi přinesou útěchu a radost. V těchto těžkých chvílích si ve svém srdci noste nádhernou modlitbu „Staň se vůle Tvá“. Ušetříte si tím zbytečné trápení a nabudete klidu při vědomí, že Bůh se o vše dokonale stará.

Energie Archanděla Rafaela září smaragdově zelenou barvou

Barvou archanděla Rafaela i paprsku, kterým působí zde na Zemi je zelená, mystická barva spojení nebe a země, posvátná barva mnoha starověkých národů a etnik. Je považována za symbol ráje, veselí, růstu, přírody, vílího světa a nesmrtelnosti. Egypťané při slavení svátku slunečního boha RA mávali zelenými palmovými listy, Římané zdobili o zimním slunovratu svá bydliště zelenými větvemi. Stejně jako červená přitahuje také zelená hojnost a finanční zajištění. Zelená je barvou nových začátků. Čeká-li vás v životě změna, jako např. nástup do nového zaměstnání, stěhování do nového bytu, pokud čekáte v rodině nového člena, potřebujete zelenou barvu. Pomáhá najít novou cestu, nový prostor, nové perspektivy a postavit se na vlastní nohy. Užitečná je pro ty, kteří procházejí zásadními změnami v životě a potřebují do života dostat rovnováhu. Máte-li problém s nerozhodností a jste pod vnějším tlakem, vsaďte na zelenou! Je nápomocná také při klaustrofobii, přináší pocit bezpečí. Pokud se někdo vzpamatovává z rozpadlého vztahu, měl by se více obklopovat právě zelenou.

V myšlenkách si představte zelené světlo, přivolejte svého archanděla a dovolte zelené zářit, aby léčila, co je třeba. S každým svým nádechem si představte, že zelené světlo září na bolavá místa ve vašem těle i auře a s každým výdechem je bolesti méně a vše se hojí. Můžete opakovat několikrát denně. V místě bolesti si můžete také představit malou zelenou světelnou kuličku, jako by to byla hojivá pilulka. Archanděla Rafaela požádejte o harmonii vaší duše i těla. Můžete si také svým vnitřním zrakem představit – vizualizovat – smaragdově zelené světlo kolem osoby nebo části těla, která potřebuje uzdravit, a tím přivolat Rafaela a jeho léčivou energii.

Modlitby pro různé části těla, emoce i životní okolnosti, které mohou potřebovat léčení

ENERGIEMilý archanděli Rafaeli, prosím uvolni a nech v plné síle působit energii, kterou mám od Boha. Dej mi prosím svěžest a novou vitalitu, ať si mohu užívat každý okamžik svého života. Děkuji“.

MENTÁLNÍ ZDRAVÍ – „Milý archanděli Rafaeli, prosím, pomoz mi jasně myslet a nacházet ve svém životě krásu a řád. Pomoz mi oprostit se od bolesti pocházející z mé minulosti a od starostí o budoucnost a dokonale si užívat přítomný okamžik. Veď mě prosím k tomu, ať se dokážu zaměřit na to, za co jsem vděčný/á, a jakmile se objeví jakékoli bolestné myšlenky, ať je odevzdám Bohu. Děkuji“.

SMUTEK – „Milý archanděli Rafaeli, vezmi mě prosím do náručí a ukonejši mé zarmoucené srdce. Pomoz mi postoupit kupředu a začít nově utvářet můj život. Dej mi prosím naději a klid. Děkuji“.

SRDCE – Milý archanděli Rafaeli, zcela teď opouštím a uvolňuji všechny emoce, které svíraly mé srdce. Svobodně a plně předávám Tobě i Bohu veškeré bolestné pocity. Prosím, obklop mě smaragdově zeleným světlem, ať ho mohu vdechovat každou buňkou svého srdce a celé oběhové soustavy. Děkuji, že udržuješ mé srdce zdravé po všech stránkách“.

ÚZKOST – „Milý archanděli Rafaeli, uklidni prosím mou mysl i nervy svým smaragdově zeleným světlem. Pomoz mi uvolnit se a důvěřovat v to, že mí blízcí i Já jsme v bezpečí a pod ochranou. Děkuji“.

ŽALUDEK – „Milý archanděli Rafaeli, předávám nyní všechno, co mě rozčiluje, Tobě a Bohu k transformaci a uzdravení. Vím, že si mohu dovolit přijímat události svého života s klidem a odevzdáním, protože mír dokáže zázračně léčit. Děkuji Vám, že naplňujete můj žaludek svou léčivou energií a obnovujete dokonalou rovnováhu v mém trávicím systému“.

ZVÍŘÁTKA – Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že dohlížíš na mé zvířecí přátele, léčíš je a ochraňuješ. Prosím, pomoz/jméno zvířete/, ať se zcela uzdraví. Prosím, veď mě tak, ať mohu dobře pečovat o jeho zdraví.

„Jsem s vámi, protože jsem archanděl uzdravování. Pomáhám vám uzdravit vaše tělo i fyzická těla druhých. Nemocné části těla obklopuji svou uzdravující energií smaragdově zeleného světla a tato energie se vstřebává všude tam, kde je potřeba. Mluvím k léčitelům prostřednictvím jejich myšlenek a pocitů. Takto vám také pomohu rozeznat, zda je vaším životním posláním být léčitelem. Pomohu vám rozpoznat, jaké oblasti léčitelství máte studovat, a potom vám budu pomáhat se všemi aspekty vaší léčitelské činnosti. Zavolejte mne, kdykoli budete takovou pomoc potřebovat, a vězte, že v mžiku budu u vás“.


Nejnovější články na našem portálu

březen 25, 2023 961
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 804
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 855
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 1658
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5181
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
únor 25, 2023 1205
„Bývá označován za nežádoucí plevel nebo také za vynikající léčivou bylinu. Můžete si vybrat. A...
únor 17, 2023 1487
Naše zraněné dětské části můžeme objevovat v mnoha souvislostech a odstínech. Třeba i v naší snaze...
únor 16, 2023 797
Tento nejdůležitější včelí produkt provází dlouhá historie a spousta zajímavostí. K vytvoření 1 kg...
únor 16, 2023 1194
Transformace může probíhat u každého jedince poněkud jinak… Vlastně kecám. Vždycky probíhá...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1733735
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512174
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 443003
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 351848
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 284154
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 273298
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269037
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 249850
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 238850
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 236378
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
30 květen 2022 232568
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
13 duben 2020 229916
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
29 srpen 2021 211930
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 201527
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184285
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182212
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 179309
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 173837
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 163594
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161231
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159059
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140440
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 125932
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122636
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...