AUTOMATICKÁ KRESBA JAKO FORMA POZNÁVÁNÍ SEBE SAMA

„Nehodnoť svůj výtvor, intuitivní automatická kresba není nikdy ošklivá ani hezká, je prostě diagnostická nebo terapeutická. Toto tvoření nemá vůbec nic společného s tvořením krásných, líbivých obrázků. Jde zde o něco víc, o něco mnohem víc…“

Vznikla na základě toho, umět pomoci sobě i lidem kolem nás. Jedná se o grafické vyjádření určitých typů informací. Samovolný pohyb tužky (často) jedním tahem, kdy ruka malíře není vedena myšlenkami. Tužka je považována za diagnostickou metodu k určení zdravotního stavu, ale i možností odpovědět na mnoho otázek, i vykreslit se z vnitřních pocitů či problémů. Důležitým prvkem při nácviku kresby je uvolňování ruky a udržování mysli úplně prázdné. Váš mozek musí pracovat ve zpomaleném rytmu alfa písma. Následný impuls pohybu ruky vychází z mozku, je veden přes kosterní svaly a poté přenášen pro člověka do viditelné formy. Tužka se pohybuje po podložce jakoby sama od sebe. Zastaví se jen v případě přerušení mimosmyslového impulsu, nebo pokud je pohyb vědomě přerušen. Ruka, která drží tužku, je lehká a neopírá se o podložku. Dejte mentální pokyn k jejímu pohybu. Sledujte pouze její pohyb a své pocity. Kreslete tak dlouho, až se tahy tužky zpomalí a poté úplně zastaví. Celý tento proces by vám měl připadat nenáročný a příjemný.

Naše mysl, jako prostředek

Bdělý stav, ve kterém se běžně člověk nachází, se nazývá stav beta. V tomto stavu používáme logické myšlení, a vše, co s ním souvisí. Jestliže náš mozek zpomalí činnost, dostáváme se do alfa pásma. Tento stav se projevuje sněním, začátkem usínání nebo chvilkovým zahleděním do prázdna. Zde často přicházejí intuitivní myšlenky a nacházíme také řešení vlastních problémů. Ještě pomalejší mozkovou frekvenci nazýváme théta, která je také jednou z fází spánku. Často si ani neuvědomujeme, že se do pásma alfa dostáváme běžně během dne. Pravidelným cvičením můžeme tento stav prodloužit a využít k intuitivním kresbám. Délka nácviku stavu alfa trvá přibližně měsíc. Zpočátku se stává, že při jeho nácviku usínáte. Po určitém čase se ale naučíte zůstat déle v bdělém stavu, což je cílem tohoto cvičení. Pomocí těchto cvičení se také procvičuje používání pravé mozkové hemisféry. Lidé často zapomínají tuto polovinu mozku využívat a soustředí se spíše na věci logické než intuitivní.

Cílem tohoto cvičení je odpoutat se od všech myšlenek i pocitů a uvolnit svalové napětí celého těla. Zklidní se dech, normalizuje se krevní tlak, vyrovnávají se metabolické pochody a vytvářejí se ideální podmínky k harmonickému fungování těla. Každým dalším opakováním si zlepšíte své výsledky. Časem se dá technika zdokonalit a získáte z ní větší užitek. Automatickou kresbu můžete používat i jen jako metodu, tzv. se „vykreslit“ ze svých nepříjemných pocitů či bolesti anebo právě naopak, to krásné, co prožíváte zachytit na papír.

Druhy automatické kresby

• KRESBA AURICKÁ – Jedná se o graficky schématické znázornění aury nebo autogramu. Aura je speciální biopole s velice složitou strukturou. Podléhá neustálým změnám a skládá se z barevných vrstev, které jsou různě vzdálené od daného člověka či objektu. Aura je nejen ochranný obal, ale má také důležitou komunikační vrstvu. Barva a charakter aury mají přímý vztah k vibracím, které člověk vytváří svou tělesnou i duševní činností. Je také odrazem jeho zdraví či nemoci. Bohužel barvu či velikost aury nejsme schopni vnímat žádným našim smyslem. Vidění aury je tedy jakýmsi projevem mimosmyslového vnímání, které nám za určitých podmínek umožní auru graficky znázornit. Vytváříme ji pomocí kruhů nebo elipsy, obvykle je barevně rozlišená. Podle jednotlivých barev poznáváme určité vlastnosti jedince. Z aury se dá vyčíst jak zdravotní stav, tak také duchovní či materiální zaměření člověka a některé další prvky vymezující charakteristiku daného jedince. Pomocí aurické kresby se dají také řešit mezilidské či partnerské vztahy.

• KRESBA DIAGNOSTICKÁ – Tento druh kresby se může místy prolínat s kresbou aurickou. U tohoto grafického znázornění jde především o to, vyhledat příčinu nějakého problému a pokusit se ji odstranit. Přesnost tohoto typu kresby záleží především na anatomických znalostech kreslíře či případně na znalosti činností jednotlivých orgánů.
Nejčastěji se setkáváme s kresbou obrysu lidské postavy. Do některé části se zakreslí problémové partie pomocí zhuštěného množství čar. Používat se mohou ale také předkreslené či předtištěné nákresy postav, do kterých vkreslujeme nemocný orgán postupným vyhledáváním problému. Aurické i diagnostické kresby je možné provádět v přímém kontaktu s „pacientem“ nebo mimo něj. Ve druhém případě se na pozorovaného jedince lze napojit prostřednictvím jeho hlasu v telefonu, fotografie, písma atd. Výsledky při práci na dálku mohou být ovšem dosti rozdílné. Záleží jak na schopnostech diagnostika, tak na jeho duševním a fyzickém rozpoložení.

• KRESBA TOPOGRAFICKÁ – Tento druh grafického záznamu umožňuje značnou různorodost v obrazovém znázornění. Využívá se k zjišťování přítomnosti vodních zdrojů, zemních dutin, k hledání různých předmětů, potrubí apod. Při hledání je možné zaměřit se přímo na jednotlivé místnosti, staveniště či byty. Jedná se o takzvané geopatogenní zóny, v nichž se lidem z nevysvětlitelných důvodů nedaří, jsou stále nemocní, bez energie, nebo se zde opakují častá úmrtí. Na těchto místech dle historických pramenů docházelo k tragickým událostem mnohem častěji než jinde. Mohou to být přímo bojiště, popraviště, místa soubojů a podobně. Tato místa nazýváme prokletá – dochází zde k nevysvětlitelným jevům z důvodu nahromadění negativních energií. Ty potom mají tendence špatně působit na citlivé či náchylné jedince.

Typografický druh kresby je takový, ve kterém kreslíř zaznamená do mapy, plánku či půdorysu tyto negativní vlny. Vyžaduje to uvedení se do zvláštního duševního stavu, ve kterém je autor maximálně soustředěný, tento stav je nazýván hladinou alfa a je nutný u všech typů těchto kreseb.

• VYKRESLOVACÍ (ČISTÍCÍ) KRESBA – Jednoduchá technika, zvládne ji každý. Tento druh kresby vyčistí z naší psychiky negativní emoce, negativní energie, leckdy dokonce i z fyzické úrovně.

„Zamést cestu“. Vykreslit se ze všeho, co nám vadí, co nám překáží. Udělat energetický úklid v duši. Zkrátka přenést všechno naše vnitřní „harampádí“ na papír a ten pak spálit. Tím se otevře volná cesta k dalším obrázkům.

• AUTOMATICKÉ PÍSMO – Je způsob, kdy prostřednictvím psaného písma dostáváme na své otázky odpovědi. Otázky mohou být jakékoli povahy, ale doporučuje se, aby byly co nejpřesněji formulované. Jasnost a přesnost otázek podporují jasnost a přesnost odpovědí. Při tom je důležité sledovat, jak jsou při odpovědi slova vyslovena. Jsou-li laskavá, soucitná, nemanipulující, pak je zpráva ze světelného zdroje. Jsou-li však direktivní, manipulující a tvrdá, pak je kanál zřejmě něčím narušen, někdy to může být i manifestace ega toho, kdo píše. A někdy se stane, že odpověď vůbec nedostaneme. Bývá to často z toho důvodu, že nejsme připraveni odpověď přijmout.

Během automatického psaní můžete mít pocit, jako by vaše pero nebo tužku ovládal někdo jiný. Neznepokojujte se tím, neboť vás strach by mohl tuto komunikaci zablokovat. Pamatujte si, že jste v bezpečí a pod ochranou světelných bytostí. Je možné, že vaše ruka začne kreslit malé kroužky, což je způsob, jakým vás bytosti z duchovního světa zdraví a říkají: „Jsme velmi šťastní, že jsme se s tebou spojili“.

PŘÍKLAD MODLITBY ÚČINNÉ ŽÁDOSTI O POMOC: „Moji duchovní průvodci a andělé. Žádám Vás, abyste dohlédli na toto automatické psaní a postarali se o to, aby se mnou jeho prostřednictvím komunikovali jen pozitivní a milující bytosti. Prosím, zvyšte mou schopnost jasně slyšet, vidět, vnímat a cítit Vaši Božskou komunikaci. Prosím pomozte mi správně chápat tyto vzkazy a přivolávat sdělení, která přinesou požehnání mně i všem, kteří si je přečtou. Děkuji“.

Významy několika prvků a tvarů automatické kresby

SPIRÁLA – Spirála, která se hýbe, vlní, posouvá.   Spirála je variantou kruhu. Spirálu v kresbě vysvětlujeme jako propojení se středem nebo směřování ke středu, směřování do vyšší úrovně. Mimo to znamená také nezadržitelný vývoj k lepšímu, do nové úrovně.

KRUH – Kruh v symbolice znamená spojení, hladkost, celistvost, jednotu, nekonečno, rovnost, klid.

ČTVEREC – Symbolizuje rovnováhu a stabilitu.

VÍR – Spirála, která se hýbe, vlní, posouvá. Vír má v sobě velkou schopnost čištění. Uvolňuje a zároveň odnáší vše staré, symbolizuje očistu, detoxikaci.

KŘÍŽ – Svislý tah vyjadřuje spojení mezi nebem a zemí, vodorovný se zase vztahuje k zemi, k životu, který běží právě nyní. Kříž tedy označuje propojení duchovního s hmotou. Jinak řečeno propojuje nahoře a dole, světlo a temnotu. Zároveň je kříž symbolem stability a rovnováhy. Kříž nebo křížky v kresbě mohou zobrazovat překážky v životě, zavřenou cestu.

STROM – Symbol stromu je označován jako symbol života. Znamená růst vzhůru.

TROJÚHELNÍK – Je úzce spojen s číslem tři, které je považováno za magické číslo a má přinášet štěstí. Trojúhelník stojící na jednom svém vrcholu zobrazuje stabilitu, ale zároveň její vratkost, nese v sobě informaci o ženské energii. Trojúhelník ležící na základně ukazuje na spojení s božstvím a zároveň v sobě nese mužskou energii.

OSMIČKA – Svislá osmička je symbol, který obsahuje spojení mezi nebem a zemí, propojení naší duchovní a hmotné úrovně. Zároveň může znamenat napojení na Zdroj, k Univerzální Moudrosti apod. Ležatá osmička se váže k pozemským energiím, k fyzickým tématům, k propojení dvou prvků (dvou osob, minulosti a budoucnosti, dvou různých témat…). Osmička nebo ležatá osmička je zároveň symbolem pro nejvyšší pozitivní energie.

OKO – Ukazuje nám schopnost vnímat, vidět, používat intuici nebo naopak nám říká, abychom se lépe dívali.

„Automatická kresba je způsob, jak získat neočekávané, netradiční informace. Tato technika je velmi osvobozující, protože neexistuje žádný špatný způsob kreslení“. – Sarah BushNejnovější články na našem portálu

listopad 27, 2023 306
Bretaň (francouzsky Bretagne, bretonsky Breizh, v jazyce gallo Bertaeyn), divoký skalnatý, větrem...
listopad 26, 2023 3960
Při letošní Lví bráně jsem díky jedné klientce znovu otevřela svůj větší zájem o asteroidy. S tím...
listopad 24, 2023 362
„Nazývám mučednictvím to, že pro strast a protivenství trpím ve vězení a nevím, zda nebudu trpět...
listopad 22, 2023 444
„In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. – Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého....
listopad 20, 2023 849
22.11. 2023 v 15:03 vstoupí Slunce do znamení Střelce, který v čase přibývající temnoty hledá...
listopad 17, 2023 410
Diamant je pokládán za krále drahých kamenů, čemuž nasvědčuje i jeho řecké jméno „adamas“, což...
listopad 13, 2023 1641
Většina lidí, se pro praktikování autopatie rozhodla z toho důvodu, že jim konvenční medicína...
listopad 06, 2023 464
„Vúdú je náboženstvím stvoření a života. Je uctíváním slunce, vody a dalších přírodních sil, ale...
říjen 29, 2023 802
Občas se setkávám s názory, že lidské ego (představa o sobě a o světě) nebo stín (potlačené...
říjen 24, 2023 1868
Obecně anémie vyjadřuje, že jedinec emočně i mentálně upadá, protože nenachází smysl života. Trpí...
říjen 23, 2023 1250
23. 10. v 18:21 vstoupí Slunce do znamení Štíra, který hledá, co je pod povrchem, aby objevil...
říjen 18, 2023 2353
Kouzla a čáry byly odpradávna spojené s věšteckým uměním romského národa. Důležitou úlohu při...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1937918
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514335
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 454931
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 290203
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 279782
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 271685
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 257080
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 245779
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 245330
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 241357
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 238325
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214093
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 205099
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185950
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 185773
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183736
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175859
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165819
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162760
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160374
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141927
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127596
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123832
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 121572
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...