Ivana Valová: Hypersenzitivní lidé a hranice

1. Hranice - vyjádření své osobnosti. Hypersenzitivní jedinci jsou přirozenými léčiteli a mají velkou emocionální empatii. Velmi snadno pronikají do emocí ostatních skrze vzorce jejich chování a vyzařovanou energii.

Často si ani neuvědomují, že energie, kterou cítí, nepatří jim. Kvůli tomu mají potíže s tím, aby si pro sebe nastavili jasné osobnostní hranice. Jelikož mívají tyto hranice nejasně definované, běžně do svých životů přitahují manipulátory.

Hypersenzitivní lidé mají často silnou energii a slabé hranice. Například muž jménem Ted, jehož energie byla tak silná, že jeho matka z něj neustále cítila něco ohrožujícího. Byla totiž v dětství zneužívána, takže většině lidí nedůvěřovala a zaujímala k nim obranný postoj. Tam, kde jiní tvoří hranice, Tedova matka vybudovala zdi. A i když svého syna milovala, strach a problém důvěřovat lidem způsobily, že se chovala velmi manipulativně.

Matka pro Teda dělala vše. Protože však měla slabé hranice, nikdy se nenaučil, kde by měl udělat tlustou čáru a říct jí ne. Díky své vyšší citlivosti a neschopnosti si nastavit hranice ve vztahu k okolí, měl tendenci na sebe nakládat energii a emoce ostatních. Bral na sebe příliš mnoho zodpovědnosti za vztah se svým partnerem, který ho potom obral o spoustu peněz.

Nebo Rachel, která je výjimečně empatická. Stačilo, aby se ocitla na nějakém přelidněném místě, jako například na letišti, a během pěti minut byla úplně přemožena všemi těmi vypjatými emocemi, kterých je na takových místech spousta. Vyrůstala v drsných rodinných poměrech. Její otec tvrdě velel domácnosti, často i pěstmi.

Matka se domnívala, že nejlepší způsob, jak Rachel chránit, je vštípit jí, že musí být milá, tichá dívenka a že musí dělat jen to, co potěší a uspokojí tatínka, aby se nerozčílil a nevybil si vztek na rodině. Aby kladla pocity a pohodu ostatních před své vlastní potřeby - život tak bude snažší. A Rachel, toto milé a citlivé děvče, se toto pravidlo naučilo a dělalo přesně to, co se po něm chtělo.

Když Rachel dospěla v mladou ženu, myslela si, že svou osobní moc získá, když se provdá a bude mít vlastní rodinu a domov. A i když potkala různé typy mužů, přitahovali ji mistři manipulátoři. První manžel byl egoista, zaměřený pouze na sebe. Druhý manžel se zdál být vřelým a láskyplným člověkem, který ale manipuloval, protože pevně věřil, že to, co dělá, je naprosto v pořádku.

Základní motivací těchto lidí je chránit sebe a své milované. Nezáleží na tom, jestli takový člověk manipuluje okolím záměrně, nebo nevědomky. Manipulace je zkrátka manipulace a nikdo nemá právo zasahovat do chování jiného člověka nebo mu brát sílu tím, že povýší svá přání a hodnotový systém nad jeho. 

Rachel se začala učit pohybovat ve své vlastní energii. Nastavit si pevné hranice a říkat: " Toto je moje a toto patří tobě. Nechci přestat vnímat tvou energii a ponořovat se do tvých emocí, ale přestávám na sebe brát za tvé pocity zodpovědnost." Pokud jeden člen rodiny začne definovat své hranice, může být v rodině chvíli dusno. Pro zbytek rodiny jsou tyto změny po určitou dobu těžké a někteří členové rodiny mohou uplatňovat rozmanité způsoby manipulativního jednání. Ty jim mají posloužit k tomu, aby se vrátilo bývalé status quo.

Jenže Rachel se nenechala odzbrojit. Milovala svého druhého muže a jejich dceru, ale také začala milovat sebe. Došla k poznání, že pokud ji mají rádi tak, jak tvrdí, budou ji chtít vidět spokojenou se životem a šťastnou. Rachel zhubla a začala vnímat, jak se stala atraktivní i pro ostatní muže...

Klíčem ke zvládnutí své hypersenzitivity je osvojit si umění klást své Já do popředí za všech okolností. Znamená to dávat mu přednost před vlastními dětmi, partnerem, sourozenci, přáteli a kolegy. Jinak je naše energie špatně směrovaná.

Je rozdíl být sobecký, kdy záměrem je naplnit sebe sama na úkor všech ostatních, a být sebevědomý, kdy naplním sebe sama na prvním místě, protože pak budu mít více co nabídnout ostatním. Uvědomit si, kde končí vaše energetické pole a začíná pole jiného člověka. Vyšší citlivost z nás dělá mocné léčitele. Pokud se naučíme definovat své energetické hranice, můžeme svou citlivost záměně používat.

2. Hranice mezi lidmi umožňují setkání. Jasné a samozřejmé hranice nám dávají ochranu a sílu vlastního prostoru. Uvědomění, jak silný ve skutečnosti jsem a jak daleko sahá má zodpovědnost. Hranice nám dávají jistotu, umožňují harmonii a klid. Člověk na vlastních hranicích se sám o sobě hodně dozví. Díky vlastnímu ohraničení se stane pro druhého zřejmý a konkrétní. Bezpečné hranice umožňují svobodný pohyb.

Pokud člověk nezná své hranice, může si své síly představovat jako příliš velké nebo je ohodnotí jako příliš malé, když na něho budou zaměřeny skutečné požadavky. Nežije jistotu jasných hranic a nemůže proto ani v ochraně sebe sama a v souladu se svou rostoucí silou tyto hranice pomalu rozšiřovat.

Hypersenzitivní lidé jsou často ohledně hranic slepí. Jsou se všemi smysly a s jejich vnímáním a energií v rozhovoru zcela u druhého. Vzdávají se sami sebe, aby se ten druhý cítil dobře. Neumí se ve svém životě pak chránit a vymezit.

Stejně tak nemají znalosti a zkušenost v zacházení s hranicemi druhých. Pak se může stát, že samou zdvořilostí a pozorností druhému zůstanou příliš vzdáleni. Tak může dojít k výměně různých laskavostí, ale nedojde k setkání na reálných hranicích. Nesetkají se u zahradního plotu, ale jen zdrženlivě zamávají.

Nefunkční postoje k hranicím. 1. Potíže s nastavením hranice; nebýt schopen říct ne, nesouhlasím, to bolí, nelíbí se mi, když... 2. Vybudování zdi mezi vámi a lidmi, vyhýbat se péči od druhých, stáhnout se, neschopnost požádat o pomoc a uznat své potřeby. 3. Nerespektování hranic druhých lidí; neschopnost naslouchat hranicím druhých; přemlouvat druhé, aby řekli ano a nepřímo upravovat okolnosti ve svůj prospěch. 4. Nereagovat a nevnímat potřeby druhých; necítit odpovědnost jeden vůči druhému.

Hranice člověka leží přesně tam, kde se ve svém prostoru ještě cítí bezpečně a může se nejlépe rozvíjet a expandovat. Je to místo, kde je nejsilnější a kde se mu daří nejlépe. Vnímejte přechod mezi tím, co je vám velmi příjemné, a tím, co vás naplňuje nepříjemnými pocity. Velká citlivost vám pomůže najít optimální vzdálenost mezi blízkostí a ústupem.

Když se můžeme ohraničit, nemusíme se vždycky jen stáhnout, víc a víc dávat všanc náš prostor, nemusíme se nechat zranit nebo přivlastnit a jsme sami uchráněni toho, abychom zraňovali druhé nebo si je přivlastňovali. Nemusíme stavět žádné zdi, které nás od druhých oddělují, pak už ani nejsme v pokušení sáhnout po posledním prostředku, abychom se domněle chránili – k přerušení kontaktu.

Hypersenzitivní lidé bez vnímání svých hranic nejsou schopni vidět vlastní možnosti. Náročnost na sebe je neustále vyzývá, popohání, takže se přepínají a zachází daleko za své hranice. Pak hledají svůj prostor a zotavení a následuje ústup do ústraní. Pak se jim udělá líp a začnou znovu. Ale brzy onemocní, protože nerozpoznají hranici mezi přetěžováním a šetřením.

Ještě hůř, než se nevnímat, je ignorovat se. Jsou to lidé, kteří se v dětství rozhodli, že nepřipustí žádné slabosti. Své pocity považují za nebezpečné, protože jejím prostřednictvím mohou být oslabeni, zadrženi nebo manipulováni. Přecházejí proto všechno, co by na nich mohlo být slabé a spojené s pocity, a tím ignorují i možné reakce a symptomy. Identifikují se s konceptem síly a zatížitelnosti a dlouhou dobu mohou symptomy a slabosti ignorovat, protože nezapadají do konceptu jejich vlastní skutečnosti.

3. Otázky k zamyšlení nad svými hranicemi. Ve které oblasti života jste až přehnaně opatrný? Proč? Ve kterých situacích jdete až za hranici toho, co vaše tělo dokáže snést? Proč vám v této oblasti chybí hranice?

Jak se vám daří v kontaktu s druhým? Vadíte druhému nebo mu dokonce bráníte, aby sám řešil svůj vlastní úkol? Koho posílíte a komu pomůže vaše pomoc? A až k jaké hranici? Přejí si druzí vůbec váš příspěvek nebo vaši pomoc? V jaké míře? Neztrácíte při tom své vlastní úkoly z očí?

V kterém okamžiku jste si všimli, že vaše hranice byly překročeny? Podle čeho jste to poznali? Co všechno jste před tímto okamžikem vnímali? Co jste si před tímto okamžikem mysleli? Co jste před tímto okamžikem cítili? Co jste před tímto okamžikem tělesně pociťovali? Vůči čemu si potřebujete nastavit hranici?

Podle kterých příznaků byste si už předem mohli všimnout, že byly hranice překročeny? Myšlenky, pocity, tělesné příznaky? Jak jste přesně reagovali? Co jste si mysleli v okamžiku potom? Zranilo vás toto překročení hranic? Zranili jste proto druhé, protože jste se cítili zraněni? Jaké vznikly škody? Jakou škodu jste utrpěli vy sami?

Podívejte se, jak se chováte po takovém překročení hranic. Stáhnete se, přerušíte kontakt, přejdete do útoku, obžalováváte druhé, omlouváte se, přizpůsobujete se? Co překročení hranic způsobilo nebo umožnilo? Nespočívalo to v nedorozumění a chybějící komunikaci? Dali jste předem nějaké falešné signály?

Jak byste se mohli zachovat příště? Na co při tom musíte dávat obzvláště pozor? Jak můžete vyznačit a chránit své hranice? A jak se zachováte, když si uvědomíte, že jste to byli vy sami, kdo jste porušili své hranice?

4. Přeji si, abychom ocenili spojení s lidmi, které máme kolem sebe. A také si dali prostor. Abychom se s lehkostí přibližovali a vzdalovali, jak to umí kočky. Nebereme si to osobně, když se kočka vzdálí. A také kočce neříkáme, aby za námi nechodila, že potřebujeme svůj vlastní prostor. Vůči kočce nemusíme nasazovat masku a užíváme si kontakt s ní přes svou esenci.

Přirozené hranice vidím na obrázku Vitruviánského muže od Leonarda da Vinci. Do vnímání svého prostoru a jeho ocenění teprve dorůstáme.

Ivana Valová
www.atlantskaskola.cz

www.atlantskaskola.cz

Inspirací k těmto řádkům jsou pro mě Steve Rother a má spirituální rodina, jejíž inkarnovaní členové žijí po celém světě, se kterými se v pravou chvíli setkávám osobně a jindy na úrovni duší.Napsala: Ivana Valová - Atlantská škola - Praha  ♥ www.atlantskaskola.cz

Atlantská škola logoJmenuji se Mgr. Ivana Valová, narodila jsem se ve Zlíně a žiji v Praze. Vystudovala jsem Pedagogickou Fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (biologii těla, psychologii a sociologii). Vedu kurzy Atlantské školy a učím angličtinu soukromě a ve firmách.

Na individuálních sezeních nabízím služby v oblasti léčení nemocí, pochopení základní životní lekce, začlenění spirituálních zážitků do svého života, poradenství v oblasti psychospirituální krize, poznání svého poslání, rozvoje jasnozřivých schopností a intuice, rodinné terapie, regresní terapie a spojení s moudrostí starodávných civilizací. Jsem k dispozici lidem, kteří potřebují nasměrovat.

Individuální sezení s krystaloterapií - rozložení krystalů na tělo a kolem těla člověka, podle jeho individuálních potřeb a záměru.

Tento článek není dovoleno kopírovat na jiné weby ani kopírovat části textu. Pokud chcete článek publikovat, získejte si osobní souhlas autorky. Budeme však velmi rádi, když jej budete sdílet na sociálních sítích. Ke snadnému sdílení na facebooku využijte tlačítko sdílet v horní části článku. Děkujeme, že dodržujete naše autorská práva. :-))

Nejnovější články na našem portálu

duben 09, 2024 282
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 212
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 1997
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 244
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 347
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1581
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 675
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 694
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 3016
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 932
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
únor 28, 2024 1009
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
únor 20, 2024 1168
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2015646
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515344
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456711
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292735
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282185
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272700
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259183
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250606
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249168
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242728
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240471
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215069
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206455
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 187992
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186436
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184230
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176499
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166611
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163221
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161013
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142652
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128114
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124460
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122408
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...