Margot Anthea Gabrielle: O SPOLEČENKÉ SITUACI A PŘERODU DO NOVÉ ÚROVNĚ BYTÍ

AKTUÁLNÍ INFORMACE
O SPOLEČENKÉ SITUACI A PŘERODU DO NOVÉ ÚROVNĚ BYTÍ 

Drazí, často píšu vhledy pro Vás v proudu napojení na Vyšší vědomí, ve stavu odosobnění. Dnes vám chci informace předat ,,osobně", neboť vnímám, že mnoho lidí věří víc Světelným bytostem, než sobě samým. A to je špatně.

V současné době se v kolektivním (ne)vědomí nejvíce přenastavuje téma PRAVDY, a s ním související ROZPOUŠTĚNÍ ILUZÍ, které postupně směřuje k celistvosti – k velkému SJEDNOCENÍ.

I prožitek, že jsme napojeni na Zdroj neustále - i když mluvíme sami za sebe, je stav vědomí totálního Sjednocení. Ze zkušenosti vím, že je to přirozený stav každého, kdo vstupuje do své celistvosti, a tak vám jej chci předat.

Čím víc se odhalují nitky celosvětové manipulace, za které tahají elity, tím víc mají lidé tendenci drolit se do menších a menších skupin - což přesně jisté síly chtějí. Například se oddělují na skupiny:

- Ti, kteří soudí ,,nosiče roušek"
- Ti, kteří soudí ,,nenosiče roušek"
- Ti, kteří chtějí jít k volbám
- Ti, kteří nechtějí jít k volbám
- Ti, kteří tvoří Novou Zemi jemněhmotně
- Ti, kteří tvoří Novou Zemi tím, že se zapojují do veřejného dění
- (a tento seznam může pokračovat dál a dál..)

Pro ty, co váhají, jak se postavit k současné společenské situaci:
Nikdy není správně jenom a) nebo b). Je možné být ve svém středu, tvořit si svůj malý ráj na Zemi, a zároveň konat ve jménu Univerzální Pravdy.

Není potřeba se rozhodnout jen pro jedno, nebo pro druhé. To přesně elity chtějí: rozdrolit naši pozornost na oddělené frakce a skupiny s jednoznačnými, proti sobě jdoucími postoji.

DOSTÁVÁME SE DO BODU, KDY SE MISKY VAH PŘEKLÁPÍ. OSOBNÍ PRAVDA, DĚLÍCÍ LIDSTVO NA FRAKCE, SE POMALU SJEDNOCUJE V JEDEN CELEK, SPOJENÝ PRAVDOU UNIVERZÁLNÍ - NADČASOVOU SILOU, KTERÁ JE NAROZDÍL OD OSOBNÍ PRAVDY STÁLÁ A VĚČNÁ.

Každým dnem se rodí smysluplné projekty, které tvoří pro svobodu lidských práv a ochranu života. Jediné, co zbývá, je propojit tyto projekty v jeden celek. Uvědomit si, že dokud jsou větve odděleny, nemají takovou moc, jako když se spojí v jeden strom.

Ať už děláme cokoli, pamatujme na to, že ZEMĚ JE PROSTOR PARALELNÍCH REALIT, kde se na jednom místě setkávají různorodé dimenze a rasy (v překladu, různé kultury, státy, náboženství, rozdílné klimatické podmínky,..).

Je dobré vědět, že tyto reality se do určité míry prolínají a týkají se každého jednoho z nás. Avšak zároveň, od určité úrovně si každá realita žije svým vlastním životem, a je to tak v pořádku.

Proto je tak škodlivé stresovat se, cítit bezmoc, hněv a žal proto, že se neprobudí celé lidstvo, nebo proto, že nedochází k reformě společnosti celoplošně. Nedochází a nedojde, protože to není reálné, ani žádoucí.

V TÉTO FÁZI TRANSFORMACE NEJDE O TO PROBUDIT CELÝ SVĚT, ALE JEN A POUZE SEBE SAMA: OČISTIT SVOU DNA A STÁT SE SVOBODNÝMI V REAKCÍCH NA PODNĚTY ZVENČÍ.

JSME VEDENI PROBUDIT SVÉ INSTINKTY A ROZLIŠOVAT, KDY VYSTOUPIT VEŘEJNĚ, A KDY JE SPOLEČENSKÉ DĚNÍ JEN VÝZVOU K PONORU DO SVÉHO NITRA. MŮŽE SE TO STŘÍDAT VE VLNÁCH, A U KAŽDÉHO V JINÉM ČASE.

Ano, ozvat se veřejně má smysl. Ale nemá smysl cítit bezmoc a frustraci z toho, že demonstrace nemusí mít takový dopad, jaký byste si přáli, protože určitá míra destruktivních sil je potřebná k tomu, aby se z chaosu postupně začaly rodit nové základy.

Klíč ke štěstí v této přelomové době leží, jak jinak, než v ROVNOVÁZE:

Tvořme z radosti své vlastní ostrůvky svobodného života a spojujme je navzájem. Neutíkejme od dění ve společnosti, spojme síly a postavme se za lidská práva a svobodu. Nelpěme však příliš na výsledcích. Proč se trápit proto, že jsme očekávali větší sklizeň, když je úroda oproti loňskému roku i tak bohatá?

Ano, má to smysl. Každá demonstrace, petice, rozhovor osvícených lidí, má hluboký význam a smysl, i přesto, že výsledkem tohoto konání nebude okamžitý převrat celosvětového probuzení a restrukturalizace vlády. Proč?

Protože probuzené svědomí každého jednoho člověka má obrovský vliv na obrodu Života. A i kdybyste svým veřejným konáním neovlivnili chod společnosti, vězte, že jste udělali pro sebe i pro společnost to nelepší.

MOŽNÁ TAKÉ SLÝCHÁTE, ŽE JE POTŘEBA ,,NEŠÍŘIT NEGATIVNÍ MYŠLENKY A NEZAMĚŘOVAT SE NA TO, CO NECHCETE, PROTOŽE JE POTŘEBA TVOŘIT NOVÝ SVĚT POZITIVNÍMI MYŠLENKAMI." ANO, SÍLA SLOVA A MYŠLENKY MÁ VELKOU MOC. ALE NIC NENÍ ČERNOBÍLÉ.

S úžasem pozoruji, jak obrovské energetické změny se dějí v každém, kdo si dovolí vyjádřit svůj nesouhlas vůči jednání, které zásadně překračuje lidská práva. Do lidí se doslova vlévá síla, která byla po mnohá staletí uzamčena na místech, kde ji kdysi zanechali.

Zdravým ohněm vyjádřený nesouhlas odemyká uzamčenou sílu v těle a tím se uzavírají staré cykly, kdy pravda byla umlčena, pošlapána, a jinak zneuctěna.

Jinými slovy: to, pro co si lidé tolik let chodili na semináře a terapie, se v nich nyní může aktivovat během několika hodin jen tím, že si dovolí projevit veřejně nahlas to, co skutečně cítí. Tak obrovská terapie a aktivace to je.

Takže i kdyby demonstrace a petice neměly žádný vliv na restrukturalizaci vlády, jedno je jisté: tolik jedinců se díky nim probudí do své síly a zdravého sebe-vědomí, že budeme připraveni na tvorbu nové společnosti mimo hlavní proud.

OPAKOVANĚ SE MI UKAZUJE, ŽE JE VYŠŠÍMI SILAMI, NAŠÍ RODINOU SVĚTLA (KTERÝMI JSME NA VYŠŠÍ ÚROVNI MY SAMI), ŘÍZENO, ABY URČITÁ MÍRA DESTRUKCE A TÍM I MALÉHO VLIVU VEŘEJNOSTI NA CHOD DĚNÍ, PROBĚHLA.

Ať už to vypadá jakkoli, tzv. zlo, které vidíte kolem sebe, je cíleně Světlem pouštěno na povrch, aby jeho zviditelnění probudilo i ty více spící jedince k životu.

PTÁTE SE, CO JE SPRÁVNÉ A CO NENÍ, A KDE JE VLASTNĚ PRAVDA.

Každý z nás v sobě nese paprsek Boží Pravdy. Když se Nadosobní Pravda vědomě omezí na úroveň Osobní Pravdy - vtělí se do člověka, stane se ztělesněním specifických kvalit.

Každý člověk – nositel konkrétního paprsku Pravdy – se v něčem liší od druhých, disponuje speciálním talentem, a v něčem jej postrádá.

My se nyní učíme rozlišovat úrovně pravdy, které podporují zdravý život, a zbavujeme se těch, které jsou myšlenkovými konstrukty minulosti.

OSOBNÍ PRAVDA 
Osobní pravda je ovlivněna našimi pocity a emocemi – tedy akášickými záznamy minulosti , do nichž spadají rodové vzorce a socio-kulturní podmínky, v nichž jsme vyrůstali.

Z osobní pravdy se rodí naše názory a přesvědčení, což jsou ve své podstatě mentálně-emoční vzorce, kterým říkáme ,,pravda“.

Je to ten typ pravdy, který není odrazem Univerzální pravdy, ačkoli jako lidé míváme tendenci svou osobní pravdu zveličovat a stavět ji nad pravdu druhých.

Osobní pravda je souhrn našich zkušeností a na základě nich vytvořených vzorců, které nás definují: jak v tom, co nás omezuje a na čem lpíme, tak v tom, co nás dělá výjimečnými.

ZATÍMCO UNIVERZÁLNÍ PRAVDA JE STÁLÁ A JE PŘÍTOMNA NAPŘÍČ PROMĚNAMI VĚKŮ, OSOBNÍ PRAVDA JE VELMI POHYBLIVÁ. POSOUVÁ SE ÚMĚRNĚ TOMU, JAK SE POSOUVÁME MY SAMI.

CO JE TZV. UNIVERZÁLNÍ, BOŽÍ PRAVDA?

Je to síla, která nás přesahuje, sjednocuje, a je platná v jakékoli době, napříč věčností. Projevuje se jako hlas Svědomí, jenž představuje souhrn všeho, co znamená skutečná Láska: mír, soucit, moudrost, laskavost, důvěra, spravedlnost, odvaha, síla, jasnost, harmonie, stabilita..

Je to řeč Boha uvnitř nás. Je to síla ctností, které v sobě nosí každý z nás. Tato síla nám připomíná, že ačkoli máme na jednu věc různé pohledy (osobní pravda), všechny nás spojuje jediné: touha po Lásce s velkým L. Té, která v sobě obsahuje pestrou škálu ctností (univerzální Pravda).

PROČ JSME SE JAKO BOŽSTVÍ VĚDOMĚ ,,OMEZILI“ DO ODDĚLENÝCH SKUPIN OSOBNÍ PRAVDY? CHTĚLI JSME UDĚLAT NĚCO SMYSLUPLNÉHO PRO NÁS I PRO CELEK. TÍM SMYSLEM JE:

SEBEPOZNÁNÍ - Poznat sebe sama, své ,,ano“ a své ,,ne“ - uvědomit si díky tomu, co nás definuje ve své integritě

SCHOPNOST ROZLIŠOVAT A BÝT SVOBODNÍ - Uvolnit ze svých těl záznamy viny, ohrožení, bezpráví a bezmoci, které se v nás spouštějí na základě interakce s těmi, kteří mají jinou osobní pravdu, než my sami

OČISTIT DNA A STÁT SE TVŮRCI – učíme se přestat lpět na osobní pravdě a ponechat si z ní pouze ty kvality, které nás posouvají k Univerzální Pravdě a konají v její prospěch. Učíme se oddělit od sebe staré omezující vzorce - sebedestruktivní přesvědčení, že ,,toto jsem já, takto to potřebuju mít“ od kvalit, které nás skutečně definují na úrovni duše-vědomí-osobností jakožto nositele paprsku Božské Pravdy.

SJEDNOTIT BOŽSKÉ VĚDOMÍ S LIDSKÝM - Poznat sílu Univerzální Pravdy, která má moc nás sjednotit, jakmile kolektivně dosáhneme určité úrovně sebepoznání

V SOUČASNOSTI PROCHÁZÍME KOLEKTIVNĚ REKALIBRACÍ, KTERÁ NÁS PŘIPRAVUJE NA PŘECHOD Z EGOISTICKÉ MYSLI A SRDCE NA HLUBŠÍ ÚROVEŇ VNÍMÁNÍ.

TZV. POVRCHOVÁ ÚROVEŇ MYSLI VNÍMÁ SVĚT VELMI OMEZENĚ A DUÁLNĚ: ,,BUĎ, ANEBO.". TO SAMÉ DĚLÁME NA POVRCHNÍ ÚROVNI SRDCE, KDE SE TVOŘÍ DOMNĚNKY SKRZE POCITY A EMOCE: ,,JÁ CÍTÍM TOTO, JE TO PRAVDA, PROTOŽE TO TAK CÍTÍM“.

JENŽE EMOCE A POCITY JSOU Z 90 PROENT AKÁŠICKÉ ZÁZNAMY – TEDY ZKUŠENOSTI MINULOSTI, NA ZÁKLADĚ NICHŽ JSME SI ROZTŘÍDILI DO ŠKATULEK, CO SE NÁM LÍBÍ, A CO SE NÁM NELÍBÍ.

Ne vždy, když člověk řekne: ,,cítím, že se s ním nemám sejít“, to je hlas intuice – někdy je to jednoduše pocit nelibosti a antipatie, kterou vůči někomu chová, protože mezi nimi visí energie sporu a neuzavření míru z minulosti. V takovém případě je to ego převlečené za vyšší pravdu, které se snaží utéct.

Jak tedy poznáme vyšší mysl a vyšší cit? Tak, že je to hlas mnohem, mnohem jemnější, než hlas na povrchu mysli a srdce. Je to hlas, který nerozděluje jedny proti druhým, ale sjednocuje.

A pokud je potřeba se proti něčemu postavit a odmítnout, pak ne ve jménu svých osobních antipatií, ale ve jménu hlasu Svědomí, který je kanálem pro projev Univerzální Pravdy.

V současnosti se kolektivně čistí a přenastavují veškeré formy komunikace a tím i uvědomění, co je má osobní pravda, kterou už potřebuji pustit, a co je ta pravda, za kterou si mám stát a za kterou mám jít, abych nezradil/a sama sebe – a tím i Univerzální Pravdu.

CO MÁM DĚLAT, ABYCH VYSLYŠEL/A MŮJ HLAS SVĚDOMÍ, JENŽ JE BOŽÍM HLASEM V LIDSKÉM TĚLE? TO JE TA OTÁZKA, KTERÁ POSKYTUJE ODPOVĚĎ KAŽDÉMU JEDNOMU Z NÁS.

Odpovědi vždy byly a budou jenom uvnitř vás. Taková je Univerzální, Boží Pravda. Všímejte si v sobě těch míst, která váhají a tápou.

Odkud pramení tvůj zmatek a chaos? Je to tím, že tvé konání je v rozporu s hlasem svědomí?

Anebo procházíš obdobím vnitřního přerodu a potřebuješ si dát prostor, aby se tvé hodnoty poskládaly nanovo a usadily se na správné místo?

Opět, odpověď, zda je to první, druhá, nebo jiná varianta, víš jenom ty sám / sama.

Přeji nám všem, ať dokážeme rozlišit (sebe)destruktivní osobní pravdy od té, která jde ruku v ruce s Univerzální Pravdou.

S láskou,
Anthea Réa a Rodina Světla


Předala
Margot Anthea Gabrielle
www.anthea.cz


Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2190
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1373
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3103
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2275
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1479
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1264
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1790
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2664
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1337
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1424
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2055
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5779
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1792042
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512735
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444092
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352675
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285412
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274570
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269419
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251713
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239397
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238328
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234926
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234052
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212490
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202482
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184694
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182539
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181472
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174311
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164126
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161638
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159435
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140822
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126553
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122958
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...