Keltské léčitelství

Podle keltské víry souviselo vše se vším. Úzký vztah spojoval navzájem ducha a hmotu, člověka, přírodu a vesmír. V rovnováze muselo být udržováno energetické proudění pociťované všemi bytostmi. Důležitou úlohu měla vnitřní rovnováha. Keltský léčitel zastával funkci stejně jako šaman. Musel patřit k nejsilnějším osobnostem v celém svém okolí, jinak by byl sám v ohrožení.

Člověk má dvě mozkové hemisféry: pravá polovina mozku je příslušná pro intuici a kreativitu. Pro kelty pravá polovina mozku hrála důležitou roli. Levá hemisféra je příslušná pro analytické myšlení. Již v době rozkvětu římské a řecké kultury došlo k přeceňování levé hemisféry mozku, které trvá dodnes. Od mládí se učíme, že je mnohem důležitější umět dobře počítat než malovat obrazy plné fantazie. Přecenění levé hemisféry vede k nerovnováze mezi logickým mužským myšlením a ženským intuitivním jednáním. Ústředním bodem v myšlení druidů byla právě rovnováha všeho se vším, co existuje. Nejen v dnešní, ale i v keltské době byli lidé v nebezpečí, že se stanou obětí myšlenkového zmatku a tím ohrozí svoje zdraví. Druidská medicína je energetické lékařství. Keltští léčitelé pohlíželi na negativní myšlenky jako na „zloděje síly“, kteří člověka okrádají o životní energii. K pevnějšímu zdraví nás podle druidů vede pozitivní myšlení, které muselo být ctností každého druida. Jinak by léčitelské schopnosti Keltů takového rozvoje nedosáhly. Kladné myšlenky nám mohou pomoci jen tehdy, pokud je učiníme reálnými cíli. Úspěch nakonec přináší kombinace myšlení a jednání. Je důležité povýšit tyto „pozitivní rituály“ na zvyklost, každodenní rutinu. Staří mistři přišli na metodu, která spočívá v tom, že jakmile v mysli nastane negativní věta, okamžitě proti ní postavíme větu pozitivní.

križ kelt

Druidové léčili v rámci rituálu. Člověk by si měl najít své klidné místo, kde se bude nerušeně věnovat myšlenkám a vjemům souvisejícím se stavem, jehož chce dosáhnout. Je to místo, kde bude nabírat sílu a energii k dobrému zvládnutí dne. Každý druid musel mít maximálně možnou duchovní a psychickou sílu, aby se mohl věnovat léčbě ostatních lidí. Kdo léčí, předává automaticky energii, ať už vědomě či nevědomě. Důležité bylo naučit se s těmito silami správně zacházet. Moc druidů byla ve velké míře založena na menší vnímavosti vůči negativním výkyvům. Tím, že se učili a cvičili existovat vědomě tady a teď, v daném prostředí a v daném čase, byli chránění proti vlivu cizích energií. Druidové si bedlivě všímali, jak okolní přírody, tak i lidí žijících ve společenství s nimi. Brzy zjistili, že život je ovládán třemi faktory: vrozenými předpoklady, prostředím a lidmi-jejich snahou vychovávat a utvářet nás podle svých představ a naším vlastním „programováním“. Druidům ve funkci léčitelů byla bližší řeč modlitby, která se pro ně stala spojovatelem s jejich nebeským stvořitelem. Útoky nepřátel i přírodních sil představovaly skutečné nebezpečí, a proto lidé žádali o pomoc bohy. V případech onemocnění se obraceli ke specifickým bohům léčení. Uzdravovací rituály se konaly skoro celý večer a byly plné nejrůznějších modliteb a vzývání. Podle druidů jsou dvě cesty, jak lze v případě nemoci žádat o pomoc někoho ze světa duchů: buď se modlí nemocný sám nebo to někdo dělá za něj. Kdo se modlí oslovuje i jiné instance v sobě samém. Rozum se obrací na duši a ego komunikuje se samotnou vyšší instancí. Důležité je, aby člověk svoji prosbu zřetelně a konkrétně zformuloval. V přítomnosti nemocného člověka nemůže dát najevo, že v jeho léčení nevěří. Tím se oslabuje jeho schopnost samoléčby. Druidové stejně jako současní terapeuti zjistili, že lidé mají sklon soustřeďovat se na záporné stránky života. Zde se léčba musí zaměřovat na obrat k pozitivnímu nazírání a vyjadřování, protože slova mohou, jak léčit, tak i nemoc vyvolávat stejně už jako samotné negativní myšlenky.

kelt uzel

Každá bylina, každý strom má podle nich kromě svého hmotného těla ještě energetickou sílu. Keltové do svého každodenního života začlenili určité prvky, tvary, znamení a materiály, o nichž byli přesvědčeni, že obsahují silné energie. Například pentagram neboli pěticípá hvězda měla Keltům poskytovat ochranu před nemocemi a zlými duchy. Pentagram nejčastěji umisťovali na prahy svých obydlí. Keltové, muži i ženy, se rádi zdobili různými šperky, které ale nesloužily pro zkrášlení, ale měly je chránit před zlými vlivy, posilovat jejich zdraví nebo jim dopomáhat ke štěstí. Keltové používali pro štěstí i talismany, které byli osobnějšího charakteru, protože měli přímý vztah ke svému majiteli. Stejně jako amulet se talisman neskládá pouze z materiálu, ale i z přání, nadějí, myšlenek a z energie, kterou ho nabijeme.

Keltský kříž-je dnes zřejmě nejznámější symbol z keltské doby. Kříž s kruhem je všeobecně pokládán za symbol keltského (irského) křesťanství. Keltský kříž představuje propojení ženského a mužského principu. Kruh navíc symbolizuje Zem, na níž se veškerý život odehrává v neustálém koloběhu. Keltský kříž podporuje harmonizaci protikladů v našem životě. Síly se střetávají uprostřed, v místě styku obou částí kříže. To vede k vyrovnání energie a tím i k psychické a fyzické stabilitě.

Srdce s keltským uzlem-je symbolem nejen čisté lásky, svazku dvou lidí, ale také zmatků a podrážděnosti, s nimiž se lidský pár na společné cestě střetává. Těžkosti ve vztahu se dají zvládnout pouze společným úsilím. Propletenec tohoto uzlu se zdá být složitý. Partneři ho mohou rozetnout jen v případě, že potáhnou za stejný konec. K tomu jim má tento amulet dopomoci. 

Aby měli Keltové dostatek síly a zachovali si přízeň bohů, čerpali muži i ženy energii ve zvláštních čtvercových valech zvaných ohrady. Ve vnitrozemském keltském světě v Porýní a našich zemí nalezneme doklady o posvátných místech kultovního charakteru, vymezených plotem, ohradou nebo příkopem, většinou zcela jednoduchým. Často to však byl jen kus země, kde byl háj s posvátnými stromy nebo určitý strom či jen kůl. V celém keltském světě v místním názvosloví je rozšířeno slovo Nemeton. Nemeton označoval posvátný les, ohradu, kultovní místo. Některé ohrady se dochovaly i v severní části Kletě a na Jiříčkově vrchu. Keltské ohrady nesloužily pouze k modlitbám během keltských svátků, ale také k meditacím a léčbě různých nemocí.

Druidové znali mnoho léčivých bylin, které nasazovali proti určitým nemocem. Byliny se podávaly nejen jako lék, ale také ve formě odvaru čaje nebo se nosily na těle ve formě amuletu. Energetický zdroj rostlin člověku poskytuje informace, které může využít jako podněty k samoléčbě. Podle druidů měli rostliny své duše, které byly obecně označovány jako Dévové. Slovo Déva pochází ze sanskrtu a znamená „nebeská bytost“. Duše rostliny zprostředkovává člověku vazbu s přírodou. Druidové vykonávali posvátné rituály, při kterých mělo docházet ke sladění lidského ducha s duchem rostliny. Ke sběru samotných rostlin docházelo časně ráno, kdy sběrač vyšel na lačno, při sběru mlčel a soustředil se pouze na hledané byliny. Jeho smysly byly dostatečně odpoutány od každodenního shonu, a proto se tak mohl co nejvíce sbližovat s říší duchů rostlin. Prostí lidé se na sběr vydávali většinou nazí nebo pomalovaní, aby je duchové rostlin mohli pokládat také za duchy. Na druhé straně druidové svým bílým oděvem dávali duchům najevo, že jsou osoby zasvěcené do tajemství přírody. Nejoblíbenější rostlinou Keltů bylo jmelí, které je symbolem vědění a síly. Znalosti druidů o léčivých účincích jmelí se předávaly z generace na generaci a staly se součástí lidového lékařství. Jmelí bylo po staletí aplikováno při epilepsii, neplodnosti, psychickému a fyzickému vyčerpání, při potížích krevního oběhu a k podpoře imunity. Pro druidy bylo jmelí klíčem k nadpřirozenu, jehož pomocí navazovali kontakt s božskými silami. Jmelí samo o sobě je protikladnou rostlinou: je symbolem plodnosti, ale i smrti, protože je zároveň léčivý prostředek, ale i jed (připravovat lék může jen odborník přes bylinky).

Keltská kultura sice již dávno zamlkla, ale přesto se v dnešní době obnovuje její tradice. Lidé se v nejrůznějších koutech země opět hlásí ke Keltům, jejich kultuře, zvykům i tradicím. Vznikají keltské spolky a sdružení, které podporují keltskou kulturu. Tento návrat zapříčiňuje současná krize hodnot, která panuje na celém světě. Zápasíme s přírodou místo toho, abychom si ji vážili stejně tak, jako si ji kdysi vážili Keltové. Jak říkali staří druidové: „člověk je neoddělitelnou součástí svého okolí, země, vody, skal, stromů, tedy celé přírody…“. Ne nadarmo se říká, že Keltové byli jedním z posledních národů v Evropě, který dokázal žít ve skutečném souladu s přírodou. Čerpali z ní sílu, hledali v ní zdroje na vyléčení řady nemocí prostřednictvím různých rostlin, bylinek, menhirů a energie tryskající z Matky Země.


Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2053
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1308
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3073
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2201
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1471
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1246
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1748
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2634
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1325
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1416
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2039
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5765
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1790017
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512714
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444060
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352637
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285376
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274523
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269408
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251660
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239381
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238274
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234777
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 233992
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212474
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202446
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184684
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182533
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181435
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174286
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164110
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161610
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159422
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140812
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126539
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122951
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...