Staroegyptští bohové a faraoni

Staří Egypťané nepoužívali kalendář, jak jej známe v dnešní době, tudíž neměli žádný výchozí bod, od kterého by chronologicky datovali události. V současnosti jako rok 0 považujeme narození Ježíše Krista, avšak v Egyptské době považovali za jakýsi rok 0 nástup nového panovníka (faraona) na královský trůn. Chronologie historie Egypta je tedy založena na pořadí jednotlivých panovníků a délce jejich panování. Přesné určení letopočtů komplikují faktory, jako byly spoluvlády faraonů a skutečnost, že přesně nejsou známi všichni faraoni, kteří v Egyptě vládli, ani jejich pořadí.

Období spoluvlád faraonů

Stanovení přesných letopočtů ztěžují období tzv. „spoluvlád“, kdy je doba panování překryta vládou dvou panovníků. Nejčastější důvody, kdy faraoni stanovili svého spoluvládce, bylo hlavně zajištění hladkého předání trůnu z otce na syna nebo jiného nástupníka na trůn. Spoluvládce se učil řízení státu sledováním dosluhující faraona, a připravil se na svůj nástup. Všechny záznamy o spoluvládách se bohužel nedochovaly, proto vznikají rozpory s určením datování. Je důležité počítat s odchylkami v datování egyptské historie (v raném období až 150 let). První datum, kdy se shodují jak historici, tak egyptologové je až rok 689 př.n.l., když byl Egypt dobyt Peršany.

Staroegyptské pojetí božství

Egypťané používali pro označení božstva výraz „Necer“. Egypťané jím nazývali velice široké spektrum bytostí od nejvyšších božstev až po menší bohy či démony. Výrazem „Necer“ však mohl být označen i panovník, a v některých případech i blažený zesnulý. Podle odborníků výraz Necer jako takový odkazoval na bytost s podílem nadpřirozené moci a tajemné existence nebo zahrnoval všechny bytosti, které byly hodny kultické péče. Znak necer v psané formě sloužil jako determinativ jmen božstev, téměř po celou dobu egyptských dějin a měl podobu tyče ovinuté kusem látky a zakončenou praporem či třásněmi.

Další hieroglyfické znaky používané Egypťany k tomuto účelu byl SOKOL (bohové), KOBRA (bohyně) nebo přesnější schematické zachycení podoby daného božstva.
Staroegyptští bohové byli chápáni především jako nositelé obecného božství, nadpřirozené síly, skryté podstaty nebo tajemného bytí. Jejich charakteristika se uzpůsobovala funkcím, které plnili. Právě proto mohla božstva vystupovat v odlišných rolích nebo podobách a být vzájemně spojována a ztotožňována. Bohové pak byli řazeni podle jejich rolí nebo typů (bůh slunce, bohyně matka, bůh plodnosti atd.) a následně podle příslušnosti k určité roli byla božstva charakterizována třemi hlavními rysy-jménem, podobou a atributy.

Pojmenování Bohů

Jména bohů lze rozdělit do pěti základních skupin, podle toho, o čem vypovídají.

• Základní charakteristika a vlastnosti (např. Sachmet=Mocná, Amon=Skrytý)
• Podle jejich původu, příslušnosti (např. Nechbet=Ta z Nebechu)
• Podle úkolu a specializace (např. Šed=Zachránce, RE=Slunce)
• Podle personifikace abstraktních pojmů společně s determinativem necer (např. bohyně Maat=řád maat, IR=Zření)
• Božská jména, která nemají specifický význam (např. Usir)

Egypťané mnohdy přisuzovali ke svým bohům i tzv. pravá jména, která již plně vyjádřila jejich podstatu. Tyto jména však byla neznáma nejen lidem, ale především i jiným bohům, aby nedošlo k jejich zneužití proti svému nositeli. Se vzácnou výjimkou se lze setkat v jednom příběhu o tom, jak bohyně Eset lstí zjistila pravé jméno slunečního boha Raa a využila jej ke zvýšení moci svého syna Hora.

Způsob zachycení božstev

Egyptský způsob zobrazení božstev v obraze či písmu by se dal rozdělit do několika kategorií, od podoby zvířecí (zoomorfní- např. Anup v podobě člověka s hlavou šakala, nebo Cheper jako muž se skarabem místo hlavy) až po zobrazení čistě lidské (antropomorfní). Nejčastěji se však lze setkat s kombinacemi obou přístupů. Jednotlivá zvířata, předměty, rostliny či atributy, které se objevují v zachycení podoby bohů a bohyní je nutné číst jako symboly přibližující dané božstvo.

Býk – zastupuje sílu, královskou moc a plodnost.

Sokol – nebeské výšiny, slunce, oblohu, sílu.

Rejsek – moc a slepotu.

Dimenze božského bytí

Na Staroegyptské náboženské texty musí být nahlíženo současně v několika rovinách, které prostupují celým tehdejším náboženským systémem a dělí se do tří základních rovin.
• Kosmická
• Kultická
• Mytická

V rámci egyptského náboženského myšlení často bývala nějaká aktivita současně vnímána a popisována jako kosmický jev, rituální úkon nebo mytický děj. Například zrod božstva se v mytické rovině odehrává víceméně jako přirozené zrození, ale na druhou stranu však může být zrod chápán jako východ slunce nebo konstelace hvězd. Tyto události pak bývaly doprovázeny určitým kultickým rituálem. Žádná ze tří dimenzí božského bytí však nikdy nebyla vnímána nebo prezentována samostatně. Všechny tři se navzájem prostupují a doplňují.

Ve velkém množství textů je možné narazit ještě na čtvrtou významovou rovinu. Jedná se o dimenzi „antropologickou“, která zahrnuje lidský život se všemi jeho zvraty, zrozením, smrtí i vzkříšením. Tyto texty byly určeny především zemřelým pro překonání nástrah smrti a většinou se pohřbívaly s mrtvými.

Původ a zánik Bohů

V mytické rovině, která nahlíží na božstva jako na žijící bytosti podobné lidem, se lze setkat s příběhy o zrození, stárnutí a smrti bohů. K těmto zmínkám se však vážou současně i další dvě dimenze božského bytí, které vyvracejí, že egyptští bohové by byli smrtelní.

V egyptském náboženství o původu bohů panuje vzácná shoda

„Před počátkem času existovalo pouze pravodstvo Nun, ostatní povstalo až skrze Stvořitele, který se vynořil z Nunových vod. V roli tohoto prvotního boha mohla v různých kultech vystupovat odlišná božstva (např. Atum, Ra, Ptah, Amon…). Stvořitel dal život nejen lidem, ale také všem bohům, které zplodil, stvořil nebo z něho povstali přímo (např. z potu nebo z kapek krve). Proto v nich byl nějakým způsobem přítomen a bohové mohli být nazýváni Stvořitelovými (např. Atumovými).

Bohové a Bohyně se rodí, dospívají, mají potomky, stárnou. Smrtelnost bohů je však zvláštním a tajemným tématem. Některé zmínky pojednávají o tom, že bůh Thovt počítá dobu života bohům podobně jako lidem, pouze její délka je nesrovnatelně větší.

Nejznámější a nejdůležitější egyptský bůh, který podstoupil smrt, byl Usir, avšak v tomto případě je událost smrti chápána spíše jako temná brána vzkříšení do nového života. U dalších bohů, u kterých se pojednává o smrti se jedná spíše o cyklický vznik a zánik (např. Apop každý den umírá přemožen), nebo o bohy „odpočívající“ (Osmero, Atum). Přestože mnoho textů pojednává o smrti bohů, nepokládá je za mrtvé doslova, ale jen za odpočívající, neaktivní či nehybné.

Božstva spojená s magií

S magickými rituály byla spojena celá řada bohů, což souviselo s jejich charakterem a vlastnostmi, kvůli nimž byli uctíváni a vzpomínáni v kletbách či říkadlech. Byl to především bůh Heka, který byl samotným ztělesněním egyptského slova užívaného pro magii-heka. Byl dáván do přímého vztahu se samotným Stvořitelem. Vyskytoval se také ve společnosti dalších bohů podobného zaměření-jako byli např. bůh Sia a Hu, nebo Ir a Sedžen, čímž se dostával v božské hierarchii na výsostné místo.

Další byl Thovt, jako bůh písma byl také pokládán za pána moudrosti a vědomosti, ale také magie. Váže se k němu především legenda o tzv. „Knize Thovtově“, obsahující veškeré vědění a dávající moc k vládě nad světem.

Bohyně Eset patřila k nejvýznamnějším božstvům starého Egypta víceméně po celou dobu jeho existence a měla termín „heka“ obsažen i v jednom ze svých jmenných přívlastků „Velká magií“, což odkazovalo především k jejím širokým znalostem a zásadní roli v mýtech o Usirovi. V neposlední řadě nelze také opominout další výraz spjatý s magií, jímž je „Achu“, představující jak blažené zesnulé, tak i jednu z tvůrčích magických sil.

Egyptští faraoni byli uctíváni jako bozi a podle některých pramenů byli považováni za pozemské syny boha Rea, nejvyššího ze všech božstev. Symbolem faraona byla dvojitá koruna (pšent), která představovala Horní a Dolní Egypt. Bílá část symbolizovala Horní a červená Dolní Egypt. Jako panovník s neomezenou mocí a duchovní vůdce ručil za správný chod nejen Egypta, ale celého světa. K symbolům moci faraona patřily kromě koruny také tyto věci: Egyptský kříž (anch), který symbolizoval život, hůl byla symbolem vysoko postaveného hodnostáře, žezlo (vas), které vzniklo z hole na zabíjení hadů a také důtky (flagellum). Faraonova hůl byla často na dolním konci zakončena vidlicí a na opačném konci hlavou chrta, který připomínal záhadné zvíře boha Sutecha.

V Egyptě se věřilo, že když faraon usedne na trůn, vstoupí do něj bůh Hór se sokolí hlavou a v tu chvíli se stane bohem i samotný faraon. Proto má neomezenou moc a výhradní právo rozhodovat, co je špatné a co je dobré.


Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2285
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1417
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3124
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2362
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1493
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1278
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1826
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2686
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1346
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1431
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2062
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5808
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1793469
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512751
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444129
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352701
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285430
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274608
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269428
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251753
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239424
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238389
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 235063
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234109
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212500
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202516
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184710
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182558
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181521
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174327
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164138
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161653
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159446
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140835
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126566
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122965
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...