Den vzniku samostatného československého státu

První světová válka změnila mapu světa. Rok 1918, jímž válka a s ní spojené krveprolití skončilo, je zároveň v naší národní historii vyvrcholením boje o samostatný stát. Zároveň tento rok je koncem Rakouska-Uherska a s ním spojené vládnutí dynastie Habsburků, a to nejen de facto, ale i státoprávně. Je to rok počátku budování ČSR jako státu tzv. „Recepčním zákonem“ veřejně vyhlášeným 28.10. 1918. Tím byl nejen vyhlášen československý stát, ale i založen princip právní kontinuity s rakouským a uherským právním řádem.

Jedním z důvodů, proč se tak stalo, byla potřeba klidného a rychlého přechodu do nového státu a využití právní jistoty rakouského a v případě Slovenska i uherského právního řádu. Tento stav však nemohl přetrvávat do nekonečna. Bylo nutno řešit likvidaci tradičního rakouského ústavního pořádku, stejně jako dalších oblastí právního řádu zaniklého mocnářství. Na celém tomto procesu byla nejdůležitější ta skutečnost, že se tím současně otevřela cesta k vybudování demokratických ústavních základů Československé republiky.

Rok 1918 – poslední rok války a činnost Národního výboru

Rok 1918 nebyl významný jen jako poslední rok 1. světové války, ale byl důležitý především pro dokončení snah o celkovou reorganizaci států Evropy. Již 6. ledna 1918 byla na shromáždění českých říšských a zemských poslanců v Praze přijata tzv. Tříkrálová deklarace, která formulovala program domácích českých politických stran. Hlavním bodem deklarace bylo vytvořit samostatný Český stát v historických hranicích společně se Slovenskem při respektování práv národních menšin. V březnu téhož roku byla T.G. Masarykem v USA založena tzv. Národní rada Československá. Masaryk po jednání s americkými Čechy a Slováky sepsal Pittsburskou dohodu, která schvalovala spojení Čechů a Slováků v jednom demokratickém státě s republikánskou vládní formou a ústavou.

Teprve od poloviny roku 1917, kdy si válkou vyčerpané Rakousko-Uhersko přálo mír, byla úředně povolena větší svoboda projevu a čeští poslanci mohli ve Vídni pronést, že český národ chce svobodu a s pouhými ústupky monarchie se nespokojí. Prvek radikalismu se do české politiky dostal až tehdy, když bylo zřejmé, že Rakousko-Uhersko ve válce nezvítězí a nebude se tak moci pomstít odbojnému českému národu.

V červenci 1918 vzniká v českých zemích Národní výbor, jakožto jediný zastupitel českého národa slučující všechny české politické strany a rozhodující o národních požadavcích. Vznikl jako projev vůle a odhodlanosti a jeho utvoření bylo netajenými přípravami pro převrat, díky kterému by se české země vymanily z nadvlády Rakouska-Uherska. Nemělo se však jednat o převrat násilný. Národní výbor pozoroval vojenský i politický vývoj v Evropě, z čehož získal přesvědčení, že rozklad monarchie se neúprosně blíží a Rakousko-Uhersko kapituluje. Nechtěl vyjednávat pouze o reformě nebo reorganizaci v rámci monarchie, ale chtěl samostatný demokratický československý stát s vlastní správou a pod vlastní svrchovaností.

Rakousko-Uhersko, ve snaze udržet si nadvládu nad národy monarchie, nabízí čím dál tím větší ústupky – představitelé monarchie dovolují pronášet řeči, za které se dříve trestalo, povolují rozsáhlé amnestie, dokonce nabízí federaci, kterou však Češi i ostatní národy v září 1918 odmítli. Těchto ústupků využívali čeští poslanci k jedinému: k radikalismu.

„Národní výbor s největší rozhodností protestuje proti nejnovějšímu pokusu roztrhnout jednotu národa československého a ohrozit jednotu a nedílnost zemí českých“.

Osud Československa organizovaný ze zahraničí

Dne 14. října 1918 oznamuje Edvard Beneš Spojencům, že se v Paříži ustavila Prozatímní československá vláda, jejímž předsedou a ministrem financí je T.G. Masaryk, ministrem zahraničí a vnitra Edvard Beneš a ministrem války Milan Rastislav Štefánik. Beneš také konstatuje, že toto rozhodnutí se stalo v dorozumění s politickými vůdci doma a že tato zahraniční vláda byla uznána za orgán, jež má právo zastupovat československý národ před Spojenci a na mírové konferenci. Tento důležitý orgán pro formování budoucího Československa působící v zahraničí byl nakonec uznán všemi spojeneckými vládami a teoretický boj o ideu československého státu byl tak dokončen. Teď už jen zbývalo tuto ideu realizovat prakticky.

Za další důležitý krok pro budoucí stát by se dalo považovat Masarykovo Prohlášení o nezávislosti, známé jako Washingtonská deklarace. Píše, že „Federalizace a tím více autonomie neznamenají nic pod Habsburskou dynastií…Náš národ nemůže se volně vyvíjet v habsburské lži-federaci, která není než novou formou odnárodňujícího útisku, pod nímž jsme trpěli minulá tři století“.

Deklarace načrtává hlavní zásady ústavy budoucího státu. Hovoří se zde například o tom, že Československý stát bude republikou s demokratickým zřízením, spočívajícím na všeobecném hlasovacím právu. Stát zaručí úplnou svobodu náboženství, vědy, umění, tisku, práva shromažďovacího a petičního a také bude chránit práva menšin. Provede nutné sociální a hospodářské reformy, zruší šlechtické výsady a odloučí církev od státu.

Poté nastal čas na sjednání harmonie mezi domácí a zahraniční politikou. Čeští zástupci Národního výboru tedy 25. října 1918 odjeli do Ženevy. Odjezd delegace do Švýcarska způsobil, že Národní výbor jednal ve známé sestavě: Švehla, Rašín, Stříbrný a Soukup. Jednání se uskutečnila 28. října téhož roku na domácí půdě. Cesty do Švýcarska však nebylo tolik zapotřebí, jak se původně myslelo. Za tři dny poté měl totiž český národ významnější příležitost ukázat, jak se ztotožňuje s tendencemi zahraniční revoluce. V době jednání delegátů v Ženevě o zřízení nového státu, již tento stát vznikal v pražských ulicích.

28. říjen 1918 a s ním spojené vyhlášení samostatnosti Československa

„Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných kulturních států světa“.

Když vzešlo ráno 28. října roku 1918, nikdo si nedokázal představit, co vše se tento den stane. Když se ráno v novinách objevila Andrássyho nóta, dala svým způsobem popud k převzetí moci Národním výborem na území. Národní výbor tedy začal jednat. Jeho představitelé začali postupně, odvolávajíce se na Andrássyho nótu, pokojně přebírat moc. Lidé však považovali Andrássyho nótu za samotné vyhlášení samostatnosti. Zaplnili ulice a začali oslavovat, i když vlastně ještě nebyl důvod. Byli proto povoláni vojáci, jakožto prostředek pro zachování pořádku. Vlny emocí a davové šílenství totiž mohly způsobit narušení pokojného přebírání moci. Oslavování se mohlo strhnout v rozsáhlé pouliční bouře, jež mohly vést ke zbytečnému konfliktu a následnému krveprolití. A právě tomu chtěl Národní výbor za každých okolností zabránit. Vojsko však nakonec bylo, na apel jednatele Národního výboru dr. Soukupa, odvoláno.

Ve večerních hodinách 28. října 1918 byl vydán první zákon: „Zákon ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu československého“, který byl uveřejněn v novinách. Tento zákon se snažil zejména zaručit plynulost a souvislost přechodu od zákonů monarchie k novému státnímu životu. Prohlašuje, že dosavadní zemské a říšské zákony zůstávají prozatím v platnosti, stejně tak, jako činnost jednotlivých úřadů. Vše však mělo být podřízeno Národnímu výboru, jakožto výkonnému státnímu svrchovanému orgánu. Tento akt znamenal naprosté prohlášení samostatnosti, i když ne vše, co bylo v zákoně napsáno, byla pravda. Většina země totiž ještě formálně podléhala rakouské moci, případně šlo o spoluřízení. Zákon tedy značně předbíhal skutečnostem, o čem hovoří i fakt, že proklamoval stát československý, i když v té chvíli neměli Češi ani Slováci na Slovensku minimum moci.

Vyhlášení Československa a jeho obnovení v původních hranicích nenechalo klidné Němce. Aniž by respektovali svoji pozici poražených ve válce, požadovali odtržení německých krajů v sudetských zemích od Československa. Hlásali právo na sebeurčení Němců, ale jednání jejich představitelů s představiteli českých Němců bylo pro Němce neúspěšné. Německé provincie však byly, a to se souhlasem vítězné Anglie a Francie, koncem roku 1918 násilně obsazeny československou armádou a byla v nich zavedena československá správa.

Dne 30. října 1918 byla svolána schůze do Turčianského svatého Martina, ze které vzešla tzv. Martinská deklarace. V té se Slováci ztotožňují s událostmi předchozích dnů na českém území a prohlašují se za část jazykově i kulturně-historicky jednotného československého národa. Slováci tedy uznali československou jednotu.

Po krátkém poválečném období let 1945-1948 plném očekávání a nadějí se Československo muselo potýkat s diktaturou, a to plných 40 let. Význam první Československé republiky tkví především v položení pevných základů demokracie v českých zemích. Na tyto základy jsme mohli směle navázat po roce 1989, po pádu komunismu ve střední Evropě.


Nejnovější články na našem portálu

září 30, 2023 930
Ve Vesmíru existují biliony miliard galaxií, každá galaxie má několik miliard hvězd. A to není...
září 28, 2023 277311
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
září 23, 2023 546
„A Henoch pravil: Já Henoch, muž zbožný, jemuž Bůh otevřel oči, aby uzřel svatého v nebi. Ukázali...
září 22, 2023 616
Jednou se mi do rukou dostala kniha, která ve mně zažehla podnět k napsání tohoto článku. Autorka...
září 20, 2023 450886
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
září 19, 2023 37586
Je mnoho způsobů vyjádření pro partnera, se kterým prý máte zažít neuvěřitelně romantickou lásku,...
září 17, 2023 85044
Bolest kdekoliv na páteři může duchovně znamenat, že jdete v životě špatným směrem či děláte něco,...
září 16, 2023 1421
23. 9. v 8:50 vstoupí Slunce do znamení Vah, které je prvním znamením v řadě, jež nás otevírá...
září 07, 2023 16498
Před 30 lety objevila známá americká lékařka Dr. Hulda Clarková něco, co významně změnilo směr...
srpen 23, 2023 1207
23.08.2023 v 11:02 vstoupí Slunce do znamení Panny, kdy sklidíme plody toho, co jsme nejen na...
srpen 20, 2023 11412
Jak často jsme si řekli, že bychom potřebovali trochu ubrat? Naše tělo je unavené nedostatečnou...
srpen 17, 2023 10681
V poslední době se objevil nový termín, Chanelling. Tento pojem se prezentuje jako výjimečná...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1892127
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 513803
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 450886
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 288681
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 277311
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 270266
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 254749
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
3 srpen 2019 242839
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 242222
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
12 prosinec 2020 240637
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 237023
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 213598
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 204319
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185561
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 184594
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183314
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175441
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165251
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162442
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160039
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141571
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127266
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123456
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 120953
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...