Jóga a její přínos pro fyzické i psychické zdraví

Veškerý život se projevuje pohybem. Proto je pohyb i základní potřebou každého člověka. Může být dokonce oceňován jako předpoklad zdraví a prostředník spokojeného životního pocitu, zvláště je-li uskutečňován s pozorností a spontánně. K tomu je však potřeba naučit se citlivě vnímat svoje tělo, cvičit v bdělém pozorování účinků vlastního pohybu, abychom získali bezprostřední zkušenost o sobě samých i o svém soubytí s prostředím.

Co je to jóga?

Jóga je považována za filozofii, vědu i umění. Vznikla ve starodávné Indii, ale podobné systémy jsou známé i z Indonésie, Tibetu, staré Číny, Japonska a z jiných starých kultur. Za původce jógy bývá označován Šiva, představitel věčného bytí i věčné proměny. Nesmrtelný dialog mezi těmito dvěma principy, které jsou zastoupeny v člověku, je uveden v Bhagavadgítě. Využití jógy v různých náboženstvích může budit dojem, že jóga je náboženství nebo jeho část. Tento názor je však mylný. Jóga historicky vznikla nezávisle na náboženství na základě pozorování přírody. Je to vlastně systém, biotechnika, která je vhodná na ovlivňování nervové soustavy a tím pro udržení zdraví. Jóga je systém založený na tělesném cvičení, regulovaném dýchání, mentálních cvičení na koncentraci myšlení a na ovlivňování nervové soustavy. Pohyby z poloh jógy dnes například přebírají fyzioterapie a gymnastika.

joga

Slovo jóga pochází ze sanskrtského slova „jug“ a znamená podmanění tělesných a psychických projevů pomocí regulovaného dýchání a tělesných poloh. Přenesený význam slova jóga by mohl být dvojí: spřažení-spojení člověka s bohem ve smyslu latinského religio, nebo spřažení-ujařmení nižších elementů lidské bytosti, které je podmínkou, aby zcela očištěné vědomí člověka, átman, se ztotožnilo ve vědomím absolutním, brahman.

Přijímá-li člověk jógu jako integrální nauku, jako celistvé umění života, bude nucen pracovat na vlastním zdokonalování ve třech oblastech:

• Oblast morálně etických hodnot – Zásady první z nich jsou formulovány v deseti bodech jamy-nijamy. Práce na vlastním charakteru patří k základům jógy, bez kterých tento systém ztrácí svůj celkový smysl. Kvalita vlastního charakteru bezprostředně souvisí s otázkou mezilidských vztahů a celkového přístupu k životu. Pokud nemá člověk zájem o určitou sebekázeň a sebezdokonalování v těchto oblastech, nelze hovořit o tom, že skutečně praktikuje jógu, i kdyby zvládal třeba krkolomné polohy v oblasti hathajógy.

• Oblast tělesných a dechových cvičení – Druhou oblast tvoří tělesná a dechová cvičení, ke kterým se pojí také otázky výživy a životosprávy vůbec. Pokud se jedná o vlastní cvičení, je nutno respektovat jeho odlišný charakter od běžných pohybových aktivit a z toho důvodu také dodržovat základní doporučení.

• Oblast mentálních technik – Jóga nabízí ucelený systém hierarchicky uspořádaných metod, které jsou účinným prostředkem v otázce psychického přetížení, vzniku neuróz i závažnějších duševních onemocnění a zároveň poskytují možnost hlubšího poznávání vlastní osobnosti. Tak jako vše v tomto světě může být člověku k užitku či ke škodě, mohou mentální techniky představovat doslova blahodárné působení na psychiku člověka, ale při nevhodném použití přinášet i jisté riziko.

Mezi cíle mentálních technik patří prohlubování vědomí o sobě, získávání zkušeností s ovládáním vlastních myšlenek a emocí, hluboké mentální uvolnění a regenerace duševních sil, rozvíjení mentálních schopností a zkvalitňování v oblasti morální.

Jednotlivé druhy jógy

Karmajóga: Má ovládnout jednání, aby bylo dosaženo osvobození – mókša. Vychází z nauky o karmanu. Jogín, který si zvolí tuto cestu se nesmí dopustit žádných přečinů. Nejásá nad zisky, neželí ztrát. Tím připravuje své činy o jejich karmický dopad a vymaňuje se tak z koloběhů životů.

Džňánajóga: Nejvyšší jóga poznání spočívá v naprostém zničení pocitů, že člověk má nějakou individuální existenci, že jeho osobní já je činitelem. Zpočátku se jedinec učí rozlišovat, co je trvalé, od toho, co trvalé není, až pochopí jedinou pravou trvalou podstatu, čisté vědomí, átman, a pozná jeho totožnost s vědomím absolutním, brahman.

Bhaktijóga: jogín, který se vydal na cestu tohoto druhu jógy, obětuje všechny emoce libovolně zvolené představě osobního boha. Nakonec uctívač ztrácí představu svého individuálního já a zažívá bezmeznou slast s vyvoleným božstvím.

Rádžajóga: Jde o osmistupňovou metodu ovládnutí mysli, kterou Pataňdžali ve 3.století př.n.l. sestavil a popsal v Jógasutře. Pataňdžaliho rádžajóga je nejutříděnějším systémem jógy a všechny ostatní systémy jógy byly tímto systémem podstatně ovlivněny.

Hathajóga

Systém hatha-jóga se historicky vyvinul pravděpodobně postupně ze známých jogistických tělesných poloh, sedů, starodávných dechových cvičení a tělesných poloh-ásan, muder, které znázorňují sochy z období našeho letopočtu. Údaje o ásanách a mudrách lze nalézt i v umělecké literatuře ze 4. a 5. století. Soustava hathajógových cvičení je tradičním oborem, pěstovaným v Indii po tisíciletí. V nejužším a nejkonkrétnějším smyslu jde o spojení dýchání pravou („ha“ sluneční) a levou („tha“ měsíční) nosní dírkou. V hathajóze se přičítá dechovým cvičením (pránájáma) největší význam při získávání žádoucí rovnováhy a ostatní cvičení jsou-vedle svého obecnějšího zdravotního významu zčásti přípravou na způsobilost pránájámu provádět, nebo přípravou pro zaujetí polohy předepsané pro příslušnou pránájámu.

Hathajóga byla značně ovlivněna tantrismem. Tantry předpokládají všemožné magické vztahy ve vesmíru, docházejí ke stejné představě, že člověk, mikrokosmos, se podobá antropomorfně pojatému vesmíru, makrokosmu. V těle člověka je šakti, latentní tvůrčí energie, spící stočena jako had, kundaliní, která po probuzení může vytvořit jednotu mezi vědomím člověka a vědomím absolutním, átmanu a brahman. Proto hathajóga tak jako tantry přikládá velikou důležitost tělu. Má dojít k jeho ovládnutí, musí být učiněno pevným, zdravým a silným, tak může být dán předpoklad duševního vzestupu.

Hathajóga upřednostňuje pomalé pohyby, plynulost a výdrž v pozicích. Člověk se po cvičení ásan cítí osvěžený a uvolněný. Cvičení hathajógy stojí v protipólu dynamických aerobních cvičení.

dech

Dech a jeho význam

Pozoruhodnou formou lidského pohybu je dýchání. Je-li tento pohyb harmonický, stává se také významným předpokladem zdravého života. Dech je jedinou lidskou funkcí, která probíhá nejen samovolně jako vegetativní proces s dechovým centrem v mozku, ale i pod vlivem naší vůle, tedy vědomě. Proto můžeme dech řídit a cílevědomě využívat ku prospěchu svého zdraví. Tvoří tedy hranici mezi naším životem vědomým a životem nevědomým. Vědomým, uvolněným a pravidelným dýcháním lze zmírnit bolesti, tlumit agresivitu, překonávat únavu, zvyšovat vitalitu, zabezpečovat dobré trávení a usnadňovat klidné usínání.

Vydechování připomíná odevzdání něčeho, předávání sil, jimiž utváříme svůj vnitřní i vnější svět. Naopak při vdechování prožíváme stav opačný. Nadechování je tedy spojeno s napětím a aktivací a vydechování s relaxací.

Rady pro správné dýchání

Prvním krokem k nápravě dýchání je naučit se dýchat nosem, neboť dýchání ústy je pouze jeho nouzovou formou. Průchozí branou pro vzduch jsou dvě symetrické nosní dírky. Tak jako většina orgánů v lidském těle je dvojitá a zároveň souměrná, tak i nosní dírky jsou symetrické. Podle starých nauk bývá pravá nosní dírka spojena s mužskou energií, tzv. sluneční, se silou aktivizující a levá nosní dírka s ženskou energií, tzv. lunární, se silou zklidňující. Jen ve spolupráci obou nosních dírek a v jednotě obou polárních proudů dechu je základ harmonie dechu i života. V hathajóze se proto dbá na udržování obou nosních dírek v čistotě, aby jimi mohla volně proudit životní energie zvaná prána.

U neklidného a napjatého člověka je dýchání narušeno. Stává se povrchním tedy nedostatečným – poněvadž dýchací soustava, hrtan, průdušky, hrudní i břišní svalstvo a zejména bránice ztrácejí vlivem křečovitého stažení svou pohyblivost. Důsledkem je nejprve nahromadění plynných produktů, které místo aby byly vypuzeny, setrvávají v organismu a pomalu, avšak neúprosně, jej zanášejí. Z toho zároveň vyplývá trvale snížené okysličování, tj. skryté dušení. Těžko lze očekávat, že za těchto podmínek zůstane organismus zdráv. Jógová dechová cvičení působí nejen na dechové funkce, ale prostřednictvím dechu ovlivňují také psychiku, svalové napětí a funkci dalších vnitřních orgánů v oblasti hrudníku a břicha.

O systému „Jóga v denním životě“

Systém je vhodný pro všechny věkové stupně, nevyžaduje žádné akrobatické schopnosti a umožňuje jógovou praxi netrénovaným, nemocným a postiženým osobám nebo lidem v rekonvalescenci. Postihuje všechny oblasti: Nezabývá se pouze fyzickou složkou, ale zahrnuje i duševní a duchovní aspekt. Klasické ásany a pránájáma jsou rozčleněny do osmidílného sytému, který začíná SARVA HITA ÁSANAMI (v překladu cviky vhodné pro všechny). Po tomto prvním, přípravném díle následuje sedm dalších, které vedou krok za krokem k pokročilým ásanám a pránájámě. Z těchto základních cviků systému Jóga v denním životě se vyvinuly mnohé speciální programy nazvané například: Jóga proti bolestem zad, Jóga proti bolestem kloubů, Jóga pro seniory, Jóga pro manažery či Jóga pro děti.

Důležitým nástrojem sebezkoumání a sebepoznávání je meditační technika sebedotazování a sebeanalýzy, která je rovněž rozčleněna do jednotlivých stupňů. V ní pronikáme do podvědomí, které je původcem našich přání, komplexů, vzorců chování a předsudků. Toto cvičení nás vede k poznání sebe sama.

Základním principem Jógy v denním životě je svoboda vyznání. Jóga není náboženstvím, je pramenem duchovnosti a moudrosti, který tvoří základ všech náboženství. Překračuje náboženské hranice a ukazuje cestu k jednotě. Praktikovat jógu znamená být aktivní v tom nejkladnějším slova smyslu a pracovat pro blaho celého lidstva.

Stará jógová moudrost praví: „Zasej myšlenku, sklidíš čin. Zasej čin, sklidíš zvyk. Zasej zvyk, sklidíš charakter. Zasej charakter, sklidíš osud“.


Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2364
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1464
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3141
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2424
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1500
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1297
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1855
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2708
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1352
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1435
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2071
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5847
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1795479
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512773
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444151
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352724
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285460
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274635
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269447
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251826
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239433
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238421
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 235179
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234148
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212529
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202545
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184719
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182564
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181567
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174345
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164161
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161659
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159459
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140843
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126580
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122973
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...