Miroslav Zelenka: Síla kolektivního vědomí

Síla lidského vědomí je známa relativně malému okruhu lidí, což jsou zejména lidé, kteří se věnují studiu takových informací, které jsou souhrnně a nepřesně nazývány duchovno či esoterika. Přesněji řečeno malý okruh lidí jí připisuje význam, jaký skutečně má. Znalost placebo efektu je všeobecně rozšířena i mimo okruh lidí zajímajících se o duchovno a je uznáván dokonce i ve vědeckých kruzích. Zajímavé je, že rozšíření této informace mimo oblast alternativy k podávání tzv. účinných léků je víceméně minimální, přestože se logicky zdá nesmyslné, proč by síla vědomí měla působit jen při podání tzv. neúčinné náhražky léku.

   Pokud uvažujeme o znalosti síly kolektivního vědomí lidí, okruh běžných lidí se ještě zúží, a to stále uvažujeme jen o znalosti tohoto fenoménu. Při úvahách o reálném vědomém využívání síly lidského vědomí či dokonce síly kolektivního lidského vědomí se okruh lidí nadále zúží.

   Dosud jsme se pohybovali pouze v kategorii tzv. běžných lidí, ale jsou i kategorie lidí, které jsou výrazně méně početné, za to v této oblasti, ale i oblastech jiných mnohem informovanější. Kategorie bytostí (používám v tomto případě pojem bytost, protože se nemusí jednat pouze o bytosti lidské), které jsou označovány jako tzv. globální elity či  ilumináti mají o síle lidského vědomí a o síle lidského kolektivního vědomí velmi podrobné informace a také těchto informací dlouhodobě a velmi účinně používají. Zřejmě není nutno pochybovat, že toto využití je zaměřeno na jejich prospěch a rovněž tak asi nebude vzbuzovat pochybnost, že tak činí na úkor lidstva jako celku.

   V oblasti duchovních nauk je víceméně všeobecně uznáván názor či hypotéza, že si svým vědomím tvoříme naši realitu. Při popisu Universa jako jednoho ohromného vědomí, mimo kterého nic neexistuje, se tato myšlenka nejeví pouze jako hypotéza, ale jako skutečnost. Představme si, že při znalosti této informace chceme ovládnout to, čemu se říká svět, ale při tom je tím myšlena naše planeta. Na co se zaměříme nejdříve? Logicky na ovlivňování vědomí lidí, kolektivního vědomí lidstva a tím i na tvorbu reality v souladu s tímto kolektivním vědomím. K tomu je potřeba ovládat rozhodující zdroje informací. Není nutno ovládat všechny zdroje informací, protože postačuje ovládat rozhodující zdroje.

V poslední době (míněno v kategorii stovek let) jsou rozhodujícím zdrojem informací média. Předtím byly rozhodujícím zdrojem informací církevní funkcionáři a učitelé všeho druhu. V obou případech se jednoznačně jedná o zdroje ovládané vládnoucími silami, což dost často nebyly a nejsou vlády jednotlivých států. Díky prudkému rozvoji médií v posledních sto letech a centralizaci jejich vlastnictví se ovlivňování kolektivního vědomí lidstva významně zjednodušilo a teprve rozšířením internetu se vytvořily podmínky pro vytvoření určité protiváhy.          

vědomí

Dlouhodobá manipulace kolektivním lidským vědomím médii všeho druhu je daleko intenzivnější než si velká většina lidí uvědomuje, či je ochotna si připustit. Ani většina lidí, která je s touto myšlenkou seznámena si zřejmě neuvědomuje, do jaké hloubky tato manipulace může až dosahovat. Zdaleka se nejedná pouze o média, přinášející nám informace o dění ve světě. V podstatě i veškeré umění může být použito k těmto účelům a také k těmto účelům používáno bylo a je.  Nedílnou součástí manipulace vědomím jsou i škola a věda. O tom, že je všechno jinak ani nemusím mluvit, ale to, že záměrné zkreslování popisu skutečnosti slouží mimo jiné k tomu, abychom svým vědomím tvořili realitu, která vyhovuje právě těm, kteří nám ji zkreslují, považuji za nutné zdůraznit právě v tomto článku.     

Oni (ilumináti, globální elity, cabal) vědomě využívají sílu našeho vědomí k tvorbě reality dle jejich plánů. To je jeden z důvodů, proč se tak bojí poznání všeho druhu a bojí se i toho, čemu se říká odhalení. Proto je tak důležité nenechat se ovlivňovat jejich zmanipulovaným a zdeformovaným popisem reality a tvořit si vědomě realitu dle svých představ vlastním vědomím. Samozřejmě jsem si vědom, že není zcela jednoduché se ubránit všem těm vlivům, které v mnoha případech působí podprahově a velká většina lidí si je vůbec neuvědomuje. Například převážná většina scifi filmů nám ukazuje budoucnost lidstva negativní až někdy zcela depresivní, a to i ve filmech, které jinak mají vliv i na probouzení lidí jako byla trilogie Matrix.

   Téměř klasickou ukázkou je systematické vytváření iluze nedostatku, která natolik ovlivňuje naše kolektivní vědomí, že skutečně většina lidí zažívá reálný nedostatek. Reálný nedostatek je odlišný od tzv. relativního nedostatku, který může spočívat například v tom, že nemáme nejnovější a nejlepší mobil nebo auto, i když i tato relativní iluze nedostatku je silně manipulační a přivádí mnoho lidí minimálně k neetickému jednání vůči druhým lidem.

    Není v mých silách a už vůbec ne v časových možnostech tohoto článku věnovat se alespoň výčtu zásadních ovlivnění kolektivního vědomí, ale pokusím se na několika příkladech, které by možná většinu posluchačů ani nenapadly, demonstrovat rozsáhlost manipulací.

   Často jsem uváděl, že pojetí lásky v naší civilizaci je deformováno zejména stálým oslavováním milostného vztahu mezi mužem a ženou, což obsah pojmu láska významně zužuje a ještě ke všemu je láska zaměňována za závislost. To vedlo mnoho lidí k zablokování srdeční čakry, protože nechtěli, aby utrpení ze své závislosti, kterou považovali za velkou lásku, se příště opakovalo, a tak se snažili zabránit tomu, aby se již nikdy tolik “nezamilovali”.

   Umíte si představit, zda by tento náš svět mohl fungovat dle představ jeho tvůrců tak, jak ho vidíme fungovat v současné době plné válek a konfliktů všeho druhu, kdyby měla velká většina lidí otevřenou srdeční čakru? Umíte si představit člověka s plně otevřenou srdeční čakrou, jak se jde odpálit do davu pro něj zcela neznámých lidí? Je mi jasné, že tyto řečnické otázky jsou víceméně absurdní, ale možná by nás mohli přivést k myšlenkám, proč se tyto manipulace dějí.

   Už jsem o tom myslím někdy mluvil, ale opakování je babička moudrosti. Knížky a filmy o Harry Potterovi jsou opravdu silně rozšířeny mezi dětmi a mládeží, i když bych poslední filmové díly označil spíše za horory pro děti od 15 let. Kdo z těch, kteří zejména závěrečné díly někdy shlédli, si uvědomil, jak je tam víceméně stále velmi silně zdůrazňováno, že proti zlu a ještě k tomu zlu ze strany vládnoucích sil není žádná šance. Protože se jedná rádoby o pohádku, tak nakonec “snad” dobro i zvítězí, ale ta forma, jak je toho dosaženo, je i na pohádku (u které se, musím říct bohužel, na logiku tak moc nehraje) hodně přitažená za vlasy. Stejně podprahově zůstane pocit, že proti zlu není šance, a to už jen pro to, že Harry Pottrové se v běžném životě vyskytují asi tak často jako supermani.           

   V této souvislosti mě napadá, proč se biatlon stal tak rozšířeným televizní sportem? Není to náhodou tím, že imituje válku?

   Jedna věc je poznat skutečnost a druhá věc je skutečnost měnit dle svých představ. Bez poznání toho, že jsme neustále manipulováni tvořit si naším vědomím realitu dle představ těch, kteří nám tu více tu méně skrytě vládnou a bez znalosti forem, jakých k tomu používají, je v podstatě nemožné se této manipulaci ubránit, pokud nejsme zcela izolováni od médií všeho druhu. Poznání však samo o sobě nemusí stačit. Důležitá je ještě naše aktivní činnost (v nejširším slova smyslu) směřující k tomu, abychom pozitivně ovlivňovali kolektivní vědomí lidstva. Slovem pozitivně je míněno ovlivňování ve smyslu tvorby reality, která by byla ve prospěch většiny lidstva. Základním prvkem je změna sebe sama, která nám umožní, abychom již pouhým svým vlastním životem, svoji běžnou každodenní činností přispívali ke změně kolektivního vědomí. Důležitým předpokladem k tomu je otevřená 4. srdeční a 5. komunikační čakra. Samozřejmě za podmínek, že i ostatní čakry jsou alespoň přiměřeně otevřené. Významným faktorem je tu vztah k sobě, tj. dostatečná láska k sobě, sebevědomí a pokora.   

   Kromě výše uvedeného je magie rovněž jednou z metod ovládání lidstva, která není moc často zmiňována minimálně mainstraemem. A když už je zmiňována, tak je spíše zesměšňována či zařazována do kategorie nevědeckých blábolů. Osobně považuji za černou magii vše, kdy je mentálně ovlivňována realita tak, že je omezována svobodná vůle druhých bytostí, a to i v případě, kdy máme pocit, že je to ve prospěch těchto bytostí. Tímto vymezením je zřejmé, že každá magie za účelem ovládání lidí, za účelem dosažení či udržení moci nad lidmi, je dle tohoto pojetí magií černou. Myslím, že většina čtenářů může být překvapena, jak často řeším případy karmických důsledků použití černé magie v minulých inkarnacích. Dokonce i vytvoření určitých astrálních kvazibytostí, démonů či džinů lidmi, kteří se nedají zařadit mezi zkušené černé mágy, není až tak neobvyklé. Dokonce i jeden potencionální obchodní partner východního původu (už si přesně nepamatuji, o jakou národnost se jednalo) mně vyprávěl, jak si stvořil služebného džina, který pro něj pracoval.

   Jestliže uvážíme, že je to takto relativně snadné pro obyčejného člověka, není jediný důvod, proč nepředpokládat, že obdobných magických postupů používají i ti, jejichž cílem je ovládat určitou společnost či dokonce planetu Zemi. Informací o využívání magie a o různých rituálech včetně rituálů obětních je skutečně dost a nejsou jen obsahem konspiračních webů.          

   Na základě osobní zkušenosti doporučuji těm, kteří si nejsou jisti svojí vlastní přirozenou energetickou ochranou, aby před návštěvou zařízení jako jsou domovy důchodců nebo nemocnice si vytvořily ochranné vajíčko. U jednoho kamaráda, který často navštěvuje podobná zařízení, jsem objevil tři přisedlíky či energetické parazity a kamarád měl velké problémy s nedostatkem energie. Naštěstí se je podařilo odeslat.

   Kromě toho doporučuji (dovolím si říct důrazně) si udělat ochranné vajíčko nebo jinou ochranu vždy, když vnímáme nějaké nebezpečí energetického útoku (energetického vampirismu) případně vždy, když předpokládáme, že se můžeme otevřít, například při různých energetických léčebných zákrocích, řízených meditacích apod. Dostal jsem informace (upozorňuji, že ne mimosmyslově) o odsávání energie například při léčení reiki energiemi, nebo při řízených meditacích. Ochranné vajíčko doporučuji si tvořit přímo tak, aby membrána vajíčka byla vytvořena tak, aby zvenčí propouštěla pouze pozitivní energie a zároveň umožňovala průchodnost všech energií ven.   

  

Jaký je rozdíl mezi informačním polem a morfogenetickým polem?

   Morfogenetické pole je podmnožinou Informačního pole Teoversa.

   Informační pole vesmíru či Teoversa obsahuje všechny informace vesmíru či Teoversa. Morfogenetické pole obsahuje matrici, specifický vzor vibrací, který je jakýmsi předobrazem pro fenomén, s kterým morfogenetické pole rezonuje a touto rezonancí daný fenomén ovlivňuje. Zároveň je však všemi fenomény, s kterými rezonuje zpětně ovlivňován, takže se může vyvíjet, může se měnit. Pojem fenomén je nutné chápat v nejširším slova smyslu. Takže kromě relativně snadno pochopitelných jevů jako je například člověk, živočich, rostlina či dokonce nerost mohou být morfogenetickými poli na principu rezonance ovlivňovány chemické či fyzikální procesy, ale i myšlenkové procesy. Jako takový specifický příklad jsem již několikrát uváděl zablokování komunikační čakry, nevíru v možnost levitace apod.    Miroslav Zelenka - alternativní publicistaAutor: Miroslav Zelenka Zdroj: http://www.miroslav-zelenka.cz

Jsem normální člověk, kterého baví tenis, jízda na kole, plavání, lyžování a hudba. Velmi rád vařím i jím. Skládám si písničky či muziku k meditacím. K mým oblíbeným činnostem patří i konstruování (nástroje, stroje, ale dělal jsem si i konstrukci nábytku do celého bytu).

Zjednodušeně řečeno zajímají mě činnosti, které obsahují tvůrčí prvek. Čím jsem starší, tím se zintenzivňuje můj vztah k přírodě a jsem rád, když mohu být každý den alespoň hodinu v lese. Miluji moře a hory, i když energie moře má na mne blahodárnější účinky. 


Nejnovější články na našem portálu

květen 22, 2024 97
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 102
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 197
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 377
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 174
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 649
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 696
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 776
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 677
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 591
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2422
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 577
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2040169
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515717
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457303
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293312
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282901
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273052
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259904
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252025
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 250460
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243119
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241195
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215372
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206865
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188620
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186607
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184383
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176796
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166884
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163445
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161204
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142921
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128279
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124682
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122664
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...