„A Henoch pravil: Já Henoch, muž zbožný, jemuž Bůh otevřel oči, aby uzřel svatého v nebi. Ukázali mi ho andělé a od nich jsem vše uslyšel a porozuměl všemu, co jsem viděl, avšak nikoli pro toto pokolení, nýbrž pro ty, kdo teprve přijdou“.

Existují témata, která se od nepaměti prolínají v různých dobách a podobách. Takový příběh naplňuje postava Henocha (Enocha), jehož jméno znamená v překladu „Zasvěcený“. V esoterních kruzích je jeho postava ztotožňována s Hermem, Trismegistem či Thovtem. Je zmíněn v páté kapitole knihy Genesis jako sedmý v rodopisu deseti patriarchů, který počíná Adamem a končí Noem. 

„Ve věku sto šedesáti dvou let zplodil Jered Henocha (…). Ve věku šedesáti pěti let zplodil Henoch Metuzaléma. A chodil Henoch s Bohem po zplození Metuzaléma tři sta let a zplodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo tři sta šedesát pět.

Henoch se líbil Bohu a byl přenesen do nebes jako příklad účinného pokání pro všechna pokolení. Nikdo na zemi nebyl stvořen, kdo by se vyrovnal Henochovi, neboť byl ze země vzat vzhůru. Jeho jméno, stejně jako informace, že chodil neustále s Bohem, i jeho neobvyklý odchod ze světa, z něj udělaly ideální postavu apokalyptické literatury.

EL LIBRO DE ENOC: CANON DE LA BIBLIA Y LA IGLESIA ORTODOXA
Zdroj obrázku: https://estaeslahistoria.com/c-hebreo/el-libro-de-enoc/

OHNIVÉ VOZY BOŽÍ BYLY POSLÁNY PRO TOHOTO SVATÉHO MŮŽE A ON BYL PŘENESEN DO NEBE

Vztah mezi Bohem a člověkem je velmi složitý a v určitých chvílích velmi neprůhledný především ze strany Boha. Bůh jedná z našeho pohledu občas nejasně. Tento vztah podobně jako ostatní vztahy (např. přátelství) se vyvíjel postupně. Na počátku byli jedinci (vyvolení), které si Bůh vyvolil k nějakému poslání (úkolu).

Enoch byl svatý muž. Sloužil Bohu v samotě srdce. Uvědomoval si porušenost lidské rodiny, oddělil se od potomků Kainových a káral je za jejich velkou bezbožnost. Jeho duše se trápila, když denně viděl pošlapávání autority Boží. Rozhodl se, že se od bezbožných oddělí a bude trávit většinu svého času o samotě, přemítáním a modlitbou. Čekal před Bohem a modlil se, aby znal Jeho vůli dokonale a mohl podle ní jednat.

Určité chvíle si vybral Enoch pro odpočinek a nestrpěl, aby ho lidé vyhledávali, protože tím narušovali jeho rozjímání. Nevyřazoval se vždy ze společnosti těch, kdo ho milovali a poslouchali jeho slova moudrosti, ani se úplně neodděloval od porušených lidí. V udaný čas se setkával s dobrými i zlými a pracoval na tom, aby odvrátil bezbožné od jejich zlé cesty. Bůh miloval Enocha, protože on Boha vytrvale následoval, ošklivil si nepravost a opravdově se snažil získat dokonalejší poznání Boží vůle, aby mohl podle ní jednat.


Zdroj obrázku: https://blogs.laopiniondemurcia.es/miguel-galindo/2021/09/21/el-libro-de-enoc/

Bůh nedovolil, aby Enoch zemřel jako ostatní lidé, a proto poslal své anděly, aby ho vzali do nebe, aniž by uzřel smrt. V přítomnosti spravedlivých i bezbožných byl Enoch od nich vzat. Množství apokryfních textů naznačuje, že se Henoch stal vůdcem archandělů, strážcem nebeského vědění a strážcem nebeských pokladů. Také byl bezprostředním služebníkem Boha, který mu svěřil všechna tajemství a záhady nebes.

KNIHA HENOCHOVA (TÉŽ ETIOPSKÝ HENOCH) JE JEDNÍM Z NEJZNÁMĚJŠÍCH STAROZÁKONNÍCH APOKRYFŮ

Bible je ohledně Enocha stejně stručná jako ohledně mnoha dalších biblických praotců. Prostě jen žili, zplodili potomky a odebrali se na pravdu Boží, jak káže řád, aby rod nevymřel. Mnohem podrobněji se o Henochovi rozepisuje jiný příběh – známý většinou jen odborníkům jako Kniha Henochova. Přesto (nebo snad právě proto) byl Henochův příběh v podstatě z Bible vypuzen a odsouzen k zapomenutí. Z duchovního světa západní církve téměř beze stopy vymizel někdy po 6. st.n.l. Do dnešních dob přežil jen díky neuvěřitelné pouti přes východní křesťanská společenství, která žila mimo dosah svatých otců v Římě.

Knihu Henochovu pro Evropu znovuobjevil skotský cestovatel James Bruce (1730-1794) v etiopské Abyssinii roku 1773. Dnes se jí říká „První Enoch“. Zároveň nám jako jediná poskytuje jasný důkaz existence tzv. "henochického pentateuchu". Kniha samotná totiž není jednotlivým útvarem, ale kompozicí pěti samostatných knih, v  nichž je možné rozeznat ještě některé menší celky.

1.) KNIHA STRÁŽCŮ

Jedná se o prvních 36 kapitol, přičemž prvních pět kapitol má zvláštní charakter, neboť jde o Henochův prolog k celé knize.
Kniha Strážců rozpracovává téma úpadku lidstva ze šesté kapitoly knihy Genesis, popisuje, jak nebeští strážci navázali sexuální vztahy se ženami, ty potom rodily. Takto došlo ke stvoření Nefilim čili obrů, jak je pospáno v knize:

„…A ony počaly a porodily velké obry, jejichž výška byla tři tisíce loktů. Tito pak snědli všechen majetek lidí, až je lidé nebyli s to uživit. Tak se obři obrátili proti lidem, aby je zhltali. A počali páchat zlo proti ptákům a zvířatům, plazům a rybám a pojídat vzájemně své maso a pít z něho krev…“.

Bůh anděly odsoudil za zplození Nefilim. Nařídil, aby byli padlí andělé (Strážci) svrženi do Tartaru. Nefilim byli také souzeni, a bylo rozhodnuto, že jejich těla budou v míru vráceny na zem, ale jejich duše budou bloudit po zemi navždy jako potulní duchové.

A co říci na narození samotných obrů, o kterých nalezneme zmínku také v legendách mnoha zemí světa, nebo podivným nálezům? Například roku 1911 byly v americké jeskyni Lovelock v Nevadě objeveny velmi staré kostry lidských bytostí, jejichž průměrná výška je odhadnuta na více než dva metry, když v té době je průměrná výška člověka kolem 1,7 metru! Jednalo se snad o pozůstatky prastaré hybridní rasy, na níž upozorňuje i Henochova kniha? Vždyť zmínky o zvláštních bozích nebo poslech z nebes se zvláštními schopnostmi najdeme ve starověké literatuře nespočet – stačí zmínit indickou Mahábháratu


Zdroj obrázku: https://www.jw.org/es/ense%C3%B1anzas-b%C3%ADblicas/preguntas/gigantes-nefilim/

2.) KNIHA PODOBENSTVÍ

V této knize se představuje osoba Syna člověka. Kniha hovoří o moudrosti, která nalezla místa na světě, proto se usídlila v nebesích, odkud předtím přišla. Lidé moudrost nepřijali. Nespravedlnost si ale lidé oblíbili. Syn člověka má přijít na zem a pomstít spravedlivé, jejichž prolitá krev volá po zadostiučinění, Pán toto volání slyší a vyhoví jim. Králové země a mocní padnou. Kapitola 54 zmiňuje potopu jako soud nad lidstvem.

3.) ASTRONOMICKÁ KNIHA

Archanděl Uriel provází Henocha zjevením, při němž jsou Henochovi odkryta tajemství pohybu nebeských těles (hlavně Slunce a Měsíce) a kalendář o 364 dnech.

4.) KNIHA SNŮ

Zaznamenává dvě Henochova vidění, která vypráví svému synu Metuzalémovi. Jedná se o vidění o potopě a vidění, ve kterém jsou Henochovi zjeveny dějiny od Adama až po nastolení vlády Mesiáše. Poslední částí je tzv. Henochova epištola, tedy kapitoly 91-108. Henoch předává rady a napomenutí potomkům. Kapitoly 93, 1-14 a 91. 12-17 jsou označovány jako „apokalypsa deseti týdnů“, jedná se o zachycení dějin světa.

Henochova kniha byla zakazována, vyřazena z Bible a tvrdě cenzurována katolickou církví, která usilovala o popření raně křesťanské víry v existenci andělů z masa a kostí a padlých andělů obývajících fyzická těla a jejich křížení s lidmi. To mělo zabránit tomu, aby lidé poznali skutečnou povahu věcí. Henoch se stal prorokem a prožil řád zajištěný zákonem, aby o něm mohl přinést poselství. Henoch přirovnává všechny spravedlivé a vyvolené v čase soudného dne k „žhnoucím světlům“, mají být „oděni do hávu glorioly“. Říká: „Budete zářit jako nebeská světla a nebeské portály vám budou otevřeny a „objeví se tam, kde jsou pro ně určeny dny a období“.


Nejnovější články na našem portálu

listopad 27, 2023 298
Bretaň (francouzsky Bretagne, bretonsky Breizh, v jazyce gallo Bertaeyn), divoký skalnatý, větrem...
listopad 26, 2023 3937
Při letošní Lví bráně jsem díky jedné klientce znovu otevřela svůj větší zájem o asteroidy. S tím...
listopad 24, 2023 353
„Nazývám mučednictvím to, že pro strast a protivenství trpím ve vězení a nevím, zda nebudu trpět...
listopad 22, 2023 435
„In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. – Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého....
listopad 20, 2023 828
22.11. 2023 v 15:03 vstoupí Slunce do znamení Střelce, který v čase přibývající temnoty hledá...
listopad 17, 2023 395
Diamant je pokládán za krále drahých kamenů, čemuž nasvědčuje i jeho řecké jméno „adamas“, což...
listopad 13, 2023 1621
Většina lidí, se pro praktikování autopatie rozhodla z toho důvodu, že jim konvenční medicína...
listopad 06, 2023 455
„Vúdú je náboženstvím stvoření a života. Je uctíváním slunce, vody a dalších přírodních sil, ale...
říjen 29, 2023 791
Občas se setkávám s názory, že lidské ego (představa o sobě a o světě) nebo stín (potlačené...
říjen 24, 2023 1859
Obecně anémie vyjadřuje, že jedinec emočně i mentálně upadá, protože nenachází smysl života. Trpí...
říjen 23, 2023 1244
23. 10. v 18:21 vstoupí Slunce do znamení Štíra, který hledá, co je pod povrchem, aby objevil...
říjen 18, 2023 2349
Kouzla a čáry byly odpradávna spojené s věšteckým uměním romského národa. Důležitou úlohu při...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1937093
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514319
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 454861
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 290186
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 279766
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 271664
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 257064
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 245739
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 245270
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 241345
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 238297
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214086
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 205081
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185948
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 185756
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183733
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175851
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165811
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162752
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160370
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141922
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127592
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123824
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 121565
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...