Sibiřský národ Jakutů - lovci sobů, pastevci a jedni z nejsilnějších šamanů

Jakuti nebo-li Sachové patří k nejpočetnějším domorodým národům Sibiře. V počtu více než 500 000 obývají území Republiky Sacha a přilehlých oblastí střední a východní Sibiře. Je to obrovské území s drsným klimatem a řídkým osídlením. Z velké části je pokryto březovou a modřínovou tajgou, jež na březích řek a jezer ustupuje vlhkým loukám zvaným alas.

Na severu tajga přechází v lesotundru a tundru, plnou sladkovodních jezer. Najdeme zde i bažiny a poměrně vysoká pohoří. Zimní teploty tu dosahují -60 stupňů Celsia, ale léta jsou suchá a příjemně teplá. Zima zde však trvá až 8 měsíců v roce.

V současné době jsou Jakuti silně ovlivněni ruskou kulturou, jejímuž vlivu jsou vystaveni od roku 1632. Tehdy k Leně dorazil ataman P. Beketov s oddílem kozáků, založil zde pevnost Jakutsk a zahájil vybírání jasaku, daně placené v kožešinách. Brzy byly na území Jakutů založeny i další pevnosti. Atamani a carští úředníci zneužívali své pravomoci, svévolně zvyšovali daně, a obohacovali se na úkor domorodců. Kozáci na Sibiř rovněž zavlekli epidemie neštovic a chřipky. Ty do konce 17. století zahubily až dvě třetiny Jakutů, Evenků a Jukagirů.

Přeživší museli platit daně za mrtvé příbuzné a tím došlo k dalšímu zbídačení. V polovině 17. století ruská justice zavedla trest vyhnanství „za řeku Lenu“, což byl počátek historie východní Sibiře jako trestanecké kolonie, jež smutně vyvrcholila za stalinismu zřízením kolymského Gulagu.

Jakuti na Sibiři chovatelé sobůZa Stalinova režimu, který projevy jakékoli víry považoval za své ohrožení, byly šamanské obřadní pomůcky, bubny a nejrůznější talismany ničeny a zabavovány a samotní šamani po dopadení končili v gulagu. Později začal Sovětský svaz likvidovat šamanismus rafinovaněji – cíleně ho zesměšňoval v očích obyčejných lidí. Točily se propagandistické filmy a psaly příběhy, které vedly původní sibiřské obyvatelstvo k tomu, aby se stydělo za vlastní kulturu. Naštěstí nám badatelé jako např. Gavriil Xenofontov, který byl za tuto snahu později popraven – zachovali původní zkazky a příběhy sibiřského šamanismu.

Teprve roku 1992 byla Republice Sacha přiznána politická i ekonomická autonomie a nastal čas pro, mnohdy klopotnou, obnovu tradiční kultury. Jakuti až do příchodu Rusů neznali písmo. Co mělo být uchováno, muselo být tradováno ústně. Vrcholem jakutské orální tradice jsou eposy oloncholor. Oloncho je základním pramenem pro poznání starších podob jakutského náboženství, a především jeho nejnápadnější složky – šamanismu. Dochovaly se spousty oloncholor, jejichž rozsah se pohybuje mezi 10-36 000 veršů. Nejznámější a zároveň jedno z nejrozsáhlejších je oloncho o Ňurgunu Booturovi s rozsahem 36 000 veršů.

„ŠAMANISMUS NENÍ NÁBOŽENSTVÍ. JE MATKOU VŠECH NÁBOŽENSTVÍ“

Jakuti na Sibiři chovatelé sobůSlovo šaman pochází z jazyka Evenků, do literatury ho uvedl už v polovině 17. století Avvakum Petrov, ruský duchovní odsouzený do vyhnanství na Sibiři. Vžilo se natolik, že se používá obecně, bez souvislosti s určitým etnikem. Jakutština má pro šamana výraz „ojuun“ (ojuutar), šamanka se nazývá „udagan“ (udagatar).

Šamanky jsou pokládány za mocnější než mužští šamani. Jejich znakem je nápadná tělesná krása, již si uchovávají do stáří. Slovo udagan souvisí s kořenem uot – oheň a lze ho přeložit jako „Ohnivá“ nebo „Silná jako oheň“, druhý výklad je ze staromongolského etügen – Matka Země. Jakutské šamany lze rozdělit do tří skupin – na černé šamany (a šamanky), bílé šamany a ostatní, jež můžeme označit jako ne-šamany.


• ČERNÍ ŠAMANI – (ABAASY OJUUTTAR) při rituálech vždy nosí šamanský plášť. Předpokládá se u nich schopnost sestupů do Podzemí nebo výstupu do nebeských světů k Horním abaasy. Jejich obřady se často konaly v noci. Uvádí se, že někteří z nich byli schopní křísit mrtvé, ale podobná vyprávění se vztahují i na bílé šamany. Nemoci Jakuti přičítali napadení nemocného démonem nebo ukradení jedné z jeho tří duší démonem. Šamanská léčba začínala tak, že šaman nemocného prohlédl, zjistil příčinu choroby a přešel k extatickému obřadu. Někdy prováděl obřad opakovaně, více nocí po sobě. Obřadu se nesměly účastnit děti, aby jim neublížila šamanova síla. Podle očitých svědků byla vystoupení působivá, až děsivá.

Šaman se v extázi nekontroloval, někdy ho museli držet až tři muži nebo byl přivázaný na lasu. V extatickém stavu mohl opustit své tělo a hledat ukradenou duši nebo vtáhnout démony do svého těla a poté vyhnat ven. Šaman také mohl démony oslovit a vyhnat z těla nemocného a kouřovým otvorem z obydlí.


Pro černé šamany jsou charakteristické bouřlivé a kruté iniciační vize, označované jako „ettenii“ – rozsekání. Šaman při nich opustil tělo a byl roztrhán skupinou démonů abaasy, představujících choroby. Démoni vysáli jeho krev, pozřeli maso a omyli kosti. Poté kosti obalili novým masem a napustili novou krví. Čím více duchů bylo při iniciaci přítomno, tím více chorob dokázal šaman léčit.


Na to, aby šaman ettenii zvládl, potřeboval dostatek síly. Pokud ji neměl, mohl ji čerpat od svých příbuzných. Ti v takovém případě mohli onemocnět nebo zemřít. Někdy šamanovi přes ettenii zahynulo až devět příbuzných, jejichž sílu potřeboval. Jiné obřady, než léčení černí šamani prováděli zřídkakdy. V minulosti prováděli obřady na podporu válečníků a komunikovali s válečnými duchy.


• BÍLÍ ŠAMANI (AJYY OJUUTTAR) jsou naproti tomu spojeni s uctíváním nebešťanů ajyy, pozemních duchů ičči a Slunce. Zabývali se věštěním, řídili veřejné rituály, jako yhyach nebo sesílání plodnosti. Častěji to jsou muži, nepoužívají vždy šamanský plášť a vedle bubnu je pro ně typická hůlka, zakončená svazkem bílých koňských žíní. Na hrudi nosí zavěšený sluneční symbol. Bílí šamani nesměli přinášet krvavé oběti, zřejmě pro ně bylo tabu i zabíjení obecně. Proto přinášeli jen symbolickou úlitbu mléčných produktů ytyk. Také prováděli nekrvavou zvířecí oběť, při níž byl kůň, mnohdy s kresbou „křídel“ na plecích, zasvěcen vybranému duchovi. Takové zvíře nesmělo být zabito, nepoužíval se k tahu, jízdě ani k dojení.


• NE-ŠAMANI (LÉČITELÉ, VĚŠTCI, ČARODĚJOVÉ) – Otosut je léčitel, který léčil nemocné léky rostlinného a živočišného původu. Byli to muži i ženy, někteří prováděli i operace (zlomenin, kýly či dokonce očí). S náboženstvím souvisí pouze okrajově. Jakutská slova dylgasit a bilgesit označují věštce, jenž předpovídá budoucnost, aniž by musel být šaman. Jedná se o předpovídání počasí či vhodné doby pro sezónní práce na základě pozorování přírody. Ne náhodou slovo dylgesit znamená v dnešní jakutštině meteorologa. Aptaach byl čaroděj, používající amulety a magické manipulace ap, jimž se dá naučit. Obdobou je ap iččite, jenž dovede ovlivnit duchy ičči, aniž by dosáhl extáze a opustil tělo.


ŠAMAN JE PROSTŘEDNÍKEM MEZI SVĚTEM TĚLA, MYSLI A DUCHA A SVĚTEM OKOLNÍHO VESMÍRU


Jakuti na Sibiři chovatelé sobůSvět je podle Jakutů rozdělen do tří základních úrovní – na podsvětí, zemi a nebe. Ty jsou vzájemně spojeny jedinou ústřední osou, kterou nejčastěji představuje strom nebo hora. „Šamanský strom stojí na hoře, jeho kořeny prorůstají do podsvětí a koruna sahá do horního světa, zatímco kmen představuje náš prostřední svět. U kořenů žijí duchové šamanských předků a zvířecí matka, v prostředním světě lidé a v horním světě, v koruně, dosud nenarozené duše příbuzných, jako ptáci.“ Právě díky této ose se šamani mohou pohybovat mezi jednotlivými vrstvami světa. Jejich pronikání do jiných rozměrů reality a možnost setrvat v nich s sebou přináší šamanovu schopnost nalézt ztracenou rovnováhu ve svém bezprostředním okolí. Šaman tak sestupuje do podsvětí ve chvíli, kdy má být duše odvedena do říše mrtvých, může sem sestoupit i během léčení. Za ochrannými duchy na nebesa pak vystupuje při podněcujících obřadech nebo při nedostatku lovné zvěře atd. Šaman tedy svým prostřednictvím spojuje vnitřní svět jedince s vnějším světem společnosti.


Každý sibiřský šaman musí mít zvířecí matku, své prvotní zvíře, které má nejčastěji podobu obrovského ptáka se zobákem jako hák, s rozeklanými pařáty a dlouhým ocasem. Tuto úlohu může zastávat také sob, medvěd, havran, pes, vlk, divočák, hřebec nebo býk. Zvířecí matka žije na šamanovi úplně nezávisle. Je plamenem vidění, který proudí šamanským světem, a ztělesňuje tak jeho prorocký dar. Během života se šamanovi zjevuje celkem 3x. Poprvé, když se rodí šamanova duše. Podruhé, aby se podílela na její výchově, na níž dohlíží z jedlové či modřínové větve, a potřetí, při šamanově smrti.
Na území Sibiře, a zejména v jejích arktických oblastech, sehrává v šamanově životě velmi důležitou roli Velká Matka zvířat.

Prostřednictvím šamanů dává lidem právo lovit zvěř a živit se jejím masem. Pokud je nespokojena, mají lidé špatný lov a velice záhy trpí hladem. Šamanovými duchovními učiteli se mohou také stát rostliny. Téměř každá kultura zná, nebo alespoň kdysi znala, účinky a možnosti využití nejrozličnějších psychoaktivních rostlin. Jejich síla je uctívána jako božský dar, neboť rostlinní duchové slouží jako mosty do mystického prostoru mimo čas, které propojují cesty k jiným skutečnostem. Sibiřští šamani využívají při svých obřadech zejména muchomůrku červenou, jalovec, rojovník, mák, pelyněk, šalvěj či tabák.

„Ať budoucnost vašich dětí překonává i tu vaší!

Ať v ohradách jenom vzrůstá počet telat, koní a krav! Ať vás stále těší život, ať se vždycky radujete a žijete v dostatku! Vzrůstejte jak stromky v tajze, deset lidských věků žijte, zelenejte, košaťte – celých devět lidských věků stůjte, kveťte, nežloutněte. Ať vás zima bouřných nebes – neovane, nespálí! Ať vás nikdy neporaní mráz, co bloudí Podzemím! Ať dosáhnou vaše ruce vždycky na to, na co chtějí.

Ať vaše rychlé nohy nikdy cestou neklopýtnou. Uruj ajchal! Dlouhý věk! Dlouhý život prožijete! Uruj ajchal! Štěstí vám!“

Nejnovější články na našem portálu

červenec 24, 2024 9
„Zázrak je jev ve světě viditelném (tedy smysly vnímatelný) mimo obvyklý řád, přesahující síly...
červenec 22, 2024 141
22. 7. 2024 v 9:45 vstoupilo Slunce do Lva za podpory milujícího Neptuna v Rybách, který se nás...
červenec 08, 2024 4895
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 351
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 638
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 546
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7637
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 9023
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 739
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 555
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 626
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 606
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2073872
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516118
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458506
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294538
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283872
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273578
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260715
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253762
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 252080
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243562
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241844
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215757
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207382
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189653
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186891
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184599
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177077
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167266
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163743
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161466
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143342
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128478
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 125021
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 123014
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...