Padlí andělé

Všichni andělé byli Bohem stvořeni jako odlesk jeho nesmírné slávy. Obdaroval je inteligencí a svobodnou vůlí, pronikl je svou milostí, která je povznášela do nadpřirozeného stavu. Andělé však nebyli ihned upevněni v lásce k Bohu a nebylo jim hned od počátku dopřáno, aby patřili na Boží tvář. Museli totiž nejprve projít zkouškou, v níž by mohli svobodně vyjádřit své spontánní přilnutí k Bohu, a především k jeho přesvaté vůli. Vzhledem k tomu, že byli vybaveni duchovní přirozeností, měli před sebou jedinou a definitivní volbu, která rozhodovala o jejich věčném osudu. Tuto volbu nemohou již nikdy změnit.

Ti, kdo s Boží milostí spolupracovali, byli okamžitě připuštěni k blaženému patření na Boží tvář a dostalo se jim nevýslovného podílu na vnitřním Božím životě, poznali tedy tajemství Nejsvětější trojice, a tak byli Boží milostí navěky stvrzeni ve stavu blaženosti. Ostatní andělé, kteří se svobodně rozhodli, že Bohu sloužit nebudou, se nazývají démoni, ďáblové či padlí andělé.

Hřích andělů se chápe jako absolutní, neodpustitelný a neodvolatelný!

V nejstarších dobách Židé připisovali všechno, co se někde, ať už na nebesích nebo na zemi, stalo, Jedinému Bohu. Vývoj zvláštní síly zla, která se postavila Jedinému dobrému Bohu, začal pouhých 200 let před Kristovým narozením. Bůh Starého zákona byl vždycky tím jediným, který zodpovídal za vše, co se stalo v celém Vesmíru, zahrnoval tvůrčí sílu i zkázu v jediné nedílné podstatě. Bůh říká: „Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo (...). Ale počínaje 2. stoletím před Kristem Židé postupně přecházeli od víry v obojakého Boha k víře v Boha, který je jen dobrý. Tak se postupně vyvíjela víra v existenci samotného ďábla. Ovšem ve Starém zákoně se s myšlenkou samostatně existujícího zla či padlých andělů nesetkáme. Místo toho tu najdeme „ha-satan“, „Odpůrce“. To však byl jen obecný název, který znamenal prostě protivníka.

Vzbouřivší se andělé si zvolili určitou zvrhlou formu slávy, která je oddělena od pravého zdroje slávy, jímž je Bůh. Jakmile padlo rozhodnutí oslavovat sebe místo Boha, zmínění andělé pozbyli Boží milosti a vzdálili se od Boha. Upadli do temnot své vlastní pýchy, vzplanuli vztekem nad svým vlastním pádem, který je na věky vyloučil z radosti plynoucí z blaženého patření na Boží tvář. Od zmíněného okamžiku tito padlí andělé žijí a na věky budou žít v atmosféře nenávisti vůči Bohu a také vůči člověku, protože člověk je stvořen jakožto Boží obraz a je díky daru spásy zaměřen k onomu blaženému patření, jehož oni nikdy kvůli svému provinění nemohou dosáhnout.

Nejstarší zprávy o andělích, kteří stojí na odvrácené straně, se objevují v apokryfní Knize Enochových tajemství

V této knize se píše, že Lucifer si postavil svůj trůn v nebi vedle trůnu Božího, a proto byl svržen do pekel. Existují tedy mimo kánon. Ale v době, kdy vznikal Nový zákon, byl již Enochův vliv církví vstřebán. Pojem Padlých andělů se stal úhelným kamenem křesťanského dogmatu. Sv. Jan na Patmu ve svém Zjevení ukazuje na Satana „...a jeho ocas vlekl třetinu hvězd nebeských a věru je svrhl na zem. A Satan, jenž klame celý svět, byl svržen na zemi a jeho andělé byli svrženi s ním“. V průběhu dvou tisíciletí byl tento nezávislý Kníže temnot ztotožňován s Azazelem, Belzebubem, Belielem, Dumou, Samaelem, Luciferem nebo Mefistofelem.

Říká se, že Lucifer byl jedním z nejvyšších andělů na nebesích

Velice často se setkáváme se splýváním pojmenování Lucifer a Satan, odkazujícími na jedinou bytost. Ta vystupuje jako protivník, protiklad Boha. Mezi těmito pojmy je však značný rozdíl. Ač se nabízí hledat původ v náboženských textech, zejména v Bibli, slovo „Lucifer“ není pro Bibli vůbec typické. Jednotlivé překlady Bible, ať už latinská Vulgata, anglická KJV (King James Version) či Bible Kralická, používají toto jméno poprvé ve verši Izajáše 14:12. Právě Vulgata pojem Lucifer přináší. Příslušný úsek Izajáše byl do latiny přeložen v letech 390 až 392 n.l., autor překladu Jeroným, však vycházel mimo původních hebrejských materiálů také z již existujících překladů řeckých, Septuaginty. Septuaginta se mírně odlišuje od hebrejských textů, vznikala v 3. st.př.n.l. až v 1.st.př.n.l., přičemž používá výraz „eosphoros“, tedy „ranní hvězda“, „morning star“.

Řecké slovo „eosphoros“ se objevuje i v jiných textech, např. Homérově Odyssei. Jde o básnický prvek, opis jitřní hvězdy, Jitřenky, planety Venuše. Význam pojmu v řeckých textech nepřesahuje rovinu astrální, nijak nepracuje s myšlenkou temného božího protivníka, démonů apod. Ale zpět k výrazu Lucifer a jeho prvnímu užití. Bible Kralická překládá příslušnou pasáž takto: „Jakž to, že jsi spadl z nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy. Však jsi ty říkával v srdci svém:

Vstoupím do nebe, nad hvězdy Boha silného vyvýším stolici svou, a posadím se na hoře shromáždění k straně půlnoční. Vstoupím nad výsosti oblaku, budu rovný Nejvyššímu. A ty pak stržen jsi až do pekla, pryč na stranu do jámy“. – Izajáš 14:12-15

Jeroným použil slovo lucifer, tedy složeninu latinských slov lux=světlo a fero=nesu, ve významu světlonoš, nositel světla, opět spíše titul než jméno. Klíčová je věta „Quomodo cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris corruisti in terram qui vulnerabas gentes“. Verš tedy neodkazuje v ničem k Satanovi, dává však vhodný základ pro pozdější křesťanskou interpretaci. Jeronýmova slova pak poslouží jako vylíčení obrazu pyšného rebela, ztrestaného Bohem, uvrženého do pekla. Jeroným však není autorem zmíněného verše. Překládal text mnohem starší, založený na tradičním mýtu o bytosti, snažící se konkurovat božskému vládci. Takovýto mýtus je velmi rozšířený napříč archaickými kulturami a může být založen na pozorování konkrétního přírodního jevu.

Ráno, když vychází Slunce, ostatní hvězdy pohasínají a pro pozemského pozorovatele se stávají neviditelnými. Nejjasnější z nich, nejdéle viditelná je pověstná Jitřenka, „velká hvězda“, ve skutečnosti planeta Venuše. I ona ale postupně slábne, přestože po určitý čas „vzdoruje“ jasnějším nebeským tělesům. Starověcí pozorovatelé tak v tomto astronomickém běžném jevu mohli spatřovat boj mezi silami, které si zosobnili do podob božstev.

Jednou z nejznámějších představ Satana je obraz hada v zahradách Edenu

„A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé“. – Zjevení Janovo

Utrhnutí plodu ze stromu poznání dobrého i zlého znamenalo pro lidstvo vyhnání z ráje a smrtelnost. Zajímavé je, že se běžně hovoří o jablku, ač toto přímo řečeno nebylo. Bible uvádí pouze pojem „plod“. Nejstarším stromem v oblasti Blízkého východu je datlová palma, plodem by tak mohly být i datle. Datlové palmy navíc podle legend zdobily spolu s vyobrazením cherubů dveře do Šalamounova chrámu a naznačovaly tak spojitost mezi těmito plody a rajskou zahradou. Jablko se však nabízí pro podobnost událostí v rajské zahradě s velice starým blízkovýchodním mýtem o Innaně a Dumuzim.

Satan, aramejsky Sitna či řecky diabolos – všechny názvy znamenají totéž: toho, kdo obviňuje, žalobce, kdo staví věci proti sobě. První výskyt jména nalezneme v knize Job, Satanova role v biblických textech je vždy jednoznačně negativní. Ve Starém zákoně je Satan líčen jako jeden z andělů, který lidi zkouší, zprvu zejména v otázkách jejich víry. Objevuje se i záměna Satana a Samaela či Ašmodaje, a to v některých částech Kabaly a Talmudu, přestože obvykle židovská literatura Samaela vidí jako nepřítele státu Izrael, a tedy spíše sluhu římského. Postupně se Satan stále více vymezuje jako přímý protivník Ježíše Krista, ďábel, Antikrist. Dalším velmi častým jménem je Belzebub. V této podobě vyznívá lehce ironicky až urážlivě, pochází však z hebrejštiny a původně označovalo božstvo Ba ́al zevul (Pán výšin). Zkomolením se změnilo na Ba ́al zevuv (nebo i zebub), což znamená Pán much. Jako negativní může být zmiňován i proto, že byl uctíván sousedícími národy, z nichž mnozí byli nepřáteli Izraelitů. Belzebub později získává své místo v pekelné hierarchii jako další z mocných démonů.

Představitelem osobního satanismu je „Satanova církev“, založená v San Francisku Antonem Szandorem LaVeyem roku 1966. Tato církev má jasně formulovanou doktrínu, rituály a svátky. Hlavním spisem v satanově církvi je Satanská bible, kterou napsal LaVey, a která hlásá, odmítnutí křesťansko- platónské morálky, na níž jsou založeny „pokrytecké“ nepřirozené mravní normy moderní společnosti. Satanisté nechápou Satana jako zlou sílu zaměřenou proti člověku, ale jako sílu svobody. Satanská Bible by se z velké části dala zkrátit pod heslem „dělej, co chceš ty“, které je vyjádřeno základním satanistickým učením zvané „Satanské devatero“.

Na dobro a zlo jde nahlížet z mnoha úhlů, záleží na tom, jaký si vybereme. Bible hovoří o boji mezi dobrem a zlem, pravdou a lží, světlem a tmou. Asijská kultura naopak nevykládá dobro a zlo jako celek. Není dobra bez zla a není zla bez dobra. Dobro a zlo je chápáno jako nepostradatelné prvky, jeden bez druhého neexistují. Je důležitá zima, aby si země odpočala a na jaře mohla znovu ukázat svou sílu. Buddha říká: „Dobré či zlé činy člověka mají za následek lepší či horší převtělení“. Smyslem je to, jak každý jedinec naloží s časem, který mu zde byl vyhrazen. Jaká životní rozhodnutí uskuteční a kam ho zavedou.


Nejnovější články na našem portálu

květen 22, 2024 189
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 227
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 323
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 415
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 200
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 690
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 725
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 817
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 702
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 617
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2453
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 599
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2043345
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515745
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457385
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293426
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282987
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273092
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259991
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252187
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 250581
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243155
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241264
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215396
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206897
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188728
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186645
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184399
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176821
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166913
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163474
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161222
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142983
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128303
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124725
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122687
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...