Miroslav Zelenka: Bardo, astrální realita, život mezi životy

Život mezi životy, bardo, astrální realita a nepochybně existuje mnoho další názvů pro realitu, ve které existujeme mezi jednotlivými inkarnacemi. Informace o této realitě paralelně existující s naší realitou pocházejí většinou z regresních terapií prováděných formou hypnózy.

Jak jsem pochopil z různých textů, tak je většinou dotyčná osoba zhypnotizována a přes smrt těla v jednom z posledních životů je dovedena do barda, které pak následně popisuje i na základě upřesňujících dotazů hypnoterapeuta. Částečně jsem z těchto informací vycházel, ale snažil jsem se přidat informace vlastní. Jako vždy upozorňuji, že se jedná o mé informace a nečiním si žádné nároky na jakousi všeobecnou pravdivost a doporučuji k nim také tak přistupovat. Vzhledem k tomu, že jsem pouze zaznamenával přicházející různorodé informace, nelze text chápat jako komplexní zpracování tématiky životů mezi životy, ale spíše jako přehled ne vždy zcela souvisejících informací. 

Duše si v bardu velmi často přehrávají filmy svých minulých životů a vytvářejí si alternativní varianty k důležitým rozhodnutím. Často pak s překvapením zjišťují, že i při zvolení zcela odlišných řešení v některých důležitých mezních situacích života, byl nakonec výsledek v delším časovém horizontu stejný. Postupem doby zjišťují, že není zase tolik hlavních životních linií, které by se zásadně odlišovaly od ostatních.

Je to taková hra na vytváření si filmů svých životů, kdy duše je zároveň scénáristou, režisérem i hercem.  Je zvláštní někdy pozorovat, jak některé duše vytvářejí stále nové a nové varianty svého života, a jak se jim nedaří dojít k jinému výslednému ději, než udál v jejich životě. Duše zjišťují, že jsou prostě určité zákonitosti vývoje, kterým se nelze vyhnout. Podstatná není pouze svobodná vůle konkrétní bytosti, ale zásadní vliv mají i svobodné vůle ostatních bytostí. Pro mnohé duše v bardu je tato hra na alternativní průběh života velice zábavná. Pro některé duše je ale tato hra spíše trápení, protože je pro ně frustrující, že přes alternativní řešení dochází ke stejným závěrům jejich životů.

Mnohé duše tak zjišťují, že ne vždy závažná rozhodnutí v mezních situacích zásadním způsobem jejich život ovlivnila. Nejzásadnějším způsobem, jak změnit jejich život, bylo totiž změnit sama sebe.

V bardu však jsou i duše, které víceméně apaticky čekají na další reinkarnaci. I v bardu je některým duším obtížné vysvětlit základní zákonitosti a základní principy  teoversa a proč jejich pochopení může mít vliv na další životy. Jedná se téměř vždy o duše, které se pohybují ve vibračně nižších úrovních astrální reality, protože duše se dostávají do určité úrovně astrální reality dle své výšky frekvence vibrací.

Jsou tam úrovně frekvence vibrací, kde si bytosti vytvářejí i svá pekla a prožívají si je tak, jako zde na Zemi. Až po nějaké době, kdy určitá forma sebetrýzně přestává tyto bytosti “bavit”, (například dojdou k závěru, že už to nevydrží, že už to nechtějí), to svým rozhodnutím změní. Jakoby procitnou a zjistí, že vše je jinak, že jediné peklo, které je v životě potkávalo, si vytvářely samy. Ta trýzeň duševní a fyzická je určitá forma zážitků, kterou si duše také chce či potřebuje zažít, aby chápala svět v jeho komplexnosti.

V bardu však jsou i duše, které víceméně apaticky čekají na další reinkarnaci. I v bardu je některým duším obtížné vysvětlit základní zákonitosti a základní principy  teoversa a proč jejich pochopení může mít vliv na další životy. Jedná se téměř vždy o duše, které se pohybují ve vibračně nižších úrovních astrální reality, protože duše se dostávají do určité úrovně astrální reality dle své výšky frekvence vibrací.

Jsou tam úrovně frekvence vibrací, kde si bytosti vytvářejí i svá pekla a prožívají si je tak, jako zde na Zemi. Až po nějaké době, kdy určitá forma sebetrýzně přestává tyto bytosti “bavit”, (například dojdou k závěru, že už to nevydrží, že už to nechtějí), to svým rozhodnutím změní. Jakoby procitnou a zjistí, že vše je jinak, že jediné peklo, které je v životě potkávalo, si vytvářely samy. Ta trýzeň duševní a fyzická je určitá forma zážitků, kterou si duše také chce či potřebuje zažít, aby chápala svět v jeho komplexnosti.

Tato forma prožitku v některých částech astrální reality by se dala chápat jako očistec, kdy po určitých i výrazně negativních prožitcích se duše očistí a může na sobě začít pracovat. Může si prožít pozitivnější vize sama sebe v různých realitách, jak naší 3D, tak astrální. V bardu je mnoho duší, které pomáhají ostatním duším, ale tyto duše, které jsou některými autory nazývány průvodci, nechávají každé duši svobodnou vůli. Takže když si některá chce prožít peklo, tak je jí to umožněno.

V bardu je svým způsobem větší tvůrčí svoboda než tady na Zemi, protože tím, jaké si tam vytváříme situace a prožitky, a modelujeme možné varianty, tím neovlivňujeme ostatní bytosti. Je to, jako když si vytváříme vlastní filmy svého života. Filmy, kde ostatní herci nejsou jiné bytosti, ale jsou rovněž tvořeny naším vědomím. Samozřejmě se může domluvit více bytostí a vytvářet tam společný film, tvořit a hrát si ve skupině.

Tak jako je velká pestrost a různorodost všech forem lidských bytostí a forem jejich myšlení zde na planetě v 3D realitě, tak je to podobné i v té astrální realitě. Ale vzhledem k výrazně vyšším možnostem realizace tvůrčích představ, je to tam daleko pestřejší než na Zemi.  Dalo by se předpokládat (dle úsloví “podle sebe soudím tebe”), když přijdeme do barda, kde můžeme získat nepřeberné množství informací, nepředpokládejme, že všechny duše budou tyto informace čerpat, aby se dozvěděly vše o svých minulých inkarnacích, o historii apod.  Jsou duše, které se o nic takového nezajímají. Jsou prostě na určitém stupni vývoje.   Jsou v určité úrovni astrální reality a hrají si tam své hry.

Jsou duše, které tam jen odpočívají, dalo by se říci, že nabývají síly před další inkarnací. Často se to děje u vyšších duší, které byly například do určité míry vyčerpány svojí snahou pomáhat ostatním bytostem a tím i pohnout vývojem na planetě. Po prozkoumání svých životů, kdy pochopily, zda konaly dobře nebo kde dělaly chyby, prostě jen odpočívají. Dalo by se říci, že regenerují svoje síly.

Znovu upozorňuji, že je to v bardu velice pestré. Myslím, že dokonce výrazně pestřejší než tak jak je to popisováno v různých záznamech hypnotických regresů se vzpomínkami na život mezi životy. Myslím, že to je do určité míry dáno tím, že ta skupina lidí, která prošla hypnotickými terapiemi, kdy se dostávala do barda, je poměrné úzká ve srovnání se všemi lidmi na planetě. Myslím, že skutečná rozmanitost duší a jejich osudů je podstatně větší.

Překvapilo mě, že třeba v textech, které jsem o bardu četl, vůbec není nic řečeno o fenoménu, kterým jsou přisedlíci nebo usedlíci. Když jsem tyto knihy četl před 20 lety, tak jsem o přisedlících nic nevěděl. Dnes je to fenomén, který pro mě je jednoznačně faktem na základě mých zkušeností, ale i zkušeností mnoha dalších lidí. To, že v těchto textech fenomén přisedlíků není vůbec zmiňován (duše tam odcházejí vždy rovnou do barda), vzbuzuje ve mně do určité míry pochybnosti o pravdivosti většiny toho, co je v nich popisováno. Každopádně to ve mně budí dojem, že je popisována určitá část a dle mých informací poměrně relativně úzká část astrální reality.

Bohužel dle zkušeností, které máme víceméně všichni, se nedá vyloučit, že některé informace tohoto druhu jsou do určité míry úmyslnou dezinformací.

Dle nejen mých informací však po skončení života procházíme určitou fází, kdy se dostáváme před jakousi porotu starších, která s námi probírá náš život, poukazuje na to, co jsme dělali dobře nebo kde a jak jsme chybovali. Myslím, že i forma tohoto vstupního procesu do značné míry závisí na náboženském nebo filozofickém přesvědčení. Někdo může místo poroty vnímat zářící světelnou bytost, někdo může vnímat boha nebo některého ze svatých dle konkrétního náboženství a vyznání.

Do určité míry si vytváříme astrální realitu sami, a do určité míry se bytosti, které nás tam vítají a tyto věci s námi projednávají, přizpůsobují našemu náboženskému či filozofickému přesvědčení. Po vstupu do barda, a pak i před výstupem z barda do nové inkarnace, se opět setkáváme s porotou nebo zářící bytostí, nebo bohem, který nám pomáhá s výběrem našeho příštího života. Dostáváme doporučení, někdy se jedná téměř o určitou formu nátlaku, ale zásadní rozhodnutí je vždy na nás.

Velice zajímavá je jedna fáze, kterou budou mít někteří lidé problém přijmout, a to, že se před vstupem do nové inkarnace duše domlouvají na společných životech, na společných prožitcích.  Některé duše dokonce přinášejí určité oběti v tom slova smyslu, že se zavážou pomoct druhé duši, (většinou mají spolu již více inkarnací) tím, že jí umožní prožít určité negativní zážitky. Umožní této duši prožití negativních principů proto, aby ona něco pochopila, například, že podobné principy by neměla nechat prožít jiným duším.

Přinášejí oběť tím, že sehrají pro druhou bytost negativní roli.  Oběť to opravdu je, protože tato duše už nechce ubližovat. Nezpůsobí jí to sice negativní karmu, protože se takto domluvily, ale pro ni samotnou to pak v životě není příjemná role. Dokonce někdy zažívá podobné utrpení jako bytost, které ubližuje, ale prostě nemohou konat jinak, než jak zněla dohoda.

Tito lidé bývají pak v životě překvapeni, jak se chovají, protože před tím, než došlo ke kritické situaci, měli pocit, že by toto nikdy nemohli udělat. Obtížně se s tím pak vyrovnávají a někdy i celý život trpí tímto proviněním a mohou z toho mít i chronické nemoci.  Někdy i obtížně si tato svá zdánlivá provinění čistí při různých terapiích. Možná by se dalo říct, že si karmu čistí prožíváním svého jednání spojeného s negativními emocemi.

Myslím, že by se skutečně mnoho lidí hodně divilo, na čem všem se domluvili, co si prožijí, kdyby měli tu možnost nahlédnout na svůj pobyt v bardu, před vstupem do nové inkarnace. Podle mého názoru je také o dost obtížnější dostat se k informacím z barda než k informacím z minulých životů. Je to celkem logické, protože kdybychom věděli, na čem jsme se tam domlouvali, jaké si máme prožít principy, tak by hrozilo nebezpečí, že se takovým situacím budeme snažit vyhnout. To je také ten důvod, proč je nám to zastřeno, a v mnoha případech to nemáme ani ve svém podvědomí.

Zdaleka jsem nečetl ani většinu toho, co kdy bylo o bardu napsáno, takže následující poznatek může být založen na nedostatku informací. Z toho, co jsem se dočetl o hypnotických regresích o pobytu v bardu, jsem pochopil, že informace z těchto regresů ohledně našich dohod s jinými dušemi na našem společném příštím životě, se týkají převážně pouze inkarnací minulých a ne našeho současného života. Nedostáváme informace z barda o tom, co si máme prožít a na čem jsme se domluvili, co se teprve v našem životě odehraje. Netvrdím, že to není možné, ale je to daleko méně pravděpodobné. I když informace o tom, na čem jsme se domluvili, nám pomohou pochopit to, co jsme v životě prožívali a proč jsme se v určitých situacích chovali tak, jak jsme se chovali.

Někteří lidé nemají vůbec žádnou sebereflexi ve smyslu hodnocení svých dosavadních činů a ani se tím nezabývají. Pak jsou tu lidé, kteří se celý život trápí výčitkami z toho, co provedli. V obou případech je to na základě nedostatku poznání. Všechny tyto informace jsou nám dlouhodobě a cíleně utajovány. Abychom netušili, jak to vše probíhá, abychom neměli poznání a vhled do reality, do toho, jak je tvořen tento svět. Abychom netušili, že si ho vlastně tvoříme sami, protože pak bychom nemohli být ovládáni. Nejsme ovládáni jen ekonomicky nebo mimoekonomickým donucením. Jsme ovládáni tím, že je nám předkládáno, jak tento svět funguje. Je to již dlouhodobé ovládání, po tisíciletí, dříve náboženstvím, dnes vědou.

Doporučuji přistupovat k informacím (ať už se nám zdají sebeširší, sebeneuvěřitelnější) tak, že realita je ještě daleko pestřejší a rozmanitější, než je naše schopnost si vůbec představit, jak by taková realita mohla vypadat. A to se týká i té astrální reality – barda.

Také je nutno počítat se zvláštními fenomény, protože je tu mnoho bytostí, které jsou z jiných planet, které sem přišly jako průzkumníci, nebo zažít si zde jinou formu existence. Dalo by se to přirovnat k tomu, když jdou mladí lidé na zkušenou do světa a dostanou někde v jiné zemi stipendium. Podobně se tu inkarnují jiné bytosti. Tyto bytosti se potom vrací do sféry astrální reality své planety, pokud si zde nenaplánovaly z nějakého důvodu více životů. Jakým mechanizmem, kam, do jaké astrální reality se dostávají, nemám zatím informace.

Řekl bych, že tak jak jsou v životě lidském dva pevné jasně dané body, mezi kterými se odehrává nepřeberné množství dějů a tvůrčích aktivit, a těmi jsou zrození a smrt, tak něco podobného je v astrální realitě. Prvním bodem je vstup do astrální reality a prožitek určitého hodnocení, ke kterému dochází vždy. Pro některé bytosti, které si představují, a jsou přesvědčeny, že přijdou do pekla nebo do nebe, a vytvoří si vlastní představivostí peklo nebo nebe, tak po určitém odeznění tohoto prožitku rovněž dochází k hodnocení. A tím druhým bodem je událost, která se odehraje před vstupem do inkarnace, kdy si vybíráme roli, vybíráme si rodiče, domlouváme se s partnery, kteří nás budou provázet životem.

Toto jsou dva základní body pobytu v bardu a mezi nimi je život pestrý tak, jako zde na Zemi. A tak jako si zde na planetě v 3D realitě můžeme prožít život toho posledního člověka s nízkou inteligencí, který se zajímá jen o přežití, anebo můžeme být člověkem, který má renesanční poznání, mnohé senzibilní schopnosti, nebo být vědcem apod., tak obdobně si můžeme prožít variabilní pobyty i v astrální realitě.  Tam jsou rovněž velké rozdíly, ale opět jako u všeho upozorňuji, že se jedná o mé informace, o můj názor, můj pohled, a že vše může být jinak.

Pravděpodobně to do určité míry tak je, protože opět to co předkládám, není nic jiného než model reality, model skutečnosti. Není to popis skutečnosti samotné, je to popis modelu skutečnosti, protože realita je vždy mnohonásobně barvitější a pestřejší, než aby byla popsatelná slovy ve své komplexnosti.

Mnoho z nás, při určité práci na sobě, má schopnost dostat se do rozšířeného stavu vědomí a získávat informace o minulých životech. A mnoho z nás je schopno při usilovnější práci a víře ve svoje schopnosti dostat se k informacím z astrální reality.

Jsou to informace, které nám umožní pochopit lépe náš současný život. Můžeme získat informace o dohodách, které jsme učinili s některými bytostmi o tom, co si spolu máme prožít.

V mnoha případech nám to umožní lépe přijímat, nebo vůbec přijmout některé životní události a dokonce i některá naše životní rozhodnutí, naše životní reakce, případně i některé naše negativní emoce a negativní myšlenky, které jsme nezrealizovali jenom z toho důvodu, že nám za ně hrozil trest. Jsme schopni i díky tomu pochopit, kdo vlastně skutečně jsme a jaká je naše role zde v tomto okamžiku na této planetě. Role, kterou jsme si sami zvolili. Je skutečně nepřeberné množství forem našeho pobytu v astrální realitě, které přispívají k chápání našich životů současných, minulých i budoucích.

Forma naší existence, učení, poznání a rozvoje v bardu se odvíjí od momentální úrovně frekvence vibrací duše. Vše se odvíjí od výšky frekvence vibrací a dosavadního poznání, takže někteří to mohou prožívat vyloženě jako školu dle jejich poznatků z předchozích inkarnací. Jsou tam třídy, učebnice, knihy. Například lidé západní civilizace, kteří jsou zvyklí na školu a na všechny formy učení, se učí opravdu v učebnách a ve školních budovách.

Někteří to však vnímají úplně jinak, prožívají a učí se formou příběhu, formou vytváření si filmů.  Když tam přijdou např. indiáni z Amazonských pralesů, kteří nikdy školu neviděli, tak se učí úplně jinou formou, formou hry, tak jak jsou na to zvyklí, a získávají postupně určité informace. Myslím, že v knihách, které byly napsány o bardu, autoři vycházejí do značné míry z toho, že byly prováděny hypnotické regrese s určitou relativně úzkou skupinou lidí stejně orientovaných, zvyklých na určitou kulturu, náboženství. Aby byl získán komplexnější obrázek, asi by bylo vhodné provést hypnotickou regresi do barda i s přírodními národy v Africe, v Amazonii, s lidmi nábožensky orientovanými na islám, buddhizmus, s Číňany, Indy, Japonci či Eskymáky. Pak bychom pravděpodobně dostali mnohem komplexnější obrázek o astrální realitě.

Mimořádně zajímavé by pro nás mohly být i hypnotické regrese s bytostmi, které jsou inkarnovány poprvé či podruhé na naší planetě a pocházejí z jiných hvězdných soustav či dokonce z jiných realit. Ještě daleko zajímavější by mohlo být, kdybychom zjistili, jak vypadají vrstvy astrální reality takových bytostí, jako jsou třeba stromy, a že to jsou bytosti, které mají rozvinuté vědomí a inteligenci, ale nemám sebemenší představu jak udělat hypnotickou regresi se stromem. Nedá se samozřejmě vyloučit, že stromy jako takové si uchovávají podstatně více informací o bardu, o astrální realitě, než máme my. Vědomí stromů nepodléhá cíleným dezinformacím jako vědomí lidských bytostí. Výzkum v této oblasti by mohli provádět senzibilní lidé, kteří dokáží komunikovat i s bytostmi jako jsou stromy.  Myslím, že by to bylo velmi zajímavé. Je ještě mnoho oblastí Teoversa, která jsou námi lidmi neprobádané. Dokonce se o to ani nikdo nepokouší. A to nemluvím o oblastech, o nichž ani nevíme, ale mám na mysli jen ty, o kterých víme.

Doporučuji vnímat vzájemnou koexistenci astrální reality a naší 3D reality. Dochází zde k výraznému vzájemnému ovlivňování. Není to tak, že by astrální realita, naše příprava na tento život, ovlivňovala naši realitu, ale i to co my zde prožijeme, zpětně zase ovlivňuje astrální realitu. A to se děje neustále. Vše se vším souvisí a na sebe vzájemně působí.  To znamená, ať se nám to nemusí zdát, i náš současný život, ještě než se tam vrátíme, tak tento současný život i život všech lidí na planetě, ovlivňuje astrální realitu ve sféře planety Země.

To co v naší 3D realitě chápeme jako osud a někdy i těžký osud, který se mám zdá být nespravedlivý, je vlastně to, co jsme si do značné míry naplánovali při pobytu v astrální realitě a měli jsme k tomu závažné důvody.

Pochopení tohoto principu, že náš lidský osud je svobodná vůle duše, nám umožní mnoho věcí pochopit a přijmout a případně i z tohoto pochopení vyjít a změnit sami sebe a žít vědomě.Miroslav Zelenka - alternativní publicistaAutor: Miroslav Zelenka Zdroj: http://www.miroslav-zelenka.cz

Jsem normální člověk, kterého baví tenis, jízda na kole, plavání, lyžování a hudba. Velmi rád vařím i jím. Skládám si písničky či muziku k meditacím. K mým oblíbeným činnostem patří i konstruování (nástroje, stroje, ale dělal jsem si i konstrukci nábytku do celého bytu).

Zjednodušeně řečeno zajímají mě činnosti, které obsahují tvůrčí prvek. Čím jsem starší, tím se zintenzivňuje můj vztah k přírodě a jsem rád, když mohu být každý den alespoň hodinu v lese. Miluji moře a hory, i když energie moře má na mne blahodárnější účinky. 


Nejnovější články na našem portálu

duben 09, 2024 291
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 214
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 1999
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 245
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 349
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1586
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 675
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 698
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 3016
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 937
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
únor 28, 2024 1014
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
únor 20, 2024 1172
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2015800
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515347
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456714
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292736
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282189
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272700
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259186
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250612
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249180
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242730
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240480
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215070
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206455
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 187999
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186436
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184232
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176501
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166612
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163224
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161014
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142656
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128116
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124464
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122411
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...