Kabala: Jedno z největších tajemství židovské mystiky

Slovo kabala pochází z hebrejštiny a překládá se jako „tradice, předání“. Jedná se o prastaré učení, které bylo po dlouhou dobu utajované a rozvíjené pouze v uzavřených skupinách pod vedením osob (kabalistů), které dosáhly vysokého duchovního stupně. Pro člověka dnešní doby jsou kabalistické spisy jen těžko srozumitelné, protože neovládá kabalistický jazyk a chybí mu klíč k jeho porozumění. Kabalistické texty jsou psány zvláštním jazykem, který se nazývá „jazyk větví“ (hebrejsky-sfat anafim), jehož pomocí popisují kabalisté procesy probíhající v duchovních světech.

Existuje mnoho kabalistických směrů, ale v zásadě se dá kabala rozdělit na dva hlavní systémy:

• kabalu kordoverijánskou
• kabalu lurijánskou

U zrodu těchto systémů stojí dva velcí kabalisté 16.století, rabi Moše Kordovero a rabi Jicchak Lurija (svatý ari). Rabi Jicchak Lurija žil v době, která přinesla židovskému národu několik zcela zásadních změn. Vyhnání ze Španělska způsobilo u značné části židovstva zmatek a silná mesiášská očekávání. V této těžké době rabi Lurija zakládá nový kabalistický systém, který ovlivňuje židovské myšlení až do současnosti. Z pohledu kabalistického učení, je představitelem konce vyhnanství (hebrejsky: sof ha-galut) a je nazýván „Mesiáš, syn Josefův. Jeho učení se snaží ukázat cestu k novému stavu, tzv. nápravě duše a jejím prostřednictvím přivést do napraveného stavu celý svět.

Každý člověk má učinit vnitřní nápravu do té míry, až vystoupí nad tento svět a bude pociťovat sjednocení se všezahrnující silou, která se nazývá Stvořitel. Vzhledem k tomuto prvku začíná kabala pomalu vystupovat ze skrytosti a začíná se otevírat pro každého, kdo se o její studium zajímá. To byl zřejmě hlavní cíl rabi Lurija, zpřístupnit kabalu pro celé lidstvo.

Vznik a vývoj kabaly

Kabala vznikla jako systém v dalekém dávnověku. Poprvé se touha po něčem, co přesahuje touhu existovat (tzn. Touha po transcendenci), objevila u člověka jménem Adam, před téměř šesti tisíci lety. Naznačuje to i jeho jméno, které pochází z hebrejských slov (Adame le-EIjon), (tj. budu jako Nejvyšší. Toto jméno získal, protože toužil překonat vlastní kvality a sjednotit se se Stvořitelem v kvalitě dávání. Cestu, kterou Adam objevil, předal svému potomstvu. Podle tradice je mu také připisována kniha Sefer Raziel (Anděl Raziel). Den, kdy Adam objevil duchovní svět je „dnem stvoření světa“. Je to okamžik, kdy lidstvo navázalo první kontakt s duchovním světem, a proto k tomuto dni začíná hebrejský kalendář.

V období starověkého Babylónu dochází k prvnímu vzestupu egoismu. Lidé začali chtít vládnout přírodě i světu a vše využívat k vlastnímu prospěchu. Jenže později v době, kdy Egyptská říše byla na vrcholu moci, se narodil Mojžíš. Egypt tehdy zotročil mnoho národů, mezi nimi i Izrael. Kabala vnímá tento proces jako neustálý vzestup chtění přijímat (ega). Lidé se začínají zajímat jen o sebe, aniž by to pociťovali (tzn. Neví, že jsou otroky své vůle získávat, respektive chtění přijímat). Úkolem Mojžíše bylo vést celý národ a ukázat mu skutečnou situaci. Říct všem, že se musí spojit a pochopit, že jsou v egyptském otroctví (otroctví ega). Národ situaci pochopil a Egypt chvatně opustil. U hory Sinaj se národ sjednotil, jak je psáno, „Jako jeden muž v jednom srdci“. Mojžíš předal národu Abrahamův systém, přizpůsobený novému stavu chtění přijímat (ega), který se nazývá „Tóra“.

Ve druhém století občanského letopočtu židovský národ ztrácí vysoký duchovní stupeň, který dosáhl u hory Sinaj. Chtění přijímat (ego), opět vzrůstá a tato duchovní zkáza se projevuje i na hmotné rovině. Symbol vysoké duchovní roviny Jeruzalémský chrám je rozbořen. Aby bylo možno znovu pozvednout národ, přichází rabi Šimon bar Jochaj. Spolu s devíti velkými učenci odchází do jeskyně v Meronu, kde vzniká kniha Zohar, která v budoucnu, až národ bude připraven vrátit se z vyhnanství, povede Izrael k vykoupení.

ZOHAR popisuje jak metodu nápravy duše, tak všechny stavy, které zakusí ten, komu se podaří dostat s přírodou do rovnováhy. Kniha také popisuje proces, jímž lidstvo projde, než dosáhne konečné nápravy ega.

Celý proces vrcholí ve 20.století, nejdramatičtějším století v dějinách lidstva. Dvě světové války připravily o život miliony lidí, rychlý rozvoj vědeckého poznání a techniky umožnil člověku pronikat do vesmíru a vyvíjet nové technologie, internetová síť proměňuje svět v jednu malou vesnici. V knize Zohar je psáno, že na konci 20.století se lidstvo začne tázat po smyslu života, a že jedině tehdy může být odhalena svatá věda kabaly. To souvisí se vzrůstem lidského ega, které v této době dosahuje svého vrcholu. Vyvíjejí na nás tlak a ovládají veškeré naše jednání.

Unikátnost Kabaly

Kabala je zcela unikátní ve způsobu, jakým vypovídá o člověku a světě. Nezabývá se hmotným světem, a proto je pro moderního člověka, který neprošel náležitou přípravou jen těžko pochopitelná. Tato moudrost není nic víc a nic míň než posloupnost kořenů (základů, zdrojů), které sestupují jako příčina a následek podle přesných zákonů, a které se spojují do jednoho velmi vysokého cíle nazývajícího se – Odhalení Boha jeho tvorům v tomto světě. Podle této definice existuje Nejvyšší síla-Stvořitel a řídicí síly, které sestupují od Stvořitele do našeho světa. Činnost těchto sil pro nás zůstává skryta.

Kabala nás učí, jak jsme byli stvořeni a jak fungujeme ve vyšších stupních existence. Prostřednictvím studia kabaly se člověk přizpůsobuje vyššímu systému a začíná toužit po vyšších stupních bytí. Kabala nám dává možnost pociťovat vyšší světy, porozumět všemu co nás potkává a celý tento proces kontrolovat.

Kabala a vnímání reality

Abraham a jeho následovníci objevili způsob, jak z bodu v srdci vytvořit nádobu, která má schopnost vnímat duchovní svět. Odhalili, že rozvíjením bodu v srdci můžeme poznat jakým způsobem vnímáme. Člověk je vnímání. Skutečnost, kterou vnímá pěti smysly se nazývá hmotný svět. Kromě toho existuje ještě jeden smysl, kterým vnímá duchovní svět. Obě tyto skutečnosti člověk vnímá uvnitř své nádoby, která se hebrejsky nazývá „KACHBTUM“. Posledním stupněm této nádoby je hmotné tělo. V Kachabtum se odhaluje světlo naranchaj, kromě této skutečnosti nic jiného neexistuje. Vše je zahrnuto v člověku, v jeho nádobě, která vnímá duchovní i hmotný svět. Vně člověka je obklopující světlo, které neznáme, nechápeme a nemůžeme uchopit. Člověk zná jen to, co vnímá uvnitř své nádoby. Proto můžeme změnit svět pouze prostřednictvím své vlastní proměny.

Kabala je podle mystiků tak zásadním učením, že dává zasvěcenci do rukou snad i klíč k ovládnutí světa, schopnost ovlivňovat budoucí události i běh vlastního života. Zajímal se o ni už kde kdo, včetně Hitlera. Kabala je natolik složité učení, že ji většina z těch, kteří se ji pokusili zneužít ve svůj prospěch, nepochopila.

Sefirotický Strom života

Strom života se vyskytuje prakticky u všech národů a ve všech historických epochách, jako důležitý symbol. Od těch nejranějších dob si člověk neustále uvědomoval přítomnost stromů. Jejich větve sahají vysoko do nebes, zatímco kořeny jdou hluboko do země. Strom takto symbolicky žije jak v nebi, tak i na Zemi, přičemž obě tyto rozdílné říše spojuje.

Sefirotický strom (Sefira má podobný význam jako české slovo – sféra). Sefirotický strom se sestává z deseti sefirotů a dvaadvaceti cest, které je navzájem propojují. Odpovídá to deseti základním číslům a dvaadvaceti zvukům neboli písmenům hebrejské abecedy. Jednotlivé sefiry mají svá čísla. Tato čísla ukazují pořadí, jak postupně emanovali od Boha až do hmotného světa. Někdy se toto též nazývá cesta blesku a pokud je třeba chápat sefiry v řadě za sebou, tak se to činí v tomto pořadí. Většinou se ale s nimi pracuje v rámci celého schématu. Dále strom zobrazuje dva sloupy. Na každém z nich jsou tři sefiry. Tyto sloupy zobrazují Šalamounův chrám, jak se o tom můžeme dočíst v první knize Královské.

Ze špatného pochopení tohoto stromu také vzniklo přesvědčení, že kabala je polytheistická, protože prý zobrazuje deset různých božstev apod. Není to pravda. Tento strom ukazuje deset tzv. Božích vlastností neboli schéma, jak se Bůh projevil a jak se odráží v celém Universu a zároveň v každé věci.

Hebrejské písmo

Hebrejská alefbeta hraje v kabale, a i v magii velikou roli. Jindřich Cornelius Agrippa ve své Okultní filozofii píše: „Ze všech písmen jest však písmo hebrejské nejposvátnější, a to i tvarem písma, samohláskovými body a přízvuky, takže představuje hmotu, tvar i ducha“. Každé písmeno totiž reprezentuje zároveň i určité číslo (hebrejština nemá zvláštní znaky pro čísla) a každé má ještě svůj vlastní skrytý význam.

Ne všechno je Kabala!

Z Kabaly se v posledních letech stal takový „módní hit“, zvláště ve Spojených státech. Ovečky kabalistického guru Philipa Berga, který působí právě v USA a který si nechává říkat RAV, což v židovské tradici značí titul respektovaného učitele, například rozhodně v dobrých rukách nejsou. Většina tradičních rabínů ho považuje za nebezpečného šarlatána a jeho organizaci KABBALAH CENTER za velmi škodlivou a nebezpečnou! Philip Berg snad skutečně studoval u věhlasných a respektovaných kabalistů, ale sám hlásá dost podivnou variantu Kabaly a zdá se, že je to velmi výnosné. Bergovo centrum má dnes asi 50 poboček v USA, Británii a Izraeli. Zisky z prodeje amuletů, kabalistických propriet, knih a CD jsou jistě vysoké, protože majetek Berga se odhaduje na 20 milionů dolarů.

Existence kultů jako je ten, jehož je zpěvačka Madonna stoupenkyní, je pro tradiční kabalisty dalším důkazem o nebezpečnosti nesprávného chápání tohoto mystického učení. Většina je toho názoru, že na vině jsou šarlatáni a falešní učenci, kterým jde o vlastní obohacení nebo o moc nad lidmi. Philip Berg je podle židovských učenců jedním z nich. Lidé jsou jen pouhými obětmi, které jsou vedeny na scestí. Mylně věří tomu, že jim studium Kabaly pomůže ke štěstí, úspěchu a zdraví. Pořizují si drahé kabalistické knihy v hebrejštině a aramejštině, přestože tyto jazyky neovládají a většinou ani nejsou schopni přečíst písmo. Věří, že jim stačí se pouze dívat na text.

K tomu, aby člověk pochopil něco tak složitého jako je Kabala, by prakticky nemohl dělat nic jiného než neustále studovat. Kabala odráží průběh stvoření a je i aktivátorem sil v člověku samém. Umožňuje hledat skryté vnitřní i vnější světy a pravdy, svádí je dohromady a posiluje duchovní růst. Některé kabalistické informace jsou také dost možná reálným obrazem naší blízké, velice zajímavé a náročné budoucnosti.


Nejnovější články na našem portálu

květen 22, 2024 120
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 131
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 227
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 382
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 181
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 656
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 701
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 785
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 682
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 594
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2431
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 584
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2040979
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515717
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457330
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293324
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282927
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273060
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259917
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252058
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 250492
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243124
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241211
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215375
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206872
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188643
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186623
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184387
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176807
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166894
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163451
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161205
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142940
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128283
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124705
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122667
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...